Zetes bereikt haar doelstelling voor 2011

Gereglementeerde informatie

Groei van de activiteit in Goods ID en zeer goede rendabiliteit in People ID

Omzet: € 220,6 miljoen (tegenover € 216,7 miljoen in 2010)
Courante EBITDA: € 18,6 miljoen (tegenover € 19,1 miljoen in 2010)

Na een jaar van sterke groei in 2010 had Zetes zich tot doel gesteld om hetzelfde niveau van omzet te bewaren en een operationele rendabiliteit van dezelfde orde te realiseren. Dit doel werd bereikt dankzij een groei van de omzet van ongeveer 10% in Goods ID en het vestigen van een nieuw record wat betreft de bijdrage tot de EBITDA van de People ID divisie.

Daarenboven werd het jaar afgesloten met de beste operationele cash flow die ooit werd bereikt, ter waarde van € 18,2 miljoen. Daarom zal Zetes aan de Algemene Vergadering voorstellen om een gewoon dividend uit te keren van € 0,55, een groei ten opzichte van 2010 (€ 0,47) en 2009 (€ 0,36)

Groep : Doelen bereikt en record cash flow

  • Omzet van de Groep : € 220,6 miljoen (+1,8% vs 2010)
  • Brutomarge: € 95,5 miljoen (+7,6%)
  • Courante EBITDA : € 18,6 miljoen (-2,4%)
  • Operationele cash flow: € 18,2 miljoen

Goods ID : Duurzame groei

  • Omzet : € 170,7 miljoen (+9,9% vs 2010)
  • Brutomarge : € 68,5 miljoen (+8,7%)
  • Courante EBITDA : € 9,9 miljoen (-13,3%)

People ID : Sterke stijging van bruto marge en courante EBITDA

  • Omzet : € 49,9 miljoen  (-18,9% vs 2010)
  • Brutomarge : € 27,0 miljoen  (+5,0%)
  • Courante EBITDA :€ 12,1 miljoen (+11,8%)

I. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

De groei van de omzet van de Groep (1,8% in 2011) is opmerkelijk omdat ze volgt op een jaar 2010 dat werd gekenmerkt door een erg aanzienlijke groei. Over de twee jaar samen bedraagt  de jaarlijkse samengestelde groei 14,8%.

Goods ID zag zijn omzet groeien met meer dan 10% terwijl in People ID, door de afwezigheid van grote “Build and Transfer” projecten met een aanzienlijk deel hardware, de omzet daalde met 19%.  

De bruto marge van de Groep stijgt zowel in absolute als relatieve termen. Ze gaat van € 88,7 miljoen naar € 95,5 miljoen en van 40,9% omzet naar 43,3%. Dit onderstreept de toename van de toegevoegde waarde van Zetes, met name in de People ID divisie.

De operationele kosten stijgen met 10,4% ; ze zijn voornamelijk verbonden aan de Goods ID divisie waar de ontwikkeling van oplossingen met toegevoegde waarde het aanwerven van gekwalificeerde werknemers vereist. De courante EBITDA bedraagt in 2011 € 18,6 miljoen, een vermindering met 2,4% ten opzichte van het jaar voordien. Niettemin vertoont ze, wanneer men de groei van deze operationele rendabiliteit onderzoekt op 2 jaar, een samengestelde groei ter waarde van 17%.

Aan het einde van 2011 voerde de Groep in de twee divisies een herstructurering door om het jaar 2012 in te zetten. Hierdoor boekte Zetes niet-courante kosten voor een bedrag van € 1,0 miljoen.

Tot slot bedraagt het courante nettoresultaat € 7,0 miljoen en het nettoresultaat € 6,2 miljoen. 

1. Goods ID

De vraag in Goods ID wordt nog steeds gestuwd door de zoektocht naar productiviteitswinst en de wettelijke verplichtingen aangaande traceerbaarheid van individuele goederen (serialisatie). Het merendeel van de projecten die sinds 2009 werden gerealiseerd werden uitgevoerd bij bestaande installaties. Het betreft de vervanging van minder productieve uitrusting of de uitbreiding van bestaande oplossingen. Zetes beschikt over de nodige kritische massa en heeft zich hierdoor in verticale markten kunnen opdelen met de nodige specialisten per activiteitsdomein. Zij kennen de bedrijfskritische processen van klanten en kunnen hen oplossingen voorstellen voor identificatie automatisering en mobility die beantwoorden aan hun behoeftes.

Over heel Europa gezien blijft retail de belangrijkste sector. Productiviteitswinst, verhoogde efficiëntie en de vermindering van de foutenlast in de magazijnen zijn de voornaamste drijfveren voor de activiteiten in deze sector. Het aanbod van oplossingen waarbij verschillende identificatietechnologieën worden gecombineerd (voice, barcode, RFID) laat de klant toe om met een enkele leverancier in zee te gaan. Dit komt de cohesie en de goede werking van het geheel van de oplossing ten goede.  

In het segment « transport en logistiek » kennen de oplossingen « proof of delivery » een mooi succes. Zij combineren de competenties van identificatie en mobility en kunnen zelfs gaan tot en met mobiele betaling, waarvoor Zetes een Europese oplossing heeft ontwikkeld.

De sector van de farmacie en de luxegoederen ten slotte blijft investeren in oplossingen voor het markeren en traceren van individuele goederen.

In de regio Centraal levert de integratie van de activiteiten van Phi Data (NL) met de bestaande activiteiten van Zetes Nederland zijn vruchten af. Hierdoor heeft Zetes marktaandeel kunnen winnen in een toch wel concurrentiële markt. Ook het Zwitserse filiaal kende een sterke groei die voornamelijk toe te schrijven is aan de postsector en bedrijven voor vervoer per spoor.   

De regio Zuid kent ondanks een zeer moeilijke macro-economische situatie toch een lichte groei van de omzet en een verbetering van twee punten op de brutomarge op omzet dankzij de ontwikkeling van oplossingen met een toegevoegde waarde voor de farmaceutische sector en de transportsector.

De regio Noord ten slotte heeft sterk te lijden gehad onder een vermindering van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Dat is het gevolg van een afwachtende houding in de markt en het einde van grote projecten bij bestaande klanten in de retail. In afwachting van nieuwe contracten met een groot volume vond in het tweede semester een herstructurering plaats om de kosten te drukken. Deze inspanning kan echter slechts 20% van het verlies in de brutomarge compenseren. Zonder deze tegenvallende resultaten voor het Verenigd Koninkrijk had de divisie Goods ID bij gelijke consolidatiekring een organische groei van de omzet gekend en een lichte stijging van haar EBITDA. De inspanningen tot verbetering worden verder gezet in 2012 om terug een performatieniveau te bereiken dat in lijn is met de objectieven van de divisie.

Organische groei en effect van de wisselkoersen

In Goods ID is het effect van de wisselkoersen vooral te wijten aan de Zwitserse Frank. Het gunstig effect hiervan op het niveau van de omzet en de bruto marge wordt teniet gedaan door een evenredige stijging van de operationele kosten. De impact blijft dus zeer beperkt op niveau van de EBITDA.

De vergelijking van de cijfers voor 2010 en 2011 bij gelijke consolidatiekring toont aan dat de groei in de omzet een samengaan is van interne groei (+2,8%) en externe groei (+7,1%). De detailanalyse van de organische groei onderlijnt de impact van de vertraging in de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk; de groei in de Centrale en Zuidelijke regio’s laat toe de daling van het omzetcijfer in dat land te compenseren. Deze compensatie komt eveneens tussen op het niveau van de brutomarge, maar is slechts gedeeltelijk voor wat betreft het operationele resultaat, wat de achteruitgang van de EBITDA verklaart.  

De bijdrage voor het tweede semester van de nieuwe entiteit in Zuid-Afrika is positief en in lijn met de verwachtingen. Dankzij de ondersteuning die de Groep kan verlenen, meer bepaald via de Competence Centers, kan Zetes Zuid-Afrika haar gamma aan oplossingen uitbreiden en deze ook op korte termijn aanbieden aan al haar bestaande grote Zuid-Afrikaanse klanten.

De conclusie is dat de Goods ID activiteit per regio een verschillende evolutie heeft gekend. In het perspectief van een onzekerder 2012 heeft Zetes erover gewaakt om haar structuur aan te passen en vooral de eigen interne oplossingen te verbeteren en uit te breiden om zo de toegevoegde waarde  van de identificatieoplossingen te verhogen. De onderneming waakt erover om een stroom van recurrente inkomsten te behouden, zowel op vlak van onderhoud als op vlak van verbruiksgoederen. 

2. People ID

De People ID divisie blijft de vruchten plukken van haar strategie om recurrente activiteiten te combineren met korte termijn contracten. De belangrijkste evolutie tussen 2010 en 2011 is de in de tijd gespreide bijdrage aan de omzet van de “Build & Transfer” contracten. Dit zijn contracten op korte termijn en bestaan meestal uit een belangrijke levering van hardware (vaste of mobiele registratiekits) en bijhorende dienstverlening (project management, opleiding, onderhoud). Het jaar 2010 werd gekenmerkt door een zeer grote levering van hardware, terwijl in 2011 voornamelijk diensten werden geleverd. Het is dan ook logisch dat we een daling van de omzet zien terwijl de brutomarge in absolute waarde licht stijgt en de brutomarge in verhouding tot de omzet met meer dan 12 procentpunten toeneemt.

Een ander aspect van de strategie van de People ID divisie betreft de contracten van het type “Build and Operate”. Al deze contracten op lange termijn dragen bij tot het resultaat van de divisie en de omzet en brutomarge uit deze contracten is zeer voorspelbaar. Begin 2011 werd gekenmerkt door politieke onrust in Côte d’Ivoire (Ivoorkust), maar vanaf het tweede semester is de productie van biometrische paspoorten genormaliseerd. De vooruitzichten voor dit project blijven zeer positief. De projecten voor de productie van elektronische identiteitskaarten in Portugal en België haalden de voorziene volumes. In Israël ten slotte zijn momenteel ongeveer twee derde van de basiskaarten geproduceerd, het resterende deel zal in 2012 afgewerkt worden. De personalisatie van de kaarten zal aanvangen in 2012 en zal zich de jaren nadien voortzetten.

Dit uitstekende evenwicht tussen de contracten op korte en lange termijn laat toe om de inspanningen in business development en R&D te dekken. Innovatieve oplossingen (biometrische registratiekiosken, e-voting oplossingen) werden ontwikkeld en reeds voorgesteld in sommige aanbestedingen. Tot slot blijven de investeringen in business development belangrijk om de capaciteit en de ervaring van Zetes te promoten in  landen die projecten voorbereiden met betrekking tot identiteitsdocumenten of de organisatie van verkiezingen.

De operationele kosten van de People ID divisie blijven goed onder controle dankzij de organisatie die werd opgezet: alle kritische functies zoals business analisten, IT-specialisten, projectmanagers, enz. worden intern gehouden, terwijl de niet-kritische uitvoerende taken worden uitbesteed en mensen worden aangeworven volgens de uit te voeren projecten. De People ID divisie maakt steeds meer gebruik van mensen, middelen en expertise van de Goods ID divisie voor de realisatie van enkele grote projecten. Voor het vierde jaar op rij stijgt de recurrente EBITDA. Deze  bereikt € 12,1 miljoen, een stijging van 11,8% ten opzichte van 2010. De brutomarge werd sterk beïnvloed door het gedeelte dienstverlening van de contracten "Build & Transfer”. Dit verklaart het bijzonder hoge niet-structurele niveau van de EBITDA op omzet op 24,2%.

3. Groep

De kosten van de Corporate divisie bedroegen € 3,3 miljoen. Het business model van Zetes is gebaseerd op sterke operationele divisies en dus een lichte Corporate structuur. Het vastleggen van de strategische doelstellingen, financiële controle, marketing en overnames zijn de belangrijkste taken van de Corporate divisie.

De omzet van de Groep bedroeg ruim € 220 miljoen. De groei bedraagt 1,8% ten opzichte van vorig jaar. De omzet van de Goods ID divisie (77,4% van het totaal, € 170,7 miljoen) groeide met bijna 10% terwijl, om de niet-structurele redenen die hierboven werden uitgelegd, de omzet van de People ID divisie is gedaald met 18,9% tot € 49,9 miljoen.

De courante EBITDA van de Groep bedraagt € 18,6 miljoen, een lichte daling met 2,4% ten opzichte van 2010.

De complementariteit van de twee divisies wordt nogmaals aangetoond door een ondersteuning van de afdeling Goods ID in de uitvoering van de grootste projecten in de afdeling People ID.

Niet-recurrente kosten zijn goed voor een netto bedrag van € 1,0 miljoen en hebben voornamelijk betrekking op herstructureringen die werden doorgevoerd om de structuur van de landenorganisatie en het Competence Center in Goods ID aan te passen en om de organisatie van de business development te verbeteren in People ID.

De afschrijvingen op vaste activa bedroegen € 4,9 miljoen. De stijging van € 0,3 miljoen ten opzichte van 2010 is gedeeltelijk te verklaren door het belang van de People ID contracten en daarbij horende afschrijving van productie-installaties en anderzijds door de stijging van de immateriële vaste activa in de Goods ID (afschrijving van ERP). De waardeverminderingen op voorraad (€ 0,5 miljoen) en op vorderingen (€ 0,3 miljoen) zijn licht gedaald ten opzichte van vorig jaar en behoeven geen specifieke toelichting.

De courante EBIT bedroeg € 11,0 miljoen voor het boekjaar 2011, een daling van 6,6% ten opzichte van 2010. Voor het tweede jaar op rij is de bijdrage aan de EBIT van de  People ID divisie groter dan die van de Goods ID divisie.

De volatiliteit van de Euro in 2011 had een negatief effect op het wisselkoersresultaat van de Groep (€ -0,7 miljoen). Dit laatste wordt sterk beïnvloed door de intragroepstransacties (uitlenen / lenen) in verschillende valuta's tussen ondernemingen van de Groep, in het bijzonder in Israël en in mindere mate in het Verenigd Koninkrijk. In Israël is er een substantiële lening voor de financiering van het eID project. De terugbetaling van deze leningen is gestart in 2011 en zal worden voortgezet in 2012.

Door de volatiliteit van de Euro en de gevolgen op de wisselkoersresultaten steeg het niveau van waakzaamheid over het beheer van valutarisico's. Het beleid aangaande wisselkoersrisico’s zal in 2012 verstrengd worden.

De financiële lasten exclusief wisselkoersverschillen bedragen € 0,5 miljoen. Het betreft netto rentelasten (€ 0,2 miljoen) en overige financiële kosten (€ 0,3 miljoen). Deze laatste hebben betrekking op internationale betalingen of bankgaranties (documentaire kredieten, offerte- of aanbestedingsgarantie, levering- of uitvoeringsgarantie).

De gemiddelde belastingsvoet bedraagt 29,4% of een totaal van € 2,6 miljoen. Dit percentage ligt dicht bij het door de onderneming vooropgestelde niveau. Het netto resultaat bedraagt € 6,2 miljoen, een daling van 24,0%, hoofdzakelijk beïnvloed door de doorgevoerde reorganisatie (€ -1,0 miljoen) en de wisselkoersresultaten (€ -0,7 miljoen).

Het netto courante resultaat per aandeel bedraagt € 1,31 of een daling van 19,5% ten opzichte van het jaar 2010.

II. BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT

De gematigde groei in 2011 heeft een gunstig effect op de balans. De totale activa stegen van € 158,3 miljoen tot € 163,5 miljoen, een eerder beperkte stijging rekening houdend met de toename van activa in verband met overnames gedurende het jaar. De behoefte aan netto werkkapitaal evolueerde gunstig, ze daalde van € 16,4 tot € 13,7 miljoen. Het voorraadniveau bleef stabiel op € 15,4 miljoen, wat een goede prestatie is gezien de overnames.

Met een eigen vermogen van € 78,4 miljoen op een balanstotaal van € 163,5 miljoen blijft de solvabiliteit zeer hoog op 47,9%. Deze ratio is des te opmerkelijker aangezien de onderneming in 2011 een dividend van € 5,4 miljoen heeft uitgekeerd en voor € 1,3 miljoen eigen aandelen heeft ingekocht (geëlimineerd in het geconsolideerde eigen vermogen). Zetes hecht veel belang aan een sterke balansstructuur aangezien dit de onderneming in staat stelt zeer grote orders of projecten op te vangen.

Dankzij dit goede financiële beleid bedraagt de netto kaspositie € 8,0 miljoen, na investeringen voor ruim € 13 miljoen. De netto kaspositie daalt met € 2,0 miljoen ten opzichte van 2010.

De activiteit genereerde een kasstroom van € 18,2 miljoen, wat bestaat uit € 14,5 miljoen vanuit de resultatenrekening (onveranderd ten opzichte van 2010) en € 3,7 miljoen door de daling van de behoefte aan werkkapitaal. Het verschil tussen de EBITDA en de operationele kasstroom wordt voornamelijk verklaard door de betaalde winstbelastingen (€ 2,4 miljoen). De daling van de behoefte aan werkkapitaal is het gevolg van de beperkte groei van de omzet in 2011.

De investeringen van de Goods ID divisie bedragen € 3,1 miljoen, een daling ten opzichte van de vorige jaren. Er werden ontwikkelingskosten geactiveerd voor een bedrag van € 2,1 miljoen, een bedrag gelijk aan dat van 2010. In People ID bedroegen de investeringen € 1,3 miljoen. Deze hebben voornamelijk betrekking op de verbetering van de productie- en personalisatieuitrusting in België. Er werden eveneens ontwikkelingskosten geactiveerd voor € 0,4 miljoen. Ten slotte werden beperkte investeringen doorgevoerd (€ 0,3 miljoen) in de Corporate divisie.

Deze investeringen werden gerealiseerd met eigen middelen, terwijl de overnames in 2011 gedeeltelijk werden gefinancierd door leningen (Zetes Zuid-Afrika, zie hieronder).

De Groep blijft aanzienlijke kasstromen genereren, een belangrijk deel hiervan wordt besteed aan de ontwikkeling en de groei van de onderneming, de dividendpolitiek en de inkoop van eigen aandelen. Het saldo wordt aangehouden in afwachting van overname-opportuniteiten zoals hierna verder wordt toegelicht.

In 2011 heeft de Groep eigen aandelen verworven ter waarde van € 1,3 miljoen, op 31 december 2011 hield ze 97.657 eigen aandelen aan.

III. OVERNAMES

In het eerste semester heeft Zetes twee kleine vennootschappen overgenomen om haar technologische expertise op het vlak van Print and Apply en RFID te versterken. Anvos, specialist in etiketteeroplossingen voor productielijnen, versterkt de mogelijkheden als  systeemintegrator in Duitsland, een land dat nog sterk op productie is gericht. In België brengt RFIDea haar expertise in RFID in met enkele zeer mooie referenties onder meer in de farmaceutische sector. 

De fusie van Integra en Zetes in Italië heeft toegelaten om een kritische massa te bereiken en een afdoende dekking te bewerkstelligen voor Noord-Italië, de industriële regio van het land. Het jaar 2011 werd afgesloten met een verdubbeling van het lokale omzetcijfer en een terugkeer naar een goede rendabiliteit met gunstige vooruitzichten voor 2012.  

In juli heeft Zetes Proscan in Zuid-Afrika overgenomen. Als leider in haar thuismarkt zal Zetes Zuid-Afrika als bruggenhoofd dienen om de Goods ID activiteiten te ontwikkelen in Zuidelijk Afrika. Het wordt ook een vaste basis voor People ID. De overname voor een bedrag van € 5,0 miljoen werd deels gefinancierd door een bancair krediet (€ 3,5 miljoen). Zetes Zuid-Afrika heeft voor € 9 miljoen bijgedragen aan het omzetcijfer in het tweede semester.

IV. VOORUITZICHTEN

De pijplijn van lopende orders voor de Goods ID Divisie blijft goed gevuld in alle landen en dekt alle activiteitssectoren. In een economische context die wordt gekenmerkt door onzekerheden vertraagt echter de beslissingssnelheid. Het opnemen van bestellingen wordt daardoor beïnvloed en de zichtbaarheid neemt af. De divisie kan echter nog steunen op een zeer belangrijke inbreng van recurrente inkomsten (onderhoud en verbruiksgoederen), die 30% van de omzet vertegenwoordigt en een nog belangrijker deel van de marge, en op het bestaan van de wettelijke regels rond traceerbaarheid in verschillende activiteitssectoren. Het is in deze niche activiteiten (serialisatie en identificatie van individuele producten) dat Zetes prioritair investeert en zal blijven investeren om haar aanbod aan oplossingen uit te breiden steunend op haar bestaande referenties. Zetes beschikt in dit domein over eigen oplossingen die bijzonder geschikt zijn, in het bijzonder ImageID voor het simultaan lezen van meerdere barcodes, en haar expertise in etiketteeroplossingen (Print & Apply).     

Zetes is ervan overtuigd dat onder andere de farmaceutische sector, de luxegoederen en de voedingsindustrie nog vele jaren vragende partij zullen zijn voor oplossingen met een hoge toegevoegde waarde.

Daarnaast wil Zetes haar expansie voorbij Oost-Europa verder zetten en, waar zich een opportuniteit voordoet, zich nog versterken op de Europese markten. De magere vooruitzichten van economische groei in Oost-Europa doet Zetes uitkijken naar ander markten. Meerdere overnamedossiers liggen momenteel ter studie voor.

In People ID behoudt Zetes dankzij de contracten op lange termijn een goede zichtbaarheid op de omzet. Ook in 2012 dragen alle langetermijncontracten bij aan de omzet en het resultaat van de divisie: in België, Portugal en Israël zet de levering van elektronische identiteitskaarten zich verder en in Côte d’Ivoire (Ivoorkust) heeft de productie van het biometrisch paspoort zijn normaal ritme weer hernomen na de onrusten van begin 2011.

Zetes zet de uitvoering van kleinere projecten verder zowel in Afrika als in Europa.  In “Build and Transfer” identificeerde en beantwoordde Zetes enkele offerteaanvragen voor projecten betreffende de registratie van kiezers. Toewijzingen hieromtrent worden in de komende maanden verwacht.

Buiten deze projecten legt hetbusiness development teamzich ook toe op contractopportuniteiten van het type “Build and Operate”. Voor meerdere projecten werd reeds een offerte ingediend, zowel in Europa als in Afrika. In sommige gevallen gaat het over zeer aanzienlijke bedragen, doch gezien de spreiding in de tijd van zulke projecten zal hun bijdrage aan de resultaten van 2012 zeer beperkt blijven. De vooruitzichten in deze divisie blijven echter zeer gunstig en organische groei wordt verkozen boven groei door overnames.

V. RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

Investeren in het aandeel van Zetes brengt risico’s met zich mee. Deze staan beschreven in het jaarverslag 2010 en blijven actueel.

VI. DIVIDEND

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om per aandeel een gewoon bruto dividend uit te keren van € 0,55 (een toename met 17%)

VII. OPTSTELLEN VAN DE JAARREKENING

p>De financiële gegevens die hierna worden verstrekt zijn een samenvatting van het jaarverslag dat beschikbaar zal zijn op 27 april 2012. Ze zijn opgesteld in euro en conform de IFRS-normen zoals aangenomen door de Europses Unie. 

VIII. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS

De controle van de jaarrekening wordt momenteel uitgevoerd. De Commissaris heeft bevestigd dat het nazicht van de jaarrekening grondig werd uitgevoerd en dat er geen significante wijzigingen moeten worden aangebracht aan de boekhoudkundige informatie die in deze mededeling wordt verstrekt.

IX. KALENDER

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders : 30 mei 2012
Publicatie jaarverslag : 27 april 2012 

- FIN -