Halfjaarlijkse Resultaten H1 2010

Zetes hervat haar groei en verwacht een zeer goed 2010

Omzet van de Groep bedraagt € 88,6 miljoen
(+ 5,7% ten opzichte van H1 2009)
EBITDA bedraagt € 6,1 miljoen
(- 14,4% ten opzichte van H1 2009)
Goods ID : Groei van de inkomsten en organische investeringen in nieuwe oplossingen
Omzet bedraagt € 70,8 miljoen (+8,9% ten opzichte van H1 2009)
Bruto marge bedraagt 42% van de omzet
Courante EBITDA bedraagt € 4,2 miljoen (-3,3% ten opzichte van H1 2009)
People ID : Zeer goede rendabiliteit
van Build & Operate contracten. Bevestiging van de aanzienlijke bijdrage van Build & Transfer

contracten vanaf het tweede semester
Omzet bedraagt € 17,8 miljoen, een daling van 5,2% ten opzichte
van H1 2009 door de afwezigheid van een aanzienlijke omzet uit
Build & Transfer contracten
Courante EBITDA bedraagt € 3,3 miljoen, een daling
van 19,3% ten opzichte van H1 2009

I. Resultatenberekening

De totale omzet van de groep stijgt opnieuw, met 5,7% ten opzichte van het eerste semester van 2009. Deze stijging toont zich al in de Goods ID sector, met 8,9% ten opzichte van H1 2009, maar zal pas zichtbaar zijn in de People ID sector aan het einde van 2010. In People ID bedraagt de vertraging in het eerste semester -5,2%. De geconsolideerde bruto marge bedraagt 45% van de omzet, een lichte daling (-0,7%) ten opzichte van H1 2009, onder impact van de stijging van de US dollar in de loop van het semester en de impact hiervan op de aankopen.

De courante EBITDA bedraagt € 6,1 miljoen, een daling van 14,4% ten opzichte van het eerste en 7,3% ten opzichte van het tweede semester van 2009. Deze daling wordt voornamelijk verklaard door de tijdelijke daling van de bijdrage van People ID (EBITDA daalt met € 0,8 miljoen ten opzichte van H1 2009), met name door de aanzienlijke inspanningen die werden geleverd op het vlak van business development en door de impact op korte termijn van de laatste strategische overnames die werden gerealiseerd in Goods ID (in het bijzonder de negatieve bijdrage van ImageID op de eerste 6 maanden van 2010).

De courante EBIT (€ 3,2 miljoen) daalt met 26,8% ten opzichte van H1 2009, maar toont ook het goede behoud van Goods ID (-1,9%) en de – tijdelijke- daling in People ID (-31,4%).

Het nettoresultaat van de Groep bedraagt € 2,3 miljoen, een daling van 22,4% ten opzichte van het eerste semester van 2009. Deze daling zou meer dan gecompenseerd moeten worden door de prestaties die worden verwacht in het tweede semester van 2010.

1. Goods ID

Tijdens het eerste semester van 2010 heeft de Groep een herneming van de activiteit vastgesteld in verschillende landen. Er werden verschillende belangrijke roll-outs gerealiseerd, wat de omzet heeft ondersteund. Deze omzet zou nog hoger zijn geweest indien bepaalde leveranciers van materiaal geen moeilijkheden met leveringen hadden gekend, met name moeilijkheden in verband met de bevoorrading van elektronische componenten.

Vanuit sectorieel oogpunt ondersteunen de distributie en de farmaceutische sector de groei. In de farmaceutische sector door de implementatie van belangrijke installaties aan het begin van het tweede trimester, voornamelijk met betrekking tot traceerbaarheid (Datamatrix markering van medicijnen); in de retailsector blijft Zetes haar oplossingen voor de optimalisatie van de supply chain leveren, met name voice oplossingen voor het klaarmaken van orders in magazijnen.

Daarenboven blijft Zetes een zeer goede resistentie kennen van zijn omzet uit onderhoud en verbruiksgoederen (recurring business).

Deze verschillende elementen verklaren de vooruitgang van de brutomarge in absolute waarde, die € 29,8 miljoen bedraagt (+1,6% ten opzichte van het eerste semester van 2009). De relatieve brutomarge gaat niettemin licht achteruit, wat wordt verklaard door de herneming van belangrijke roll-outs die traditioneel met een lagere marge worden gerealiseerd en door de stijging van de US dollar.

De situatie blijft verschillen van regio tot regio. Het Verenigd Koninkrijk blijft een aanzienlijke groei kennen, die dit semester wordt versterkt door de evolutie van de wisselkoers van het pond ten opzichte van de euro (de wisselkoersimpact op de omzet is van een orde van 0,6%). Spanje, België en Zwitserland gaan er eveneens op vooruit en in de andere regio’s blijft de omzet stabiel.

Eind januari 2010 verwierf Zetes 51% van de aandelen van de onderneming Netwave (Griekenland). Zetes sloot toen een contract af voor de overname van de resterende 49%, die zullen worden gevaloriseerd op basis van de prestaties van de entiteit tot 2013. Zetes nam deze beslissing in weerwil van het risico dat deze acquisitie met zich meebracht, gezien de moeilijk macro-economische context in Griekenland. De beschikbaarheid van een deskundig team en het belang van de installed base in de Auto ID sector maakten het een strategische beslissing. De bijdrage van Netwave op de EBITDA van het eerste semester van 2010 is vrijwel nul. Zetes leidt momenteel een lokaal team op over haar oplossingen en versterkt de banden tussen Netwave en haar klanten en historische leveranciers.

De integratie van ImageID (capteren en decoderen van 100en barcodes in een fractie van een seconde) en Netwave doet de bedrijfskosten van de Groep aanzienlijk stijgen. Bij een ongewijzigde consolidatiekring zijn de bedrijfskosten van de Goods ID divisie gedaald met ongeveer 1,6% en stijgt de EBITDA met 6,8%, een stijging in lijn met de omzet (+7,0%). De negatieve contributie van Image ID werd geanticipeerd omdat klanten een nieuwe technologie slechts op middellange termijn aannemen. Ze stelt de strategische beslissingen dus niet in vraag: Netwave biedt toegang tot een bijkomende geografische markt en ImageID laat Zetes toe om een oplossing met zeer grote toegevoegde waarde aan te bieden, die een echte differentiator is ten opzichte van de concurrentie.

Bij een ongewijzigde consolidatiekring en met uitsluiting van wisselkoerseffect zien we de volgende evoluties :

2. People ID

Het resultaat van de People ID afdeling is bijna volledig toe te wijzen aan de uitvoering van haar Build & Operate contracten.

In België is de vervanging van de elektronische identiteitskaarten die werden geleverd in 2005 van start gegaan. De volumes namen progressief toe doorheen het semester. Ze worden aangevuld met de productie van de verblijfstitels voor vreemdelingen en een hoge vraag naar de kids-ID.

Andere contracten van lange termijn (SIS-kaart, Mobistar) blijven eveneens aanzienlijke terugkerende inkomsten genereren.

De uitrol van de Portugese identiteitskaart zet zich verder en werd zelfs versneld in de loop van het voorbije semester. De hiermee gepaard gaande omzet komt voornamelijk voort uit de levering van software met een hoge bruto marge, wat voor een groot deel de zeer goede marge van de divisie verklaart.

De verdeling van elektronische paspoorten in Côte d’Ivoire is op kruissnelheid en het Ivoriaanse team draagt op regelmatige basis bij tot de omzet en cash flow van People ID. Bovendien heeft Côte d’Ivoire beslist om over te gaan tot de uitgave van biometrisch visa in alle ambassades. In het kader hiervan levert Zetes de technische installaties (materiaal en software) die nodig zijn voor de biometrische en biografische registratie van kandidaten voor een visum. De nieuwe ambassades zullen worden geïnstalleerd in het tweede semester.

In Israël zijn aan het einde van het eerste semester de goedkeuringsprocedures van de eerste voorbeelden van de identiteitskaart afgelopen en de productie van blanco kaarten gaat van start in het derde trimester. De bijdrage van de Israëlische identiteitskaart tijdens het eerste semester is dus nul maar het objectief om 1,6 miljoen kaarten te produceren in 2010 wordt hierdoor niet in vraag gesteld. De bijdrage van dit contract op het resultaat zal dus geconcentreerd worden op het tweede semester.

In juni 2010 heeft Zetes met de Congolese staat (DRC) een contract afgesloten voor de levering van 9500 kits voor biometrische registratie met het oog op de verkiezingen. Het omvat tevens de opleiding en technische ondersteuning tijdens de periode waarin de kiezerslijsten worden samengesteld. Dit contract heeft een waarde van ongeveer 30 miljoen $ en zal voornamelijk worden uitgevoerd in 2010. Hoewel de ressources die voor de contracten van het type ‘Build & Transfer’ aan ‘business development’ worden gewijd erg hoog waren, is de bijdrage van dit type contracten tot de omzet erg klein, met name minder dan 10% van de omzet van de divisie in het eerste semester. Er wordt bijgevolg geen enkele omzet met betrekking tot het contract met de Democratische Republiek Congo erkend in het eerste semester; het merendeel zal gebeuren in het tweede semester.

Ondanks deze zwakke contributie was de divisie in staat om een EBITDA te genereren van € 3,3 miljoen, of een ratio EBITDA/Omzet van 18,7%.

3. Groep

De corporate structuur blijft ongewijzigd; de toename van de operationele kosten, beperkt tot 4,4% ten opzichte van het eerste semester van 2009, wordt voornamelijk verklaard door de toename van verplaatsingen naar het buitenland in H1 2010. Corporate oefent een verantwoordelijkheid uit op het vlak van strategie, controle en overnames. Op het gebied van overnames werd slechts één operatie afgerond, met name de overname van de onderneming Netwave in Griekenland (januari 2010). Deze overname wordt elders uitvoeriger beschreven.

De courante EBITDA van de Groep bedraagt € 6,1 miljoen, wat overeenkomt met een marge van 6,8% EBITDA/Omzet (tegen 8,4% in het eerste semester van 2009).

De niet-recurrente kosten worden in de boekhouding opgenomen voor een netto waarde van € 0,2 miljoen. Deze post bestaat uit twee essentiële elementen: de herstructureringskosten en de externe kosten gelieerd aan de overname van de onderneming Netwave. De herstructureringskosten zijn gelieerd aan de hergroepering van de activiteiten van het Franse filiaal op één site. Wat betreft de overname van Netwave, werd rekening gehouden met de externe kosten gelieerd aan de overname, conform met de herziene IFRS 3 norm die in voege is sinds 1 januari 2010.

De afschrijvingen op vaste activa blijven in lijn met diegene die geboekt werden in de loop van het voorgaande semester (€ 1,8 miljoen). De waardevermindering op de voorraden blijven beperkt, evenals de voorzieningen voor dubieuze debiteuren.

De EBIT bedraagt € 3,1 miljoen in het eerste semester van 2010, wat een daling van 26,7% betekent in vergelijking met het eerste semester van 2009.

Het netto financieel resultaat bedraagt minder dan € 0,4 miljoen en de belastingvoet bedraagt 13,2% voor een totaal bedrag aan belastingen van € 0,4 miljoen. De daling van de belastingvoet is gebonden aan de opname van een uitgestelde belastingvordering van € 0,3 miljoen. Uitgenomen niet-courant element bedraagt het genormaliseerde belastingtarief van Zetes tussen 23% en 27%, wat in lijn is met voorgaande jaren. Het nettoresultaat bedraagt € 2,3 miljoen tegenover € 3,0 miljoen een jaar eerder. Tot slot kan de vertraging die wordt vastgesteld in de loop van het eerste semester van 2010 als tijdelijk worden beschouwd. De Groep heeft er vertrouwen in dat de prestaties van het tweede semester de zwakkere prestaties in het eerste semester meer dan goed zullen maken.

Het aantal opties in omloop op 30 juni 2010 bedraagt 184.669. Aangezien de gewogen gemiddelde koers van het aandeel de uitoefenprijs van de opties niet overschrijdt, werd er met deze opties geen rekening gehouden bij de berekening van het verwateringseffect.

II. BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT

De courante activa en passiva van de balans kennen een aanzienlijke evolutie ten opzichte van eind december 2009. Dit wordt men name verklaard door de voorbereiding van het contract, afgesloten in juni 2010, voor de levering van 9500 biometrische kits aan de Democratische Republiek Congo. Het contract genereert nog geen omzet in het eerste semester, maar de voorbereiding ervan heeft een tijdelijke doch aanzienlijke impact op de behoefte aan werkkapitaal, zowel op het gebied van voorraden, vorderingen, vooruitbetalingen (actief en passief) als leveranciersschulden. De gezonde balanssituatie van Zetes laat haar toe om projecten op zeer grote schaal uit te voeren die tijdelijk de balansratio’s kunnen beïnvloeden, maar waarbij het vertrouwen van alle tussenkomende partijen blijft bewaard.

Het eigen vermogen bedraagt € 70,6 miljoen op een balanstotaal van € 155,3 miljoen waardoor de solvabiliteitsratio (eigen vermogen/balanstotaal) daalt. Hij blijft niettemin op een hoog niveau van 45,5%. De netto kaspositie (€ 6,0 miljoen) daalt eveneens. Dit wordt niet alleen verklaard door de tijdelijke ongunstige evolutie door de behoefte aan werkkapitaal maar ook door de overname van de onderneming Netwave. De impact hiervan op de netto kaspositie bedraagt € 2,3 miljoen (negatieve impact bij opname in de consolidatiekring).

Naast de evolutie in de behoefte aan werkkapitaal brengt de activiteit een cash flow teweeg van € 4,2 miljoen, een lichte daling ten opzichte van het eerste semester van 2009 (€ 5,4 miljoen). De evolutie van de behoefte aan werkkapitaal (stijging met € 2,7 miljoen) is weinig pertinent in het licht van de voorbereiding van het contract van de biometrische kits.

Verschillende filialen van de Groep hebben belangrijke investeringen gerealiseerd (€ 3,5 miljoen tijdens het eerste semester, uitgenomen overnames). De investeringen in People ID vertegenwoordigen € 1,3 miljoen (of 36,6% van het totaal) en die in Goods ID € 2,2 miljoen (63,4%). In People ID betreft het voornamelijk investeringen in productieapparatuur (€ 1,2 miljoen) die werden gedaan in België en Israel. De investeringen in de nieuwe structuur voor de productie en personalisatie van elektronische identiteitskaarten zijn vandaag zo goed als afgerond. In Goods ID verdelen de investeringen zich over immateriële investeringen (ontwikkelingen, ERP, website: € 1,3 miljoen) en materiële investeringen (gebouwen en uitrusting: € 0,9 miljoen).

Tijdens het voorbije semester heeft het bedrijf aan zijn aandeelhouders een bedrag van € 2,4 miljoen uitgekeerd in de vorm van dividend (€ 1,9 miljoen) en aankoop van eigen aandelen (€ 0,5 miljoen).

De netto kaspositie van de onderneming bedraagt eind juni 2010 € 6,1 miljoen (netto kaspositie op korte termijn: € 8,4 miljoen). Ze is voornamelijk het resultaat van een kaspositie aan de activa zijde van € 12,2 miljoen, in pand gegeven middelen van € 0,4 miljoen en bank- en leasingschulden van € 6,6 miljoen.

De Groep beschikt daarenboven over kredietlijnen die kunnen worden gebruikt in het kader van veranderende behoeftes aan werkkapitaal.

III. OVERNAMES

Zoals voorzien aan het einde van vorig jaar, werd tijdens het eerste trimester de participatie in Netwave in Griekenland genomen. Ondanks de moeilijke economische condities werden de eerste stappen gezet naar een integratie binnen de Groep, met name binnen de regio Zuid. Deze overname was reeds het onderwerp van een specifieke rapportering als gebeurtenis na balansdatum in het jaarverslag 2009.

Tijdens het eerste semester van 2010 is de bijdrage van dit nieuwe filiaal tot de EBITDA licht positief. Niettemin zou deze moeten worden versterkt tijdens het tweede semester onder impuls van een toenemende omzet, en vooral van een verbetering van de brutomarge ten gevolge van de politiek van verkoop van oplossingen.

De overnamedossiers die tijdens het afgelopen semester werden onderzocht voldeden niet aan de criteria die werden vooropgesteld om deze te kunnen afronden. De Groep wenst namelijk nieuwe ondernemingen te integreren wanneer deze bijdragen tot de geografische uitbreiding in een zone die weinig gedekt is, of wanneer deze technologische of intellectuele eigenschappen hebben die de Groep toelaten om zich te differentiëren ten opzichte van de concurrentie. Daarenboven moeten de overnames worden gedaan aan een prijs die voldoende marge laat om voor Zetes waarde te creëren in de toekomst. De verwachtingen van de verkopende aandeelhouders blijven vaak in lijn met de waardering voor de crisis.

Deze tijdelijk pauze verandert niets aan de ambitie van Zetes om haar politiek van groei door overname verder te zetten.

IV. PERSPECTIEVEN

In Goods ID worden de perspectieven opnieuw gunstig. De stijging van de omzet wordt duidelijk bevestigd op het niveau van de Groep en dit hoewel de tendens nog niet solide is in alle geografische zones. Het objectief van de divisie voor 2010 blijft om de prestaties op het gebied van omzet en EBITDA te verbeteren ten opzichte van die van 2009. De lichte vertraging in EBITDA die wordt vastgesteld tijdens het eerste semester van 2010 zou gemakkelijk moeten worden gecompenseerd. Hoewel de groei hoofdzakelijk voortvloeit uit hardware roll-outs, die gekenmerkt worden door een lagere marge, kan Zetes zich differentiëren van zijn concurrenten door een belangrijke meerwaarde te bieden, door overname dan wel door interne ontwikkeling. De Groep vertrouwt op zijn strategie, die zich erop richt om een eigen inhoud te geven aan de voorgesteld oplossingen.

In People ID verwacht de groep in 2010 een ongezien jaar neer te zetten: de bijdrage van de Build & Operate contracten zal zich in het tweede semester nog versterken dankzij de productie die in Israël in werking treedt. Tegelijkertijd zullen verscheidene Build & Transfer contracten worden uitgevoerd, waaronder dit voor de kits voor biometrische registratie in Congo. Zetes verwacht dat de levering van de kits zal worden geboekt op het jaar 2010, terwijl de diensten op gebied van opleiding en onderhoud zouden moeten worden verdeeld over de jaren 2010 en 2011 en dit in functie van het verloop van de operaties.

In het kader van de Build & Operate contracten heeft Zetes de aanbesteding voor het huisdierenpaspoort in de wacht gesleept (België). Dit contract heeft een duur van 6 jaar en genereert een omzet van ongeveer € 6 miljoen, evenredig verdeeld over de duur van het contract.

Tot slot kondigt de tweede helft van het jaar zich zowel in Goods ID als in People ID aan met een forse vooruitgang.

Daarom mikt Zetes voor het jaar 2010 op een omzet van € 190 miljoen en een courante EBITDA van € 17 miljoen, oftewel een globale prestatie die beter is dan de beste prestaties die tot nu toe door de Groep werden gerealiseerd.

De samenstelling van de balans zou tijdens het tweede semester terug op een normaal niveau moeten komen. De groep verwacht een aanzienlijke verbetering van haar liquiditeitspositie. Een deel hiervan zal worden aangewend voor de aankoop van eigen aandelen. Zetes beschouwt dat het huidige niveau een opportuniteit inhoudt voor de vennootschap en haar aandeelhouders.

V. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS

De commissaris heeft een beperkt nazicht van de financiële staten van Zetes Industries uitgevoerd voor het semester eindigend op 30 juni 2010. De tekst van het rapport van de Commissaris naar aanleiding van dit beperkt nazicht volgt hierna.

VI. KALENDER

Resultaten 2010: dinsdag 22 maart 2011

Algemene vergadering van aandeelhouders: 25 mei 2011