Jaarlijkse Resultaten 2009 - Gereglementeerd persbericht

Sterke prestatie in 2009 : Zeer goede prestaties in People ID en een sterkere Goods ID die klaar is voor een herneming van de economische activiteit.

Ondanks een daling van de omzet veroorzaakt door de economische crisis behoudt Zetes een degelijke rendabiliteit met een courante EBITDA van 13,6 miljoen euro (8,1% REBITDA/omzet) en een courante nettowinst van 5,7 miljoen euro en genereert de Groep een operationele cashflow van 14,7 miljoen euro, het dubbele van 2008.

Zetes zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om per aandeel een bruto dividend uit te keren van € 0,36, identiek aan 2007 en 2008.

Groep: een sterke prestatie
Omzet van de Groep: 167,5 miljoen euro (-5,7%)
Een lichte daling van de bruto marge ten opzicht van 2008: 76,5 miljoen euro (-1,2%)
Courante EBITDA: 13,6 miljoen euro (-10,6%)
Courante nettowinst: 5,7 miljoen euro
Nettowinst: 5,1 miljoen euro (-14,5%), een daling van slechts 0,9 miljoen euro

Goods ID : een vertraging van de omzet, gecompenseerd door een stijging van de marge
Omzet op 131,6 miljoen euro (-11,2% ten opzichte van 2008)
Bruto marge stijgt met 1,3 procentpunt tot 44% van de omzet
Courante EBITDA : 9,9 miljoen euro (-31,2% ten opzichte van 2008)

People ID : uitstekende groei van de omzet en de rendabiliteit
Omzet op 35,8 miljoen euro of een stijging met 22,1% ten opzichte van 2008
Courante EBITDA : 6,4 miljoen euro (+70,4% ten opzichte van 2008)

I RESULTATENREKENINGEN

Zetes blijkt opvallend resistent te zijn tegen de crisis, dankzij de diversificatie van haar activiteiten in Goods ID en People ID en dankzij de diversiteit van haar cliënteel in de Goods ID divisie. De totale omzet daalde met 5,7% ten opzichte van 2008, maar de stijging van de brutomarge ten opzichte van de omzet zet zich verder, van 43,6% in 2008 tot 45,7% in 2009. Deze stijging compenseert in belangrijke mate de daling van de omzet, wat de totale daling van de brutomarge beperkt tot 1,2%. Deze opvallende prestatie is het gevolg van drie factoren :

  • De inzet van oplossingen met een hoge toegevoegde waarde (Goods ID)
  • Een behoorlijk niveau van activiteiten in onderhoud en support (Goods ID)
  • Het stijgend belang van de People ID activiteiten in de totale omzet van de Groep

De daling van de omzet weegt dus niet al te zwaar door op de rendabiliteitsparameters. De Courante EBITDA bedraagt 13,6 miljoen euro, een daling met 10,6% ten opzichte van 2008 en de EBIT bedraagt 7,4 miljoen euro, een daling met 13,3%.

Het nettoresultaat van de Groep bedraagt 5,1 miljoen euro, of een beperkte daling met 0,9 miljoen euro ten opzichte van 2008.

1. Goods ID

De economische crisis heeft tijdens het hele jaar 2009 een impact gehad op de budgetten die door ondernemingen aan investeringen werden toegekend. Zetes is de vertraging van verschillende projecten tegengegaan door oplossingen met een belangrijke software component voor te stellen, waarmee een goed niveau van brutomarge kan worden bewaard.  De professional services teams waren drukbezet en werkten op een niveau dat gelijkaardig was aan dat van voor de crisis. De activiteiten op het gebied van onderhoud, dienstverlening en het aanleveren van media & supplies bleven stabiel.

Vanuit sectorieel oogpunt bleef de Retail, gesteund door de privéconsumptie, investeren in de optimalisatie van de supply chain om productiviteit- en kwaliteitswinst te vergroten. De actieve klanten in de transportsector en de industriële productie werden zwaarder getroffen door de economische vertraging. In laatstgenoemde sector concentreerden de investeringen van klanten zich voornamelijk op het respecteren van reglementaire verplichtingen inzake traceerbaarheid (farmacie, voedingswaren). Met de aankoop van de Print & Apply activiteiten van Bopack in het begin van 2009 voldeed Zetes aan haar wens om zich te versterken in deze specifieke markt. In het algemeen kan worden gesteld dat, hoewel de vraag naar oplossingen met een sterke software component hoog bleef, dit niet het geval was voor grote hardware implementaties, meerbepaald in grote landen zoals Duitsland en Frankrijk.  Het gebrek aan dit type implementaties verklaart voornamelijk de daling van de omzet.

De brutomarge werd minder getroffen dan de omzet, omdat de uitrol van hardware typisch gerealiseerd worden met een brutomarge die veel lager ligt dan het gemiddelde van de afdeling Goods ID. De brutomarge blijft ongeveer stabiel in absolute waarden ten opzichte van 2008 en gaat in verhouding tot de omzet opnieuw in stijgende lijn. Waar ze in 2005 37,8% van de omzet bedroeg, is dit vandaag 45,7%. Deze verbetering verkleint aanzienlijk de impact van de gedaalde omzet.

Deze evolutie is geen toeval maar het resultaat van een strategie die reeds 5 jaar georiënteerd is op de interne ontwikkeling van softwareoplossingen die een gepast antwoord bieden op de behoeftes van de klant. Bovendien heeft Zetes zich in 2009 geconcentreerd op de overname van ondernemingen die beschikken over een unieke technologie en knowhow: 

  • De Print & Apply activiteit (printen en aanbrengen van etiketten) van Bopack Systems, die toelaat zich te richten op de markt voor het etiketteren van individuele producten, hetgeen steeds meer wordt opgelegd door nieuwe reglementeringen in de farmaceutische en voedingssector. Eind januari 2009 nam Zetes de Print & Apply activiteiten over van Bopack Systems in België en Nederland. Zetes nam deze beslissing ongeacht het risico dat deze overname met zich meebracht, aangezien ze werd uitgevoerd in een economisch moeilijke context en het orderboek haast leeg was. De beslissing blijkt de juiste te zijn geweest, aangezien deze activiteit sinds dit jaar positief heeft bijgedragen tot de EBITDA van de Groep, met name dankzij de ondersteuning van het commercieel netwerk van de Belgische, Nederlandse en Franse filialen. De overname laat zich aan de andere kant voelen op het niveau van de bedrijfskosten van de Groep: 35 personen werden overgenomen in België en Nederland, hetgeen  5% van de salariële massa van Goods ID vertegenwoordigt. Zonder deze overname zouden de personeelskosten van de Goods ID divisie met ongeveer 7% zijn afgenomen.
  • De image based technologie van Image ID laat toe in een fractie honderden barcodes te scannen. Zetes beschouwt dat de oplossingen van Image ID (opvolging en traceerbaarheid van grote volumes producten) een sterkt potentieel hebben in de logistieke keten. De capaciteit van Zetes om nieuwe oplossingen te commercialiseren via zijn netwerk aan filialen, aanwezig in 13 landen, betekent een aanzienlijk concurrentieel voordeel dat de onderneming regelmatig versterkt. Met de integratie van deze nieuwe oplossingen in zijn portefeuille verhoogt Zetes aanzienlijk de toegevoegde waarde voor haar klanten.

Organische groei en wisselkoerseffect

De markt verschilt van land tot land. Zoals werd aangegeven aan het einde van het eerste semester kent het Verenigd Koninkrijk nog steeds een aanzienlijk groei, en dit ondanks het feit dat de impact van deze herneming gedeeltelijk gemaskeerd wordt door de evolutie van de wisselkoers van de pond tegenover de euro (continue wisselkoers, impact op de verkoop van de divisie is van een orde van 2.3%). Duitsland kende daarentegen een sterke groeivertraging, waardoor een herstructurering nodig was. In het algemeen blijft Zetes aandachtig voor het evenwicht tussen het marktpotentieel en het niveau van de bedrijfskosten.

Zoals eerder werd aangegeven bedraagt de impact van de verlaging van het GBP tegenover de euro 2,3% van de verkoop. De gemiddelde koers die voor 2009 in rekening werd gehouden is 1,12 tegenover 1,26 in 2008. Zoals eerder vermeld richtten de overnames die werden gerealiseerd in 2009 zich eerder op technologieën dan op de geografische dekking. De impact van deze overnames op de resultatenrekening van 2009 is beperkt want binnen een constante consolidatiekring. Wanneer het wisselkoerseffect buiten beschouwing wordt gelaten, zien we de volgende evolutie:

We kunnen besluiten dat de Goods ID activiteit een sterke weerstand heeft geboden aan de crisis van 2009. In de loop van het jaar heeft Zetes opnieuw haar concurrentiepositie verstevigd, de onderneming heeft technologieën verworven die de oplossingenportefeuille aanzienlijk verstevigen en kon marktaandeel winnen in de verschillende landen waar ze aanwezig is.

Tot slot verkreeg Zetes aan het begin van 2010 51% van de onderneming NETWave (Athene, Griekenland). Het doel om de geografische dekking te verbeteren. Het business model dat door Zetes wordt gehanteerd laat het nieuwe filiaal toe om zo snel mogelijk de verschillende oplossingen van de Groep aan te bieden en te genieten van de bestaande synergieën tussen de grote internationale klanten.

2. People ID

De People ID divisie heeft in 2009 een opmerkelijk resultaat neergezet.

Langetermijncontracten van het type « Build & Operate »

Deze contracten hebben aanzienlijk bijgedragen tot de goede resultaten van de divisie en dit ondanks een tijdelijke vertraging in de tweede jaarhelft als gevolg van het einde van de eerste uitrol van de elektronische identiteitskaarten in België. Vandaag zijn alle Belgische burgers in het bezit van een elektronische identiteitskaart. Het eID project is dus in de vervangingsfase gekomen, in 2010 zullen alle burgers die in 2005 hun kaart (met een geldigheidsduur van 5 jaar) ontvangen hebben, worden uitgenodigd om deze te vervangen. In 2009 werd tevens de uitreiking van elektronische verblijfstitels aan vreemdelingen verder gezet en werd de identiteitskaart voor kinderen (Kids-ID) veralgemeend ; aan het einde van 2009 zijn reeds meer dan 190.000 kids-ID kaarten in omloop. De uitreiking van de Portugese elektronische identiteitskaart wordt verder gezet aan een tempo dat iets lager ligt dan de verwachtingen. In Côte d’Ivoire (Ivoorkust) werd de biometrische registratie van de burgers en de productie van hun paspoorten verder gezet ; de productie is intussen op kruissnelheid. Zetes is gedurende het tweede semester van 2009 begonnen, met de uitreiking van diplomatieke paspoorten en biometrische visa in de Ivoriaanse ambassades. In Israël tenslotte, is de productie-eenheid voor identiteitskaarten zo goed als operationeel. De productie van de eerste kaarten is voorzien tijdens het eerste halfjaar van 2010.

Contracten van het type « Build & Transfer »

De divisie People ID heeft meerdere contracten van het type « Build & Transfer » uitgevoerd : kiezersregistratie voor de verkiezingen in Togo, registratie van ambtenaren in Burundi, het opstarten van een infrastructuur voor de gezondheidskaart in Gabon en de start van een update van de kiezerslijsten in Congo (DRC). Al deze contracten zijn het resultaat van intensieve business development cycli. Deze inspanningen werden voornamelijk geleverd in 2008 en hebben geleid tot een sterkte prestatie in het eerste semester van 2009. Voordien hadden ze een negatieve impact op de prestatie van de divisie en verkleinden ze de EBITDA/Sales.

De omzet van de People ID divisie voor 2009 bedraagt 35,8 miljoen euro, een stijging met 22,1% ten opzichte van 2008. De courante EBITDA bedraagt 6,4 miljoen euro,  een stijging met 70,4%. 

Het economische klimaat heeft weinig invloed op de activiteiten van de People ID divisie, wat bijdraagt tot de evenwichtige resultaten van de Groep.

Zetes tracht het aantal Build & Operate contracten op te bouwen om zo de zichtbaarheid en voorspelbaarheid van de omzet te vergroten. In 2009 waren het vooral de contracten van het type Build & Transfer die hebben bijgedragen tot de groei van de divisie. Deze contracten zijn het resultaat van belangrijke inspanningen die reeds sedert verschillende jaren geleverd worden.

3. Groep

De kosten van Corporate (2,7 miljoen euro) worden aan een strenge evaluatie onderworpen en zijn als gevolg hiervan gedaaldin vergelijking met het voorgaande boekjaar (-6,9%). De Corporate functie heeft als belangrijke - maar beperkte - taken om de strategie te bepalen, de filialen en afdelingen te controleren en de groei door overnames te sturen.

Op het vlak van overnames zijn de afgesloten transacties, ondanks de intensieve inspanningen, beperkt gebleven tot de overname van de Print & Apply activiteiten van Bopack Systems, de overname van de activiteiten van Image ID (oplossingen voor tracking en tracing van grote hoeveelheden goederen) en, begin 2010, de overname van de onderneming NETwave. De overige transacties die werden overwogen werden niet afgerond, omdat de onzekerheid over de toekomst van de betrokken ondernemingen te groot was, omdat de integratie van de activiteiten met de bestaande activiteiten risico’s inhielden of omdat de financiële voorwaarden niet werden vervuld.

De courante EBITDA van de Groep bedraagt 13,6 miljoen euro, wat overeenkomt met een EBITDA/omzet marge van 8,1%, tegenover 8,6% in 2008.

Er werd voor een bedrag van 0,7 miljoen euro aan niet-recurrente kosten geboekt, deze hebben voornamelijk betrekking op herstructureringen. Vooral in Duitsland heeft Zetes besloten om haar activiteiten te reorganiseren om zo beter aangepast te zijn aan een economie die sterk beïnvloed werd door de crisis. Ook in Ierland en Frankrijk werden beperkte herstructureringen doorgevoerd.

De afschrijvingen op vaste activa bedragen 3,5 miljoen euro en blijven in lijn met het boekjaar 2008 (3,4 miljoen euro). De waardeverminderingen op voorraden (0,67 miljoen euro) nemen evenwel af dankzij een actiever voorraadbeheer, dat reeds gedurende een aantal jaren wordt gevoerd en zijn vruchten afwerpt.

De EBIT bedraagt voor het boekjaar 2009 7,4 miljoen euro, wat een afname met 13,3% betekent in vergelijking met 2008. Het netto financieel resultaat bedraagt 0,78 miljoen euro, hoofdzakelijk het gevolg van wisselkoersverliezen (-0,35 miljoen euro). De gemiddelde belastingvoet bedraagt 23,3% voor een totaal bedrag van 1,56 miljoen euro, waarvan 0,47 miljoen euro als niet-kaskost. Het nettoresultaat bedraagt 5,1 miljoen euro, wat een beperkte daling is ten opzichte van 2008 (0,9 miljoen euro of -14,5%).

II. BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT

Met een eigen vermogen van 70,3 miljoen euro op een balanstotaal van 131,0 miljoen euro bereikt de solvabiliteitsratio een erg hoog niveau van 53,7%. Een goed balansbeheer laat toe om een zeer hoge solvabiliteit en liquiditeit te bereiken. De uitstekende netto kaspositie van 13,0 miljoen euro versterkt de Zetes Groep en laat toe om de inspanningen op het vlak van organische groei en externe groei verder te zetten. Zetes blijft vastbesloten op zoek naar kansen in nieuwe markten, nieuwe technologieën en nieuwe gebieden.

De bedrijfsactiviteiten brengen een cashflow voort van 14,7 miljoen euro, die voor 10,85 miljoen euro afkomstig is uit de resultatenrekening en voor 3,8 miljoen euro uit de vermindering van de behoefte aan werkkapitaal. De verminderde behoefte aan werkkapitaal is voornamelijk toe te schrijven aan een daling van de handsvorderingen.

De investeringen van de Goods ID divisie bedragen 1 miljoen euro, wat onder de norm van de Groep is (1% van de omzet van de divisie), dit is het resultaat van het gebrek aan omzetgroei. De investeringen van de People ID divisie bereiken een niveau van 3,25 miljoen euro en hebben voornamelijk betrekking op de bouw van installaties voor de productie en personalisatie van elektronische identiteitskaarten in Israël (1,6 miljoen euro) en investeringen in het machinepark voor de personalisatie van de Belgische identiteitskaart teneinde de productiecapaciteit te verhogen met het oog op de komende jaren (1,4 miljoen euro).

De overnames werden gerealiseerd met eigen vermogen (Bopack Systems, ImageID). Gezien de kost van externe financiering, zal Zetes zich in de toekomst richten op het gebruik van eigen middelen. De onderneming zal echter voldoende liquiditeiten beschikbaar houden om te kunnen inspelen op nieuwe mogelijkheden, met inbegrip van overnames, die zich zeker zullen voordoen.

In de loop van het afgelopen boekjaar heeft de onderneming aan zijn aandeelhouders een bedrag uitgekeerd van 2,4 miljoen euro onder de vorm van een dividend (1,9 miljoen euro) en de inkoop van eigen aandelen (0,5 miljoen euro).

Eens te meer toont de Groep dat ze in staat is om een aanzienlijk cashflow te genereren, waarvan een aanzienlijk deel wordt besteed aan de ontwikkeling en de organische groei van de onderneming en een ander deel aan de dividendpolitiek en de inkoop van eigen aandelen. Het saldo wordt behouden in afwachting van overnameopportuniteiten, zoals hierboven vermeld.

De netto kaspositie (KT) van de Groep bedraagt aan het einde van 2009 15,7 miljoen euro. Ze is het gevolg van een kaspositie aan de activa zijde van 18,1 miljoen euro verminderd met de bank- en leasingschulden ter waarde van 2,4 miljoen euro.

III. OVERNAMES

In de loop van 2009 onderzocht de onderneming verschillende dossiers. Zoals eerder werd aangegeven (cfr. Segmentinformatie - Goods ID) konden alleen de overnames van de Print & Apply activiteiten van Bopack Systems en van de Image ID activiteiten worden uitgevoerd in omstandigheden die voor de Groep en haar aandeelhouders aanvaardbaar waren. In het begin van 2010 heeft Zetes eveneens een participatie van 51% genomen in de onderneming NETWave (Athene, Griekenland): de overname van de minderheidsbelangen (49%) is voorzien op een termijn van 3 jaar, op basis van de prestaties die worden geleverd tot 2013.   

Tijdens deze overnames blijft Zetes aandachtig voor de inspanningen die de integratie vereisen, voor het heropstarten van de verkoop of om de werknemers te overtuigen van het belang van een nieuwe technologie. In deze context waakt Zetes er ook over om zijn beste beschikbare krachten bij deze overnames  te betrekken, zowel in de evaluatiefase (beschikbaar IP, kwaliteit van de oplossingen, kwaliteit van de teams), als tijdens de aankoopfase (due diligence, onderhandeling, financiering). Zetes let er in het bijzonder op dat de overgenomen onderneming zich zo snel mogelijk de strategische lijn van de Groep eigen kan maken en zo kan bijdragen tot het resultaat.

Andere dossiers worden nog onderzocht. Zetes blijft niettemin de voorkeur geven aan doelen die hun plaats vinden binnen de strategie en de organisatie van de Groep en dit aan een prijs dit toelaat om waarde na de aankoop te creëren.

IV. VOORUITZICHTEN

Hoewel de macro-economische situatie nog niet genormaliseerd is, beginnen veel ondernemingen opnieuw investeringen te overwegen. Er duiken steeds meer grotere projecten op; ze hebben vaak betrekking op een verbeterde productiviteit van de supply chain en op het respecteren van nieuwe reglementaire restricties in de voedingsindustrie en bovenal de farmaceutische industrie.

De Goods ID divisie heeft de relevantie van zijn economisch model, gebaseerd op een belangrijk aandeel aan diensten en op een stabiele basis van recurring business. In alle filialen laat de sterkste daling zich voelen in de verkoop van hardware, die gepaard gaat met een lagere marge. De verkoop van software en diensten houdt stand, en boekt zelfs vooruitgang in een aantal landen. De strategie om oplossingen met toegevoegde waarde te bieden, die voornamelijk  werd ingevoerd om te voldoen aan de nood aan differentiatie, loont in een periode van economische vertraging.

Hoewel de bestellingen nog niet het niveau bereiken van voor de crisis, heeft de divisie haar capaciteit bewezen om  een degelijke marge te bewaren met een lagere omzet. Als het herwonnen vertrouwen zich verder zet, profiteert Zetes volop van de herneming dankzij haar klantenrelaties en een steeds ruimer gamma aan oplossingen dat een antwoord biedt aan de problemen waarmee haar klanten worden geconfronteerd.

Het Europese netwerk , dat toelaat diensten van dezelfde kwaliteit te bieden in alle landen is een voordeel dat door klanten wordt erkend. Het is tevens een platform dat toelaat om voordelen te halen uit schaaleconomie op het gebied van van Research & Development.

In People ID bestaat het merendeel  van de contracten uit projecten op lange termijn die worden gefinancierd door de staten (of hun burgers) of door supranationale instellingen. In 2010 zullen alle contracten van het type Build & Operate omzet genereren en bijdragen tot het resultaat (Belgische Identiteitskaart en Gezondheidskaart, Portugese identiteitskaart, Ivoriaans paspoort, Israëlische identiteitskaart).

De Business Development inspanningen blijven groot omdat de verkoop- en beslissingscycli uiterst lang zijn en vaak weinig voorspelbaar. Voor verschillende korte- en langetermijn projecten loopt momenteel de aanbestedingsprocedure, zowel in Europa als in Afrika, wat een mobilisatie van ressources vereist om een gepast en aantrekkelijk antwoord te formuleren. Met een voortdurend toenemend aantal verkoopscycli wil de People ID afdeling de moeilijk te voorspellen markt blijven beheersen.

Tot slot verwacht de onderneming in 2010 een verbetering van de resultaten ten opzichte van 2009.

V. RISICO'S EN ONZEKERHEDEN

Investeren in het aandeel van Zetes brengt risico’s met zich mee. Deze staan beschreven in het jaarverslag 2008 en blijven actueel.

VI. DIVIDEND

De Raad van Bestuur zal aan de Gewone Algemene Vergadering voorstellen om per aandeel een gewoon bruto dividend uit te keren van € 0,36.

VII. OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

De financiële gegevens die hierna worden verstrekt zijn een samenvatting van het jaarverslag dat beschikbaar zal zijn op 23 april 2010. Ze zijn opgesteld in euro en conform de IFRS-normen zoals aangenomen door de Europese Unie.

VIII. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS

De controle van de jaarrekening wordt momenteel uitgevoerd. De Commissaris heeft bevestigd dat het nazicht van de jaarrekening grondig werd uitgevoerd en dat geen significante wijzigingen dienen worden aangebracht aan de boekhoudkundige informatie die in deze mededeling wordt verstrekt.

IX. KALENDER

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders: 26 mei 2010