Halfjaarresultaten 2012

Langzame start in de eerste jaarhelft voor Goods ID en goede resultaten en vooruitzichten voor People ID.

Gereglementeerde informatie

Omzet van de Groep: € 103,2 miljoen 
Stabiel op - 0,7% ten opzichte van H1 2011 
Courante EBITDA: € 5,3 miljoen 
Een daling van - 41,2% ten opzichte van H1 2011 

Goods ID: Langzame start in een moeilijk klimaat 
Omzet bedraagt € 82,6 miljoen (+ 6,2% ten opzichte van H1 2011) 
Brutomarge bedraagt 40,8% van de omzet 
Courante EBITDA bedraagt € 2,2 miljoen (- 53,5% ten opzichte van H1 2011) 

People ID: Goed eerste halfjaar zowel op het vlak van de resultaten als op zichtbaarheid voor de rest van het jaar 
Omzet bedraagt € 20,6 miljoen, een daling van 21,3% ten opzichte van H1 2011 
Courante EBITDA bedraagt € 4,5 miljoen, een daling van 22,2% ten opzichte van H1 2011 

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

Een verklaring met betrekking tot de informatie in dit tussentijds financieel verslag is opgenomen in de verkorte geconsolideerde financiële staten.

I. RESULTATENREKENING

  

(1) "Courant" betekent exclusief herstructureringskosten en éénmalige opbrengsten/kosten 
(2) Gewogen gemiddeld aantal in omloop 
(3) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij 

De eerste jaarhelft werd gekenmerkt door een langzame start in de order intake, waarvan de oorsprong zeer verschillend is in de twee divisies van de onderneming: de economische toestand heeft investeringsbeslissingen vertraagd, met name in de retailsector die van groot belang is voor de Goods ID divisie, en de verkoopscycli van kortlopende contracten van People ID werden pas afgerond in het tweede kwartaal. De recurrente inkomsten in beide divisies blijven echter een sterke basis van de omzet vormen.

De omzet van de Groep bleef stabiel op - 0,7% ten opzichte van de eerste helft van 2011. De Goods ID divisie groeide met 6,2%, voornamelijk als gevolg van de overname van Zetes Zuid-Afrika in juli 2011. Bij een ongewijzigde consolidatiekring daalde de omzet van deze divisie met 3,3%. In de People ID divisie daalde de omzet met 21,3% in vergelijking met vorig jaar, maar het eerste semester van 2011werd gekenmerkt door een zeer aanzienlijke verkoop van hardware. De brutomarge bedraagt 43,9% van de omzet, wat zeer vergelijkbaar is met de brutomarge gedurende de eerste helft van 2011. In absolute waarde bedraagt de brutomarge € 45,3 miljoen, ten opzichte van € 46,0 miljoen het jaar ervoor.

De recurrente EBITDA van de Groep bedraagt € 5,3 miljoen, een daling van 41,2% ten opzichte van de eerste helft van 2011, - 53,5% in Goods ID en - 22,2% in People ID.

1. Goods ID

Tijdens het eerste halfjaar van 2012 kende de Goods ID divisie een langzame start van de order intake met marges die onder druk stonden, wat een impact had op de resultaten van het eerste trimester. In het tweede trimester werd een constante vooruitgang van de order intake opgetekend. Toch kon deze order intake niet ten volle omgezet worden in omzet voor de eerste helft van het jaar. In periodes van economische onzekerheid concentreren de orders die worden binnengehaald zich op het einde van de trimesters, wat de uitvoering, het benutten van de capaciteiten voor de softwareontwikkeling en dus ook het beheren van de inkomsten moeilijker maakt.

Zetes blijft zich met succes profileren op het vooruitstrevende domein van de traceerbaarheid: de voorgestelde oplossingen gaan van serialisatie in de farmaceutische sector tot de POD-oplossingen (“Proof of Delivery”) in de postsector en de distributie van kleine pakketten. De sector van de grootdistributie daarentegen kende een vertraging in de vervolgbestellingen als gevolg van de crisis in de privéconsumptie.

Het business model in de Goods ID divisie blijft gebaseerd op het aanbieden van oplossingen in de B2B-markt die belangrijke productiviteitswinsten toelaten en een korte ROI hebben. De zeer trage order intake vastgesteld in het begin van het jaar heeft zich trouwens herpakt naar het einde van het semester toe, wat onderstreept dat onze klanten de noodzaak zien om te investeren om hun competitiviteit te behouden. Ter herinnering, dit aanbod wordt gecombineerd met onderhoudsdiensten en de levering van verbruiksartikelen voor de geleverde oplossingen, die recurrente inkomsten verzekeren.

In de Goods ID divisie bleven de inspanningen op het vlak van R&D belangrijk, zowel op het gebied van automatische herkenning (Image ID), stemherkenning als gespecialiseerde terminals. In het eerste semester werd ongeveer een miljoen euro aan R&D besteed.

De situatie in de filialen van de Groep blijft verschillend van regio tot regio. Bij vergelijkbare consolidatiekring is voor alle regio’s een lichte daling merkbaar wat betreft de omzet en de brutomarge. De verschillen tussen de regio’s laten zich optekenen in de hoogte van de marges en de evolutie van de bedrijfskosten.

In een macro-economische omgeving die toch bijzonder lijdt onder de recessie, slaagt de regio ‘Zuid’ erin om marktaandeel te winnen, goede marges te bewaren en de kosten onder controle te houden.

De regio ‘Centraal’ werd getroffen door de toch wel onverwachte vertraging van de order intake in het eerste trimester. De resultaten van het eerste semester ondergaan hiervan de gevolgen, maar de vooruitzichten verbeterden voor het tweede semester. Er werden immers meerdere grote bestellingen genoteerd in het tweede trimester en die zullen in het tweede semester worden geleverd. Daarnaast werd een herstructureringsprogramma opgezet om de productiviteit van sommige entiteiten te verhogen, onder meer in de Benelux waar de bijdrage voor het eerste semester significant lager lag dan in het verleden. Daarnaast, zonder dat dit een zeer significante invloed had op de resultaten van het eerste semester, werden een verhoogd aantal van bovengenoemde bestellingen opgetekend volgens het type “managed services” die over een langere periode lopen. In dit model kiezen de klanten voor een maandelijkse of trimestriële betaling voor het gebruik van een pakketoplossing. Afhankelijk van het project wordt er door Zetes voor gekozen om dit als een investering in de boeken op te nemen, dan wel om via een overdracht van activa aan een gespecialiseerde financiële instelling te werken. In overeenstemming met de toepasselijke regels van IFRS zal een deel van de omzet dus slechts in de komende jaren in rekening worden gebracht, wat het recurrent karakter en de voorspelbaarheid van de omzet nog versterkt, maar wat wel een onmiddellijk effect van winstdaling heeft op korte termijn.

Voor de regio ‘Noord’ verbetert de situatie duidelijk in het Verenigd Koninkrijk, ook al vertaalt zich dat nog niet in de cijfers van het eerste semester. Anderzijds loopt het integratieproces van het nieuwe filiaal in Zuid-Afrika. De inspanningen die worden geleverd om de ploegen aan te passen aan de gewoonten en de werkwijzen van de Groep gaan momenteel ten koste van de winstgevendheid. Zuid-Afrika tekent voor het eerste semester een negatief resultaat op in de grootteorde van € - 0.4 miljoen. Dit resultaat heeft uiteraard een invloed op de ratio’s van de hele divisie, maar het stelt voor de Zetes Groep het belang noch de noodzaak in vraag om met de divisie Goods ID aanwezig te zijn in Afrika.

Zetes werkt op dit ogenblik aan een ambitieus programma om de marges te verhogen door intens in te zetten op de meest performante oplossingen en door een doelgerichte samenwerking en interne taakverdeling, wat een belangrijke productiviteitswinst oplevert.

Analyse bij ongewijzigde consolidatiekring

(*): Uitgezonderd overname

2. People ID

De daling van de omzet (- 21,3%) was weinig verrassend, omdat de inkomsten in de eerste helft van 2011 werden gekenmerkt door grote leveringen van hardware (waaronder 1.500 bijkomende biometrische registratiekits). De daling is ook veel minder uitgesproken wat betreft de brutomarge. De langetermijncontracten van het type ‘Build and Operate’ hebben opnieuw geleid tot grote stabiliteit en een goede voorspelbaarheid in termen van omzet en rendabiliteit, maar het was pas in het tweede kwartaal dat de kortetermijncontracten van het type ‘Build and Transfer’ aanzienlijk hebben bijgedragen tot de omzet van de divisie.

De productie van blanco identiteitskaarten in Israël, begonnen in 2010, wordt verdergezet. De personalisatie van de kaarten zal aanvangen voor het einde van het jaar. Vanuit een technisch oogpunt, is Zetes klaar voor deze stap.

Ook in België zet de productie en personalisatie van ID-kaarten zich voort en meer dan 50% van de kaarten zijn al een keer vervangen.

In Côte d’Ivoire (Ivoorkust) verloopt de uitgifte van elektronische en biometrische paspoorten en visa volgens de verwachtingen. Zetes verwacht dat het tweede semester in lijn ligt met het eerste.

In het eerste kwartaal heeft Zetes een contract afgesloten voor de levering van registratiekits en infrastructuur om soldaten te identificeren in Tsjaad. Dit kleine contract benadrukt de deskundigheid van Zetes in de biometrische registratie van de burgerbevolking of specifieke groepen, zoals ambtenaren of militairen.

In het tweede kwartaal heeft Zetes een contract gesloten met de Verenigde Naties voor de levering van een systeem voor de biometrische ontdubbeling van kiezerslijsten en kiezerskaarten voor rekening van Sierra Leone. De eerste component, de levering van het systeem en de meeste biometrische kaarten, werd uitgevoerd in de eerste jaarhelft en het tweede deel zal plaatsvinden voor het einde van het jaar. Zetes heeft ook een contract gesloten met de Republiek Togo voor de voorbereiding van het opstellen van de kiezerslijsten: upgrade van registratiekits, levering van nieuwe software voor de registratie van kiezers en een informaticasysteem voor provinciale en nationale centralisatie van data. De uitvoering van dit contract begon in de eerste jaarhelft, maar het grootste deel van de omzet zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar gerealiseerd worden, omdat het project moet worden afgerond voor de verkiezingen. Technologische expertise, bewezen methodologieën, maar ook een uitstekende samenwerking met de nationale onafhankelijke kiescommissies of de plaatselijke vertegenwoordiging van de Verenigde Naties zijn de pijlers van een succesvolle uitvoering van deze contracten. Deze samenwerkingen zijn een garantie voor de reputatie van Zetes in dit marktsegment.

De People ID divisie blijft verder inzetten op een goede geografische spreiding en een goed evenwicht tussen contracten van lange en korte termijn.

3. Groep

Na aftrek van de Corporate kosten (€ 1,5 miljoen), die dalen met 9,3%, bedraagt de courante EBITDA van de Groep € 5,3 miljoen, een daling van € 3,7 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar, wat overeenkomt met een EBITDA / omzetmarge van 5,1% (ten opzichte van 8,7% in de eerste helft van 2011).

De éénmalige kosten zijn goed voor een bedrag van € 0,7 miljoen. Deze kosten omvatten twee belangrijke elementen: herstructureringskosten (Regio ‘Centraal’ en ‘Noord’) en externe kosten in verband met de overname van het Tsjechische InCaptio (zie hieronder).

De afschrijvingen op vaste activa (€ 2,4 miljoen) zijn in lijn met deze van het eerste halfjaar van 2011 (een lichte stijging met € 0,1 miljoen). Het is voornamelijk in de Goods ID divisie dat de afschrijvingen stijgen in lijn met de investeringen van de afgelopen jaren (ERP / Infrastructuur). De afschrijvingen in de People ID divisie, die evenredig zijn met het productievolume van de langetermijncontracten (‘Build and Operate’) dalen licht ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011. De terugname van waardeverminderingen op voorraden (€ 0,1 miljoen) weerspiegelt de inspanningen van de voorgaande jaren in inkoop- en voorraadbeheer. De EBIT bedraagt ​​€ 1,3 miljoen, een daling van € 3,6 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011. De operationele winst van de Groep weerspiegelt de mindere prestaties als gevolg van de langzame start in de Goods ID divisie.

De netto financiële kosten blijven met € 0,2 miljoen onder controle.

De belastingsvoet bedraagt 35,3% voor een totaal bedrag van € 0,4 miljoen. De hoge belastingsvoet is het gevolg van een concentratie van winst in landen met relatief hoge vennootschapsbelastingen, met name na de impact van niet-aftrekbare kosten.

De nettowinst van het boekjaar (aandeel van de Groep) bedraagt € 0,8 miljoen, een daling van € 2 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011.

(1) "Courant" betekent exclusief herstructureringskosten en éénmalige opbrengsten/kosten 
(2) Gewogen gemiddeld aantal in omloop 
(3) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij

Op 30 juni 2012 waren er 184.669 opties in omloop. In de mate dat het gewogen gemiddelde van de koers van het aandeel de uitoefenprijs niet overstijgt, werden de uitstaande opties niet mee in overweging genomen om het effect van de verwatering te berekenen.

II. BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT

Met een eigen vermogen van € 75,9 miljoen op een balanstotaal van € 155,6 miljoen, bedraagt de solvabiliteit (eigen vermogen / totale activa) 48,8% ten opzichte van 47,9% eind december 2011. De behoefte aan werkkapitaal kent met € 13 miljoen op 30 juni 2012 een zeer normaal niveau.

De netto kaspositie (€ 5,5 miljoen) is lager dan in december 2011 (€ 8,0 miljoen), maar houdt rekening met een bedrag van bijna € 3,4 miljoen dat terugvloeide naar de aandeelhouders als dividend (€ 2,9 miljoen) en onder de vorm van inkoop van eigen aandelen (€ 0,5 miljoen). De netto kaspositie is het saldo van enerzijds een kaspositie van € 10,6 miljoen en in pand gegeven middelen van € 0,7 miljoen en anderzijds bankleningen en leasingschulden van € 5,8 miljoen.

Zetes heeft tijdens de eerste jaarhelft een kasstroom uit operationele activiteiten gegenereerd van € 4,9 miljoen, tegenover € 7,6 miljoen in de eerste helft van 2011. Hiervan is € 3,3 miljoen afkomstig uit de operationele activiteiten (ten opzicht van € 6,4 miljoen in de eerste helft van 2011), wat een daling is van € 3,1 miljoen, en een verbetering van de behoefte aan werkkapitaal van € 1,6 miljoen (tegenover een verbetering van € 1,2 miljoen in de eerste helft van 2011).

Zetes beschikt over voldoende kredietlijnen voor de financiering van de behoefte aan werkkapitaal, evenals raamovereenkomsten met haar bankiers voor de financiering van langetermijncontracten en eventuele overnames.

De People ID divisie blijft investeren (€ 0,7 miljoen) in de verbetering van haar productiefaciliteiten. Het betreft terugkerende investeringen die het mogelijk maken voor Zetes om het hoogste niveau in informaticabeveiliging, kwaliteit en productiviteit te behouden.

De investeringen in de Goods ID divisie (€ 1,7 miljoen) hebben betrekking op informatica-infrastructuur en -veiligheid, het verbeteren van de ERP-systemen en de aankoop van activa toegewezen aan het business model van "managed services". Daarnaast werden ontwikkelingskosten geactiveerd voor een bedrag van € 1,0 miljoen. Deze geactiveerde ontwikkelingskosten hebben betrekking op softwareproducten en gespecialiseerde mobiele terminals, die op de markt gebracht worden door de filialen van de Groep, maar ook via externe kanalen (auto-ID leveranciers van apparatuur). Zetes werkt aan een centralisatie van ontwikkelingen verricht door de Professional Services departementen om de productiviteit van verschillende teams te verhogen. Deze ontwikkelingen zijn de essentie van de toegevoegde waarde van Zetes en is noodzakelijk voor de onderneming om zich te kunnen differentiëren.

III. OVERNAMES IN DE PERIODE

Op het einde van de maand juni 2012 heeft Zetes voor 100% de Tsjechische vennootschap InCaptio s.a.r.l.o., gespecialiseerd in Goods ID, verworven voor een bedrag van 0,9 miljoen €. Zij behoort tot de beste spelers in Auto ID op de Tsjechische markt, met een ploeg van zo’n vijftien werknemers en een jaaromzet rond de € 2 miljoen. Met deze overname kan Zetes een antwoord bieden op de vraag van haar internationale klanten op zoek naar ondersteuning op de Tsjechische en Slovaakse markt. Deze onderneming wordt opgenomen in de geconsolideerde rekeningen vanaf 30/06/2012. Deze overname had geen invloed op de resultatenrekening van het eerste semester 2012 en brengt een bijkomende goodwill van € 0,4 miljoen mee die wordt opgenomen in de balans op 30/06/2012.

IV. PERSPECTIEVEN

De evolutie van de Goods ID divisie blijft onderhevig aan het moeilijke economische klimaat. Ondertussen is de order intake wel al verbeterd in het tweede kwartaal en het blijft bevredigend in het derde kwartaal. Er werd een programma ondernomen om de marges te verbeteren door standaardisatie van methodologieën en oplossingen, waarvan winstgevende resultaten worden verwacht vanaf 2013.

Het aanpassen en op niveau brengen (volgens de standaarden van de Groep) van het nieuwe filiaal in Zuid-Afrika is gaande. Dit is absoluut nodig om een rendabele groei van de business in Afrika te verzekeren. Verbetering van de resultaten wordt verwacht vanaf het vierde kwartaal.

In Goods ID wordt, gelet op de order intake van vandaag, voor het tweede semester een nettoverbetering van de resultaten verwacht ten opzichte van het eerste semester om resultaten te bereiken in dezelfde grootteorde als deze bereikt in het tweede semester 2011.

In People ID zal de bijdrage van de contracten “Build and Operate” aangevuld worden door een goede bijdrage van contracten op korte termijn die recent werden getekend, namelijk met de Verenigde Naties voor Sierra Leone en met de Republiek Togo. In het tweede semester blijft de dienstencomponent van deze contracten zeer belangrijk, wat zich zou moeten vertalen in verhoogde marges. Op grond van de contracten die reeds zijn getekend en moeten worden uitgevoerd, zal het te verwachten resultaat van het tweede semester lichtjes lager liggen dan dat van hetzelfde semester vorig jaar. Het orderboek voor projecten zowel in “Build and Operate” (lange termijn) als in “Build and Transfer” (korte termijn) blijft goed gevuld. Sommige van deze projecten, als ze binnen een redelijke termijn kunnen worden getekend, zouden nog een bijkomende bijdrage leveren aan de omzet en een bijkomend resultaat in 2012.

Als besluit kan worden gesteld dat, in Goods ID, het eerste semester gekenmerkt is door een trage start van de investeringen van onze klanten als gevolg van de economische crisis die Europa beïnvloedt en de consumptie doet vertragen. Voor het tweede semester wordt een stijgende trend verwacht. Bij het afsluiten zouden de resultaten in lijn moeten liggen met deze van het tweede semester van 2011. Op langere termijn zou het programma dat wordt ondernomen om de marges te verbeteren door een grotere standaardisatie van methodologieën en oplossingen, vruchten moeten afwerpen vanaf 2013.

Voor de People ID wordt het solide business model semester na semester bevestigd. Terwijl het niveau van de omzet wordt beïnvloed door de component hardware in de contracten op korte termijn, laat de rendabiliteit zich met een verhoogde stabiliteit optekenen. Zetes is één van de erkende spelers op dit terrein en de verzamelde referenties laten toe om ons verder te ontplooien en nieuwe projecten binnen te halen. De keerzijde is dat de divisie moet blijven investeren in nieuwe technologieën en business development.

Indien de macro-economische situatie niet verder achteruitgaat, verwacht de Groep een courante EBITDA te realiseren voor het tweede semester in de grootteorde van € 9 miljoen.

De Groep blijft een belangrijke cash flow genereren die haar toelaat om eind juni een dividend van € 0,55 per aandeel uit te keren. In de loop van het voorbije semester heeft Zetes ook eigen aandelen ingekocht voor een bedrag van 0,5 miljoen €. De Groep zet haar programma van inkoop van eigen aandelen verder in de komende maanden. 

V. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS

De Commissaris heeft een beperkt nazicht van de financiële staten van Zetes Industries uitgevoerd voor het semester eindigend op 30 juni 2012. De tekst van het rapport van de Commissaris naar aanleiding van dit beperkt nazicht volgt hierna in de pdf. 

VI. KALENDER

Resultaten 2012: 22 maart 2013
Jaarverslag 2012: 29 april 2013
Gewone Algemene Vergadering: 29 mei 2013

- END -