Halfjaarlijkse Resultaten 2011 : omzetgroei en stijgend EBITDA in de beide divisies

Gereglementeerde informatie

Omzet van de Groep: € 104,0 miljoen 
(een stijging van 17,3% ten opzichte van H1 2010) 
Courante EBITDA: € 9,0 miljoen 
(+ 49,1% ten opzichte van H1 2010) 

Goods ID: Groei van omzet en grote inspanningen op vlak van ontwikkeling 
Omzet bedraagt € 77,8 miljoen (+ 9,9% ten opzichte van H1 2010) 
Bruto marge bedraagt 42,1% van de omzet 
Courante EBITDA bedraagt € 4,8 miljoen (+ 15,2% ten opzichte van H1 2010) 

People ID: Zeer goede prestatie van de hele divisie 
Omzet bedraagt € 26,2 miljoen, een stijging van 46,8% ten opzichte van H1 2010 
Courante EBITDA bedraagt € 5,8 miljoen, een stijging van 74,5% ten opzichte van H1 2010

TUSSENTIJDS VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Een verklaring met betrekking tot de informatie in dit tussentijdse financiële verslag is opgenomen in de verkorte geconsolideerde financiële staten

I. RESULTATENREKENING

 

(1) "Courant" betekent exclusief herstructureringskosten en eenmalige opbrengsten/kosten 
(3) Deel Groep 

De herneming van de groei die reeds werd vastgesteld in 2010 wordt bevestigd in het eerste halfjaar van 2011. De omzet van de Groep steeg met 17,3% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2010. Deze stijging is zowel waar te nemen in de Goods ID (+ 9,9%) als in de People ID sector (+ 46,8%). De totale marge bedraagt 44,2% van de omzet, een lichte daling (-0,8%) tegenover de eerste jaarhelft van 2010, maar een stijging in absolute waarde tot € 46,0 miljoen (+ 15,2%).

De courante EBITDA van de Groep bedraagt € 9,0 miljoen, een stijging met 49,1% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2010. De stijging bedraagt 15,2% in de divisie Goods ID en vooral 74,5% in People ID.

1. Goods ID 

Tijdens het eerste halfjaar van 2011 stelt de Goods ID divisie een verhoogde stijging van de activiteiten vast. De order intake is in lijn met de verwachtingen en heeft, zoals voorzien, geleid tot een sterke groei tijdens het eerste halfjaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De voornaamste drijvende krachten achter de activiteiten blijven de optimalisatie van de Supply Chain van klanten (voornamelijk in de retail sector) en traceerbaarheid, zowel op het vlak van Print & Apply (farmaceutische sector) als in de postsector met de POD oplossingen (“Proof of Delivery”), die een volledige traceerbaarheid toelaten van bestellingen vanaf ophaling tot aflevering.

Het business model in de Goods ID divisie blijft het aanbieden van oplossingen in de Business to Business markt die belangrijke productiviteitswinsten toelaten en een korte return on investment hebben. Dit aanbod wordt gecombineerd met onderhoudsdiensten en de levering van verbruiksartikelen voor de geleverde oplossingen, die recurrente inkomsten verzekeren.

In de Goods ID divisie bleven de inspanningen op het vlak van ontwikkeling belangrijk, zowel op het gebied van automatische herkenning (Image ID), stemherkenning en gespecialiseerde terminals. 

Deze verschillende factoren verklaren het hoge niveau van de bruto marge, stabiel als percentage van de omzet (42,1%) en groeiend met 9,9% in absolute waarde (€ 32,7 miljoen).

De situatie in de filialen van de Groep blijft verschillend van regio to regio. Het is voornamelijk de regio Zuid (Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal en Griekenland) en de regio Centraal (België, Nederland, Duitsland en Zwitserland) die heeft bijgedragen tot de groei in de eerste jaarhelft.

Noch de gerealiseerde overnames, noch de evolutie van de wisselkoersen hebben een significante impact gehad op de omzet en het resultaat van de Groep gedurende het eerste semester. 

2. People ID 

De sterke stijging van de omzet (+ 46,8%) is zowel te wijten aan de contracten van het type « Build and Operate », als van nieuwe contracten van het type « Build and Transfer ».

Zetes heeft haar inspanningen op het vlak van business development in de People ID divisie verder gezet, meer bepaald met betrekking tot de aangeboden oplossingen (type van beveiligde documenten, hard- en software oplossingen voor de registratie van personen en gespecialiseerde hardware).

De productie van blanco identiteitskaarten voor de Israëlische overheid, die reeds werd gestart in 2010, werd verder gezet in 2011 (eind juni werden reeds ongeveer een miljoen kaarten geproduceerd). Zetes verwacht een totale productie van meer dan 2 miljoen kaarten gedurende het volledige boekjaar 2011. Er wordt ook verwacht dat het bedrukken (personalisatie) van de kaarten in de tweede helft van 2011 zal starten.

In België is de hernieuwing van de elektronische identiteitskaart aan de gang voor het tweede jaar. Intussen blijft ook de vraag naar kaarten voor kinderen (Kids card) hoog (ongeveer 200.000 kaarten op 6 maanden). Bovendien blijft Zetes materiaal leveren voor de biometrische registratie van personen in de Belgische ambassades. Tot slot werd het dierenpaspoort door Zetes verdeeld sinds het begin van het jaar. Zetes beheert ook de databank voor huisdieren en hun eigenaar.

Na een moeilijke periode van vier maanden in de nasleep van de presidentsverkiezingen in Côte d’Ivoire (Ivoorkust) die hebben geleid tot een sterke daling in de uitgifte van paspoorten, heeft de vraag naar paspoorten en biometrische visa intussen zijn normale niveau opnieuw bereikt. De bijdrage van dit contract tot het resultaat van de Groep blijft ondanks de gebeurtenissen positief. Zetes verwacht een normale tweede jaarhelft gelijkaardig aan de situatie in 2010.

Bovendien heeft Zetes verschillende projecten voltooid in Afrika. Er werden bijkomende registratiekits en onderhoudsdiensten geleverd in Congo (DRC) in het kader van het opstellen van de kiezerslijsten. Er werden eveneens uitrusting en diensten geleverd voor biometrische ontdubbeling van kiezerslijsten (Benin) en voor de biometrische registratie van militairen.

Deze laatste contracten hebben, dankzij het hoge aandeel van diensten, bijgedragen tot een zeer hoge brutomarge van 50,7% en een courante EBITDA van 22,2%.

Dankzij de jarenlange inspanningen en investeringen profiteert de People ID divisie vandaag van een goede geografische spreiding en een ideaal evenwicht tussen contracten op lange en korte termijn.

3. Groep 

Na aftrek van de Corporate kosten (€ 1,6 miljoen) bedraagt de courante EBITDA van de Groep € 9,0 miljoen, een stijging met € 3,0 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De marge EBITDA/Omzet bedraagt 8,7% tegenover 6,8% tijdens de eerste jaarhelft van 2010.

Er werden niet recurrente kosten geboekt voor een bedrag van € 0,2 miljoen. Dit bedrag bestaat uit twee belangrijke onderdelen: herstructureringskosten en externe kosten verbonden aan de overname van de onderneming Proscan in juli 2011. De herstructureringskosten hebben betrekking op het groeperen van verschillende diensten op eenzelfde site in Frankrijk en op een reorganisatie van het management team in Griekenland.

De afschrijvingen op vaste activa (€ 2,3 miljoen) stijgen met € 0,5 miljoen tegenover het eerste semester van 2010. Dit effect is te wijten aan de evenredige stijging van de afschrijvingen met het verhoogde productievolume van “Build and Operate” contracten in de People ID divisie, en dit in verschillende landen. De waardeverminderingen op voorraden (€ 0,2 miljoen) dalen als gevolg van een beter beheer van de aankopen en voorraden.

De EBIT bedragen € 4,9 miljoen tijdens het eerste halfjaar van 2011, dit betekent een stijging met 59,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De resultaten van de Groep weerspiegelen volledig de uitstekende activiteiten van de Goods ID en voornamelijk de People ID divisies.

Het netto financiële resultaat bedraagt € - 0,7 miljoen, ondermeer door wisselkoersverliezen van € 0,1 miljoen.

De belastingsvoet bedraagt 34,1% voor een totaal bedrag van € 1,4 miljoen. De gemiddelde belastingsdruk is uitzonderlijk hoog tijdens het eerste halfjaar van 2011. Dit is te wijten aan een concentratie van winsten in landen met hoge belastingstarieven. Op een genormaliseerde basis verwacht de onderneming een gemiddelde belastingsvoet van ongeveer 30%.

Het netto resultaat (aandeel van de Groep) bedraagt € 2,8 miljoen, of een stijging met 20,2% tegenover de eerste jaarhelft van 2010. 

(1) "Courant" betekent exclusief herstructureringskosten en eenmalige opbrengsten/kosten 
(2) Gewogen gemiddeld aantal in circulatie 
(3) Groepsaandeel 

Op 30 juni 2011 waren er 184 669 opties in omloop. In de mate dat het gewogen gemiddelde van de koers van het aandeel de uitoefenprijs niet overstijgt, werden de uitstaande opties niet mee in overweging genomen om het effect van de verwatering te berekenen.

II. BALANS , INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT

Met een eigen vermogen van € 74,9 miljoen op een balanstotaal van € 145,9 miljoen, overschrijdt de solvabiliteit de grens van 50% (51,36%). De behoefte aan bedrijfskapitaal is teruggekeerd naar een normaal niveau, nadat ze plotseling gestegen was aan het einde van het boekjaar 2010, als gevolg van een zeer hoge facturatie aan klanten.

De netto kaspositie (€ 6,7 miljoen) is gedaald ten opzichte van december 2010 (€ 10,1 miljoen), dit voornamelijk als gevolg van een bedrag van bijna € 6 miljoen dat aan de aandeelhouders werd uitgekeerd onder de vorm van een dividend (€ 5,3 miljoen) en de inkoop van eigen aandelen (€ 0,6 miljoen). De netto kaspositie is het resultaat van enerzijds een kaspositie van € 10,5 miljoen en in pand gegeven middelen van € 0,7 miljoen en anderzijds bank- en leasingschulden van € 4,4 miljoen.

De Zetes Groep was tijdens het eerste halfjaar in staat een voldoende operationele cashflow te genereren (€ 7,6 miljoen). Hiervan is € 6,4 miljoen afkomstig uit de operationele activiteiten (tegenover € 4,2 miljoen in H1 2010, of een stijging met 80%) en € 1,1 miljoen als gevolg van een daling van de behoefte aan bedrijfskapitaal (tegenover een bijkomende behoefte van € 2,7 miljoen in H1 2010).

Zetes beschikt over kredietlijnen voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal en globale overeenkomsten met haar bankiers voor de financiering van lange termijn projecten en overnames. De sterk stijgende rendabiliteit van de Groep en de sterke balanspositie (netto kaspositie en solvabiliteit) zijn een garantie op een permanente toegang tot kredietfaciliteiten.

De People ID divisie bleef verder investeren (€ 0,7 miljoen) in de verbetering van haar productiefaciliteiten, zowel voor nieuwe als voor bestaande klanten. Deze investeringen hebben betrekking op innovatieve oplossingen, informaticabeveiliging, verbetering van de kwaliteit en productiviteitswinst.

De investeringen van de Goods ID divisie (€ 1,2 miljoen) hebben betrekking op infrastructuur en informaticabeveiliging, de verbetering van het ERP systeem en de aankoop van voertuigen. Daarnaast werden er voor € 1,1 miljoen aan ontwikkelingskosten geactiveerd. Deze geactiveerde ontwikkelingskosten hebben betrekking op softwareproducten en gespecialiseerde mobiele terminals, die op de markt gebracht worden door de filialen van de Groep, maar ook door derden. De ontwikkelingen van de Competence Centers en de Professional Services teams in de verschillende landen worden onmiddellijk in kost genomen en niet geactiveerd, aangezien ze niet voldoen aan de voorwaarden. Ze worden niet gecommercialiseerd als afzonderlijk product met een eigen prijslijst en een eigen business plan. Deze ontwikkelingen zijn de kern van de toegevoegde waarde van Zetes en een differentiator in de ogen van de klant. Het delen van de kennis en de ontwikkelingen ligt aan de basis van het succes van de oplossingen, elk filiaal van de Groep deelt zijn ervaringen en best practices met de andere filialen.

III. OVERNAMES

Overnames in de gerapporteerde periode 
In lijn met onze strategie en zoals reeds aangekondigd in het jaarverslag 2010 heeft Zetes de vennootschap Anvos in Duitsland overgenomen. Deze kleine onderneming (7 werknemers) is gespecialiseerd in Print & Apply en versterkt onze reeds bestaande capaciteit in Duitsland, waar de industriële activiteit belangrijk blijft. In het eerste semester van 2011 heeft de Groep eveneens de vennootschap RFIDEA (België) overgenomen. Een zeer gespecialiseerde groep heeft daarbij Zetes vervoegd op het einde van de maand mei. RFIDEA is gespecialiseerd in RFID-technologie en deze overname, net zoals deze van Anvos, schrijft zich in in een strategie om de competenties van de Groep te versterken. Tot slot heeft ook Zetes in Italië zich versterkt door de overname van 6 mensen gespecialiseerd in de Goods ID sector wat haar toelaat om een kritische massa te bereiken om de klanten in Noord Italië te bedienen.

Deze overnames hebben geen opmerkelijke impact op de resultatenrekening van het eerste semester 2011. Ze genereren een bijkomende goodwill van € 1,4 miljoen die wordt opgenomen in de balans op 30 juni 2011. 

Overname na eerste semester 
In het begin van de maand juli heeft de Groep de vennootschap Proscan in Zuid-Afrika overgenomen voor een bedrag van € 5,2 miljoen. Met deze overname (na het gerapporteerde semester) breidt Zetes haar geografische dekking uit in de sector van Goods ID en zet het voet aan de grond in een nieuw continent waar de vennootschap vroeger alleen actief was in People ID. Proscan, 170 medewerkers sterk over vier sites (Johannesburg, Kaapstad, Durban en Port Elisabeth), beschikt over erkende competenties in supply chain, automatische gegevensverwerking en mobiele oplossingen. Proscan heeft in 2010 een omzet gerealiseerd van zo’n € 15 miljoen (EBITDA € 1 miljoen) en was schuldenvrij.

IV. PERSPECTIEVEN

In Goods ID werd het accent de laatste jaren gelegd op de interne ontwikkeling van performante software oplossingen en de overname van vennootschappen die over een specifieke knowhow beschikken. Deze twee strategieën hebben Zetes toegelaten om aan haar klanten oplossingen met een hoge toegevoegde waarde aan te bieden en zich te onderscheiden van de concurrentie. In een weinig aantrekkende, macro-economische omgeving heeft dit toegelaten om marktaandeel in te winnen met behoud van de marges. De brutomarge voor het eerste semester bedraagt dan ook 42,1% en zou in de toekomst moeten kunnen worden behouden.

De overnames die in het eerste semester werden gerealiseerd zijn dan ook zeer gericht op het verwerven van competenties: Print & Apply in Duitsland met Anvos (een belangrijke markt aangezien ze zeer geïndustrialiseerd is) en RFID met RFIDEA (zeer gerichte competenties in deze technologie gecombineerd met de marktpenetratie van Zetes). De toegevoegde waarde, en dus de bruto marge, van deze overnames is in lijn met de standaarden van de Groep.

Daarbij komt de overname van Proscan, leider op haar thuismarkt, die aan Zetes toegang verschaft tot een regio (Afrika onder de Sahara) met een sterk potentieel voor ontwikkeling: groeimarges van twee cijfers worden verwacht voor Zuid-Afrika en de onderste regio (South African Development Community) waar de noden voor traceerbaarheid en kwaliteitsbewaking van de toevoerketen enorm zijn. De combinatie van de markt die Proscan reeds bedient met de oplossingen die Zetes in portefeuille heeft leggen de basis voor zeer sterke groeimogelijkheden. Een positieve bijdrage van Proscan aan de EBITDA wordt verwacht vanaf het tweede semester 2011. Met een sterke balans en dito ambities blijft Zetes uitkijken naar mogelijkheden om ofwel haar geografische aanwezigheid uit te breiden dan wel haar competenties te differentiëren.

In Goods ID verwacht Zetes geen herhaling van de groei die werd opgetekend in het tweede semester 2010 gelet op de actuele macro-economische onzekerheden die wegen op de investeringsbeslissingen van klanten.

In People ID zal de bijdrage van de contracten « Build and Operate » in het tweede semester gelijk lopen met de realisaties in het eerste semester in Israel, Portugal en België. In Ivoorkust laat de politieke stabilisatie een terugkeer toe naar de normale volumes voor de uitgifte van paspoorten en een positieve bijdrage van dit contract aan het resultaat.

In het tweede semester zet de divisie haar onderhoudsdiensten verder op de kits die instaan voor de inschrijvingen voor de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo en wordt een AFIS oplossing geïnstalleerd (systeem van ontdubbeling gebaseerd op biometrische gegevens).

Andere dienstverleningsovereenkomsten zijn eveneens in uitvoering voor andere Afrikaanse landen.

In Europa zijn meerdere offerteaanvragen waar Zetes op inschrijft voor elektronische documenten of biometrische oplossingen lopende.

De zichtbaarheid van de People ID divisie is vandaag verzekerd door de verschillende bestaande contracten « Build and Operate » met zeer lange verkoopscycli die constante investeringen vergen. De rentabiliteit van deze divisie wordt verzekerd door de combinatie tussen deze voorspelbare lange termijn contracten en de andere korte termijn projecten van het type « Build and Transfer ».

Als besluit kan worden gesteld dat, ondanks de actuele macro-economische situatie, de toegenomen bijdrage van People ID en de recurrente activiteiten van Goods ID de beslissende factoren van stabiliteit in de resultaten zijn. Deze laten Zetes toe een omzet en courante EBITDA te realiseren van dezelfde grootteorde als vorig jaar.

V. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS

De commissaris heeft een beperkt nazicht van de financiële staten van Zetes Industries uitgevoerd voor het semester eindigend op 30 juni 2011. De tekst van het rapport van de Commissaris naar aanleiding van dit beperkt nazicht volgt hierna.

VI. KALENDER

Resultaten 2011: derde week van maart 2012 
Jaarverslag 2011: laatste week van april 2012 
Algemene vergadering van aandeelhouders: 30 mei 2012

Brussel, 29 augustus 2011

- EINDE -