DISCLAIMER

TOEGANG TOT DEZE WEBPAGINA KAN WORDEN BEPERKT op basis van regels van effectenrecht IN BEPAALDE JURISDICTIES. DEZE KENNISGEVING VEREIST U BEPAALDE ZAKEN TE BEVESTIGEN (MET INBEGRIP VAN HET FEIT DAT U NIET VERBLIJFT IN ZO EEN JURISDICTIE) VOORDAT U TOEGANG KRIJGT TOT DE INFORMATIE OP DEZE WEBPAGINA.

DEZE STUKKEN ZIJN NIET GERICHT AAN OF ZIJN NIET TOEGANKELIJK VOOR PERSONEN DIE VERBLIJVEN IN EEN JURISDICTIE WAAR DIT EEN SCHENDING ZOU UITMAKEN VAN HET TOEPASSELIJK RECHT OF REGELGEVING VAN DIE JURISDICTIE OF ZOU RESULTEREN IN DE VEREISTE TE VOLDOEN AAN EEN TOESTEMMING OF ANDERE FORMALITEIT WELKE PHN (ZOALS HIERNA GEDEFINIEERD) ALS ONNODIG ZWAAR BESCHOUWD.

De volgende pagina's bevatten informatie en stukken betreffende een verplicht openbaar overnamebod in geld (het "Overnamebod") door Panasonic Holding (Netherlands B.V. ("PHN") op de resterende aandelen uitgegeven door Zetes Industries SA ("Zetes") die nog niet in handen zijn (noch op directe noch op indirecte wijze) van PHN. Deze informatie mag niet worden geraadpleegd door personen die in bepaalde landen verblijven op basis van toepasselijke regels van effectenrecht. Iedereen die deze informatie en stukken raadpleegt, dient zich te informeren over het bestaan van dergelijke beperkingen en deze na te leven.

Indien u deze webpagina wenst te bekijken, gelieve deze kennisgeving zorgvuldig te lezen. Deze kennisgeving is van toepassing op alle personen die deze webpagina bekijken en kan, afhankelijk van waar u zich bevindt, invloed hebben op uw rechten en verantwoordelijkheden. Zetes behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving te allen tijde te wijzigen of bij te werken en daarom dient u deze kennisgeving iedere keer dat u de webpagina bekijkt volledig te lezen. Bovendien kan de inhoud van deze webpagina te allen tijde geheel of gedeeltelijk gewijzigd worden naar eigen goeddunken van Zetes.

Elektronische versies van deze stukken zijn niet gericht aan of toegankelijk voor personen die verblijven of zich bevinden in een jurisdictie waar dit een schending zou uitmaken van het toepasselijk recht van zo een jurisdictie. Indien u verblijft of zich bevindt in een land dat de toegang tot deze webpagina of delen daarvan als illegaal beschouwd, al dan niet onderworpen aan het voldoen van bepaalde kennisgevingen of het nemen van andere maatregelen, mag u deze webpagina niet bekijken.

Deze webpagina en de informatie hierin vervat zijn niet bedoeld voor, en mogen niet worden geraadpleegd door, of verstrekt of verspreid aan, personen die verblijven of fysiek aanwezig zijn in de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van haar territoria, de "Verenigde Staten"), Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika, en vormen geen aanbod tot aankoop of de sollicitatie van een aanbod tot verkoop van enige effecten van Zetes in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika of in enige andere jurisdictie waar zulk aanbod of zulke sollicitatie, aankoop of verkoop onrechtmatig zou zijn voorafgaand aan een registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder het effectenrecht van zulke jurisdictie. De effecten van Zetes waarnaar verwezen wordt op deze website zijn niet, en zullen niet worden, geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "U.S. Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van registratie onder de U.S. Securities Act. Het Overnamebod wordt niet gedaan en zal niet worden gedaan, noch op directe noch op indirecte wijze, noch door het gebruik van post, noch via welke middelen of instrumentaliteit van handel tussen de staten of buitenlandse handel dan ook, noch met welke faciliteiten van een nationale effectenbeurs dan ook, van de Verenigde Staten en geen aanbod mag worden gedaan door middel van zulk gebruik, middel, instrument of infrastructuur van of binnen de Verenigde Staten of aan personen gesitueerd in de Verenigde Staten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, fax, elektronische mail, telex, telefoon en internet.

Alle personen die verblijven buiten de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan en Zuid-Afrika die de documenten op deze website wensen te raadplegen, moeten zich er eerst van verzekeren dat zij niet onderworpen zijn aan lokale wetten of regelgeving die hun toegangsrecht tot deze website verbieden of beperken, of registratie of goedkeuring vereisen voor enige verkrijging van effecten door hen. Zetes, BNP Paribas Fortis SA/NV en PHN dragen geen verantwoordelijkheid indien er een overtreding is van toepasselijk recht en regelgeving door enig persoon.

Het is uw verantwoordelijkheid om u ervan te verzekeren dat het toepasselijk recht en de regelgeving in acht zijn genomen. Indien u niet toegestaan bent de stukken op deze website te bekijken of u enige twijfel heeft of u al dan niet toegestaan bent deze stukken te bekijken, gelieve deze webpagina te verlaten.

Toegang tot elektronische versies van deze stukken wordt door Zetes op deze webpagina verleend te goeder trouw en louter voor informatieve doeleinden.

DE DOCUMENTEN OP DEZE WEBPAGINA MOGEN NIET GEHEEL OF GEDEELTELIJK WORDEN GEDOWNLOAD, DOORGESTUURD, OVERGEDRAGEN OF GEDEELD MET EEN ANDERE PERSOON WAAR DAT EEN INBREUK ZOU UITMAKEN OP lokale wetten of regelgeving.

Deze kennisgeving wordt beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met, Belgisch recht.

Bevestiging van het Begrip en de Aanvaarding van de Disclaimer

●          Ik verklaar dat ik niet (noch dat ik handel namens iemand die) verblijf in de Verenigde Staten, noch een ander land dat de toegang tot deze webpagina of een deel daarvan als illegaal beschouwd.

●          Ik ben akkoord dat ik geen documenten geheel of gedeeltelijk zal doorsturen, verzenden of verspreiden (door enig middel, met inbegrip van elektronische overdracht) die op deze webpagina zijn opgenomen aan een persoon in een jurisdictie waar deze verspreiding beperkt kan zijn door toepasselijk recht of regelgeving.

●          Ik verklaar en waarborg aan Zetes dat ik de intentie heb deze webpagina enkel te bekijken voor informatieve doeleinden, dat ik deze kennisgeving heb gelezen en begrepen en dat ik begrijp dat dit mijn rechten en verantwoordelijkheden kan beïnvloeden.

Ja, ik heb deze bepalingen en beperkingen van de kennisgeving gelezen, begrepen en aanvaard.