Hoge rentabiliteit in beide divisies

 

Courante EBITDA van de Groep: € 26,5 miljoen, ondersteund door de recordprestaties van de divisie Goods ID

Nettoresultaat: € 11,5 miljoen, een stijging van 6,9% ten opzichte van 2015


Goods ID: stabiele omzet en nieuwe verbetering van de rentabiliteit

Omzet: € 205,0 miljoen, ondersteund door sterke groei tijdens het tweede semester

Courante EBITDA: € 15,9 miljoen

(+8,7% ten opzichte van 2015)


People ID: belangrijke rol van de langetermijncontracten met hoge toegevoegde waarde

Omzet: € 48,4 miljoen

(-10,3% ten opzichte van 2015)

Courante EBITDA: € 14,2 miljoen

(-8,4% ten opzichte van 2015)


Persbericht in PDF & bijlagen

Na de aanzienlijke omzetgroei van 2015 die vooral verband hield met een groot project in de divisie Goods ID, bestond de uitdaging voor 2016 erin om de prestaties van 2015 te evenaren zonder een gelijkaardig doorslaggevend contract. Uiteindelijk bedraagt de omzet € 253,4 miljoen, een daling van slechts 1,9%, en stabiliseert de courante EBITDA zich op € 26,5 miljoen (€ 26,7 miljoen in 2015).

Die omzetdaling is toe te schrijven aan de lagere omzet van de divisie People ID (-10,3%), die alleen ondersteund wordt door langetermijncontracten, terwijl de omzet van de divisie Goods ID stabiel is (+0,4% ten opzichte van 2015) ondanks de negatieve impact van de wisselkoersen.

De totale brutomarge bedraagt € 114,8 miljoen en benadert zo het recordniveau van 2015 (-0,6%). In verhouding bedraagt ze 45,3% van de omzet, wat hoger is dan in 2015 (44,8%), vooral als gevolg van de invloed van de productmix in de divisie People ID en van de voortdurende verbetering van de marges in Goods ID.

De courante EBITDA van de Groep (€ 26,5 miljoen) is stabiel gebleven in vergelijking met 2015, dankzij de goede prestaties van beide divisies: € 15,9 miljoen in Goods ID (+8,7%) en € 14,2 miljoen in People ID (-8,4%).

De divisie Goods ID is erin geslaagd om haar omzet te handhaven op het niveau van 2015, zonder de uitvoering van een gelijkaardig groot contract als in het eerste semester van 2015. De divisie profiteert van de verkoopstrategie die in 2012 doorgevoerd werd en op de 6 sleuteloplossingen gericht is, voornamelijk in de sectoren retail, postdiensten en transport. De serialisatie-oplossing (ZetesAtlas) die in productie-eenheden wordt toegepast, kent ook een sterke groei, al blijft de impact ervan op de inkomsten van de divisie momenteel eerder beperkt.

In People ID daalt de omzet met 10,3% ten opzichte van 2015. Die evolutie is te verklaren door de afname van kortetermijncontracten. De inspanningen op het vlak van business development bleven aanzienlijk, maar vertaalden zich in 2016 niet in omzet. Dankzij de uitvoering van de verschillende langetermijncontracten kon de divisie een goede rentabiliteit behouden, met een courante EBITDA van € 14,2 miljoen (-8,4% ten opzichte van 2015).

De niet-courante kosten nemen toe, vooral als gevolg van de - lopende - overnametransactie van Zetes Industries NV door Panasonic. De kosten van 2016 die aan die transactie verbonden zijn, bedragen € 0,5 miljoen.

  1. ‘Courant’ betekent exclusief herstructureringskosten en eenmalige opbrengsten/kosten (badwill/andere)
  2. Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedervennootschap

 

De voorzieningen, afschrijvingen, waardeverminderingen en minderwaarden dalen tot € 8,9 miljoen.

De financiële kosten dalen gevoelig, terwijl de financiële opbrengsten stabiel zijn. De wisselkoersverliezen bedragen € 1,0 miljoen in 2016 tegenover € 1,4 miljoen in 2015. Als gevolg daarvan is het netto financieel resultaat licht verbeterd ten opzichte van 2015: -€ 0,5 miljoen tegenover -€ 0,8 miljoen. Dat vrij lage niveau houdt zowel verband met de macro-economische omgeving, die lage rentevoeten kent, als met de goede solvabiliteit van de Groep (positieve nettokaspositie). De belastingen ten slotte bedragen € 4,9 miljoen of 29,8% van de winst vóór belastingen. Dat percentage ligt in de lijn van het gebruikelijke percentage in België, het centrum van de operaties van de Groep.

Het nettoresultaat van € 11,5 miljoen ligt 6,9% hoger dan in 2015.

Halfjaarlijkse analyse

Het tweede semester bevestigt de goede prestaties van het eerste semester met een hogere omzet en EBITDA. De seizoensgebondenheid van de verkoop is meer uitgesproken in 2015 en ligt in de lijn van de historische tendens in de divisie Goods ID.

Hierna bespreken we de evolutie per divisie.

1.- Goods ID

Voor het vierde jaar op rij tekent de divisie Goods ID een verbetering van haar prestaties op. De omzet stabiliseert zich op een recordniveau van € 205,0 miljoen, een lichte toename van 0,4% ten opzichte van 2015. Die organische evolutie vloeit voort uit de strategie van de 6 sleuteloplossingen die in 2012 werd doorgevoerd. Ze wordt negatief beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen, zoals verderop toegelicht wordt. De macro-economische omgeving is goed gebleven in de verschillende landen waar Zetes gevestigd is en bijna alle lokale entiteiten hebben positief bijgedragen tot de resultaten van de Groep.

De 6 oplossingen leveren een grote bijdrage tot de resultaten en in het bijzonder tot de brutomarge van de divisie: ze maken immers een toename van de brutomarge in percentage van de omzet mogelijk (40,1% tegenover 39,4% in 2015 en 39,2% in 2014). Rekening houdend met de - vrij beperkte - toename van de omzet stijgt de brutomarge met € 1,7 miljoen tot € 82,3 miljoen.

De impact is vooral merkbaar bij de operationele rentabiliteit: met operationele kosten die onder controle blijven (+0,7% ten opzichte van 2015) stijgt de courante EBITDA van de divisie voor het vierde jaar op rij, ditmaal met 8,7%.

Zetes blijft zijn oplossingen uiteraard vervolmaken, evenals zijn MCL™ Mobility Platform dat het mogelijk maakt sectorgebonden toepassingen te ontwikkelen en uit te voeren voor alle types mobiele terminals en communicatieprotocollen. Die ontwikkelingsinspanningen vertalen zich in hogere investeringen in R&D, die stijgen tot € 2,9 miljoen voor Goods ID (€ 2,5 miljoen in 2015), en eveneens iets hogere afschrijvingen, namelijk € 2,6 miljoen tegenover € 2,3 miljoen in 2015. De afschrijvingen op de andere vaste activa bedragen € 2,4 miljoen - een gevoelige daling in vergelijking met 2015 - terwijl het niveau van de andere voorzieningen, waardeverminderingen en minderwaarden stabiel blijft op € 0,9 miljoen. In totaal bedragen de niet-kaskosten € 5,9 miljoen, een daling met 8,0% ten opzichte van 2015.

Als gevolg daarvan heeft de divisie een courante EBIT van € 10,0 miljoen gegenereerd, wat 21,8% meer is dan in 2015 (€ 8,2 miljoen).

Halfjaarlijkse analyse

In 2016 verloopt de seizoensgebonden verkoop opnieuw volgens een normaal patroon, met een veel hogere omzet tijdens het tweede semester. De brutomarge in percentage van de omzet evolueert in de goede richting en bedraagt 41,6% (H1 2016) en 38,8% (H2 2016) tegenover 40,5% (H1 2015) en 38,4% (H2 2015).

De omzetstijging is beperkt, maar de divisie had zich tot doel gesteld om in 2016 een vergelijkbare omzet te realiseren aan die van 2015, zonder een uitrol zoals die in het eerste semester van 2015. Dankzij de inspanningen om de recurrente component van de omzet te ontwikkelen, kunnen de margevooruitzichten geleidelijk verbeterd worden. En Zetes blijft zijn recurrente omzet verhogen en grote contracten in de wacht slepen, vooral in veelbelovende sectoren zoals de postdiensten.

De wisselkoersen hebben een impact op de omzet, maar minder op de EBITDA. Die evolutie houdt verband met de stijging van de Zuid-Afrikaanse rand (ten opzichte van de euro), die gecompenseerd wordt door de daling van het pond sterling. Bij constante wisselkoersen zouden de omzet en de brutomarge respectievelijk met 2,8% en 4,5% zijn toegenomen. De negatieve impact van de evolutie van de wisselkoersen op de courante EBITDA bedraagt € 0,4 miljoen.

De groei is volledig organisch, en de divisie Goods ID blijft zich focussen op de implementatie van de strategie met 6 sleuteloplossingen die tot endogene groei leidt.

2.- People ID

In People ID is de omzet met 10,3% teruggelopen, maar de marges hebben heel goed standgehouden onder invloed van de productmix. Het grootste deel van de omzet is afkomstig van ofwel langetermijncontracten met hoge toegevoegde waarde, ofwel van kleine contracten die enkel uit diensten bestaan. De toegevoegde waarde van de software-oplossingen situeert zich in de beveiliging van de gegevens, het beheer van de stromen en de traceerbaarheid. Die toegevoegde waarde maakt niet alleen het verschil voor de divisie, maar is ook de voornaamste factor in de verbetering van de marges.

In 2016 heeft Zetes ontwikkelingen gerealiseerd op het vlak van authenticatie: naast specifieke investeringen in uitrusting werd € 0,3 miljoen besteed aan ontwikkelingen. In combinatie met de ontwikkelingen in de divisie Goods ID verklaren ze de toename van de bedragen aan de actiefzijde van de balans (zie hierna).

Ondanks de omzetdaling blijven de prestaties van de divisie heel behoorlijk.

In 2016 hebben de Build and Operate-contracten ruim bijgedragen tot de omzet en de resultaten.

De identiteits- en reisdocumenten staan centraal in de veiligheidsstructuur van alle staten. Die documenten moeten beveiligd en onmogelijk te vervalsen zijn. In dit tijdperk van connectiviteit en mobiele informatica moeten de documenten bovendien elektronisch zijn, om een beveiligde verbinding mogelijk te maken met de computersystemen van de overheid.

De People ID-oplossingen van Zetes zorgen voor een sterke authenticatie van de burgers van een land, zowel in de relatie tussen het individu en zijn document als in de verbinding met de databanken.

Zetes garandeert zijn klanten de registratie van biografische en biometrische gegevens van de burgers, een geïntegreerde bevolkingsdatabase, de uitgifte en verdeling van identiteitsdocumenten en vaste of mobiele controlemiddelen.

Het Build and Operate-model waarbij een staat al die fasen aan Zetes toevertrouwt, is interessant omdat de klanten hun burgers zo geavanceerde documenten en systemen op het vlak van veiligheid kunnen aanbieden, zonder voorafgaande investeringen en zonder dat ze het risico lopen een minder doordachte keuze te maken. Het model is ook aantrekkelijk voor Zetes dat, zodra de oplossing geïmplementeerd is, gedurende meerdere jaren goede vooruitzichten heeft in die business.

Dezelfde software-architectuur kan worden ingezet voor verschillende types overheidstoepassingen. Dat beperkt de risico's voor de klanten omdat het om een beproefde oplossing gaat die volgens de meeste recente normen ontwikkeld werd, namelijk ISO 27001, en het maakt goede synergieën mogelijk voor Zetes.

De erg hoge toegevoegde waarde van die oplossingen verklaart de prestaties van de divisie op het vlak van courante EBITDA, die € 14,2 miljoen bedraagt (een daling van 8,7%).

Halfjaarlijkse analyse

We zien een grote stabiliteit in de omzet en resultaten van de divisie. De volatiliteit van de omzet vloeit immers hoofdzakelijk voort uit de kortetermijncontracten met grote hardwareleveringen. In 2016 was er geen contract van betekenis van dat type.

3.- Groep

De kosten van de divisie Corporate bedragen € 3,6 miljoen en liggen dus in de lijn van de cijfers van 2015 (+3,7%). Strategiebepaling, financiële controle, marketing en externe groei blijven tot de opdrachten van Corporate horen.

Over alle divisies (Goods ID, People ID en Corporate) heeft de onderneming een courante EBITDA van € 26,5 miljoen gegenereerd, een prestatie die in de lijn ligt van die van 2015, wat de beste prestatie was in de geschiedenis van Zetes (€ 26,7 miljoen).

Wat de nettowinst per aandeel betreft, overschrijdt Zetes opnieuw de kaap van € 2 per aandeel.

  1. Berekend op basis van het gewogen gemiddelde aantal aandelen in omloop
  2. Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij
  3. ‘Courant’ betekent exclusief herstructureringskosten en eenmalige opbrengsten/kosten

 

II. BALANS EN KASSTROOMOVERZICHT

De vaste activa zijn heel stabiel: de - beperkte - toename van de materiële en immateriële vaste activa wordt gecompenseerd door de daling van de uitgestelde belastingvorderingen.

De investeringen in ontwikkeling, die zijn opgenomen in de immateriële vaste activa, stijgen in 2016 tot € 3,2 miljoen (tegenover € 2,6 miljoen in 2015). Dat vertaalt zich, na de afschrijvingen van het jaar, in een toename van de R&D-activa met € 0,5 miljoen.

De daling van de uitgestelde belastingvorderingen met € 0,6 miljoen houdt verband met de goede prestaties van de dochterondernemingen, vooral in het Verenigd Koninkrijk.

De voorraden nemen gevoelig toe in waarde, evenals de vorderingen (handels- en overige vorderingen). De toename van de voorraden is toe te schrijven aan de voorbereiding van te installeren hardware bij klanten in twee filialen (+ € 4,3 miljoen, divisie Goods ID). De stijging van de handelsvorderingen wordt, op 31/12/2016, gecompenseerd door de stijging van de schulden ten aanzien van leveranciers. Deze evolutie houdt verband met de grote activiteit op het einde van het jaar en Zetes verwacht een verbetering van het bedrijfskapitaal in 2017.

De kaspositie evolueert gunstig, met een saldo van € 19,9 miljoen op 31/12/2016. De prestaties van 2016 hebben een beperkte impact op de schuldenstructuur van de Groep doordat voor het eerst een voorschot op het dividend wordt uitgekeerd (december 2016). In totaal werd in 2016 € 8,4 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhouders. De nettokaspositie blijft hoog, op € 9,4 miljoen (€ 9,6 miljoen eind 2015).

Het balanstotaal neemt toe: € 199,1 miljoen tegenover € 188,7 miljoen in 2015 (een stijging van € 10,4 miljoen). De nettobehoefte aan bedrijfskapitaal volgt dezelfde tendens tot € 17,5 miljoen (€ 14,1 miljoen in 2015).

Met een heel stevig eigen vermogen van € 93,3 miljoen, dat € 3,7 miljoen hoger ligt dan in 2015, op een balanstotaal van € 199,1 miljoen, bedraagt de solvabiliteitsratio 46,9% (47,5% in 2015). De toename van het eigen vermogen blijft aanzienlijk rekening houdend met de bovenvermelde uitkering van het dividend en van het voorschot op het dividend in 2016. Het eigen vermogen wordt bepaald na aftrek van de eigen aandelen (€ 3,9 miljoen). Die eigen aandelen worden vooral aangehouden om te voldoen aan de uitoefening van opties door kaderleden van Zetes.

De langetermijnschulden zijn gevoelig gedaald (€ 3,3 miljoen). Het gaat om de schulden voor de financiering van het gebouw, die opgenomen zijn in de balans van de in juli 2015 overgenomen vennootschappen, en die in het tweede semester van 2017 ten einde lopen.

Zetes streeft ernaar een sterke balansstructuur te handhaven. Die laat de onderneming immers toe om - als de kans zich voordoet - heel grote opdrachten aan te nemen, waarbij de inkomstenstroom losgekoppeld kan worden van de investeringsuitgaven (concessie People ID). Daarnaast is het een goede basis om potentiële klanten (bijvoorbeeld regeringen) vertrouwen in te boezemen in het kader van meerjarencontracten.

KASSTROOMOVERZICHT

Over het hele jaar brengen de operationele activiteiten een cashflow van € 16,5 miljoen op. Dat bedrag bestaat uit de cashflow met betrekking tot de exploitatie van € 21,4 miljoen en een toename van het bedrijfskapitaal (-€ 4,9 miljoen). Zetes verwacht een – althans gedeeltelijke – verbetering van het bedrijfskapitaal in 2017.

De investeringen in vaste activa bedragen € 5,2 miljoen, een toename ten opzichte van 2015 (€ 4,6 miljoen). Ze zijn onder te verdelen in € 3,2 miljoen voor de divisie Goods ID en € 2,0 miljoen voor de divisie People ID. Er werden specifieke inspanningen geleverd in IT en voor de verbetering en beveiliging van de gebouwen.

De kapitalisatie van de R&D-kosten stijgt tot € 3,2 miljoen. Die geactiveerde kosten hebben voornamelijk betrekking op de divisie Goods ID en zijn nog steeds verdeeld over de ontwikkeling van de MCL-software en de toepassingsgerichte oplossingen, die aan de basis liggen van de nieuwe strategie. De R&D-inspanningen in People ID houden verband met de ontwikkeling en certificering van infrastructuur voor de uitgifte van certificaten zodat Zetes het statuut van uitgever kan verwerven.

Op het vlak van financiering kon in de loop van het jaar een nettoterugbetaling aan de banken (financiering / leasing / debetsaldi op bankrekeningen) gebeuren voor een bedrag van € 2,2 miljoen. Zetes keerde in juni 2016 eveneens een dividend uit (€ 4,2 miljoen) en in december 2016 een voorschot op dividend, eveneens voor € 4,2 miljoen.

III. OVERNAMES

In 2016 onderzocht Zetes meerdere overnamedossiers, zonder resultaat. Over het algemeen was het niet zeker dat de betrokken ondernemingen pasten in de strategie van de Groep en bood een overname niet voldoende potentieel.

IV. PERSPECTIEVEN

In Goods ID is er nog steeds een groeiende belangstelling vanwege de klanten voor de 6 sleuteloplossingen. De recurrente component van de omzet die daaruit voortvloeit geeft de divisie betere toekomstvooruitzichten.

De post- en koerierdiensten blijven investeren, en dankzij zijn aanbod kan Zetes steeds meer klanten werven in die sector. De investeringen zijn massaal voor de klanten. Zij rusten immers al hun medewerkers uit met mobiele terminals die de efficiëntie en de kwaliteit van de prestaties verhogen. Het unieke ID (serialisatie van producten) blijft ook een erg veelbelovend thema onder druk van steeds strengere regelgeving. De identificatie-oplossing werd geïmplementeerd in uiteenlopende domeinen, zoals de farmaceutische industrie, de sector van de luxeproducten en die van de explosieven. De veralgemeende verplichting van traceerbaarheid per eenheid opent perspectieven voor de komende jaren.

In People ID leveren de lopende Build and Operate-contracten een heel belangrijke bijdrage tot de omzet en de rentabiliteit. In 2017 zullen alle concessies bijdragen tot de goede prestaties van de divisie. De inspanningen op het vlak van business development moeten het mogelijk maken die contracten te vernieuwen en er contracten op kortere termijn aan toe te voegen. Dat team blijft groeien en zich uitbreiden om zowel geografisch als technisch steeds dichter bij zijn potentiële klanten te staan.

De Zetes-strategie van oplossingen met toegevoegde waarde in de beide divisies heeft de aandacht getrokken van Panasonic, een van de grootste wereldspelers.

Zoals aangekondigd op 22 december 2016, heeft Panasonic de ambitie om door middel van de toenadering tot Zetes, wereldwijd toonaangevende speler te worden op het gebied van logistieke oplossingen en om het gamma en de kwaliteit van haar dienstverlening aan haar klanten te kunnen uitbreiden. Bij de publicatie van dit verslag was die operatie nog niet goedgekeurd door alle relevante mededingingsautoriteiten.

Tot slot werd de doelstelling gerealiseerd om de prestaties van 2015 (die ondersteund werden door een groot contract) in 2016 te herhalen. De Groep kijkt momenteel de toekomst tegemoet met een strategie die relevant blijkt te zijn, en allicht onder de koepel van een wereldgroep die grote groeikansen te bieden heeft.

V. RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

Investeren in het aandeel van Zetes brengt risico’s met zich mee. Deze staan beschreven in het jaarverslag en blijven actueel.

VI. EIGEN AANDELEN

In 2016 heeft de vennootschap 69.126 aandelen ingekocht (53.016 aandelen tijdens het eerste semester en 16.200 tijdens het tweede). Daarnaast verkocht Zetes Industries 84.497 aandelen in het kader van de uitoefening van opties, en 34.017 aandelen in het kader van een plan ten voordele van het personeel. Op 31 december 2016 hield Zetes 124.944 eigen aandelen aan (174.242 eind 2015), wat neerkomt op 2,32% van de uitgegeven aandelen. Ze zijn vooral bestemd om te voldoen aan de uitoefening van opties door kaderleden van de vennootschap.

VII. DIVIDEND

Na de Gewone Algemene Vergadering van mei 2016 heeft Zetes zijn dividend met 27% opgetrokken tot € 0,80 per aandeel.

Het tweede semester van 2016 heeft een heel sterke operationele cashflow gegenereerd zodat Zetes in december 2016 een voorschot op het dividend van eveneens € 0,80 per aandeel kon betalen.

Er is geen betaling van een aanvullend dividend gepland na de Algemene Vergadering van 31 mei 2017.

VIII. OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening, waarvan de publicatie goedgekeurd werd door de Raad van Bestuur op 15 maart 2017 en die hierna wordt toegelicht, vormt een samenvatting van het jaarverslag dat op 28 april 2017 beschikbaar zal zijn. Ze is in EUR opgesteld in overeenstemming met de IFRS-normen die de Europese Unie aangenomen heeft.

IX. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS

De controle van de jaarrekening wordt momenteel uitgevoerd. De Commissaris heeft bevestigd dat het nazicht van de jaarrekening inhoudelijk afgerond is, en dat er geen significante wijzigingen moeten worden aangebracht aan de boekhoudkundige informatie die in deze mededeling wordt verstrekt.

X. KALENDER

Publicatie van het jaarverslag: 28 april 2017

Gewone Algemene Vergadering: 31 mei 2017