Zetes – Halfjaarresultaten 2009

Een uitstekende prestatie van People ID ondersteunt de resultaten van het eerste semester

Netto resultaat van het eerste semester 2009 bedraagt € 3 miljoen
de helft van de winst van het volledige jaar 2008
De omzet van de Groep bedraagt € 83,9 miljoen
een daling met 11,2% ten opzichte van H1 2008 maar een lichte stijging ten opzichte van H2 2008 (+0,8%)
Courante EBITDA bedraagt € 7,1 miljoen
(-10,9% ten opzichte van H1 2008 en -2,7% ten opzichte van H2 2008)
Goods ID: vertraging in de projecten, maar deels opgevangen door de recurring business
Omzet bedraagt € 65 miljoen (-17,9% ten opzichte van H1 2008)
Bruto marge stijgt met 4,1 punt, tot 45% van de omzet
Courante EBITDA bedraagt € 4,3 miljoen (-39,4% ten opzichte van H1 2008)
People ID: uitstekende groei en rentabiliteit
Omzet bedraagt € 18,8 miljoen, een stijging met 23,5% ten opzicht van H1 2008 en met 33,8% ten opzichte van H2 2008
Courante EBITDA bedraagt € 4,1 miljoen, een stijging met 80,7% ten opzichte van H1 2008 en met 178,3% ten opzichte van H2 2008

I. RESULTATENREKENING

Het nettoresultaat van de Groep bedraagt € 3 miljoen of de helft van het resultaat van 2008, wat een goede prestatie is gezien de buitengewoon moeilijke economische omstandigheden in de eerste helft van 2009. Dit resultaat is te danken aan de diversificatie van de activiteiten tussen Goods ID en People ID en aan een business model dat steeds meer georiënteerd is op software en levering van diensten met een hoge toegevoegde waarde.
De omzet van de Groep daalde met 11,2% tijdens de eerste helft van 2009 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, maar neemt toe met 0,8% in vergelijking met de tweede helft van 2008.
Tegelijkertijd steeg de brutomarge in verhouding tot de omzet van 42,3% naar 46,5%, wat enigszins beter is dan wat werd verwacht aan het einde van het eerste trimester. Deze evolutie is het resultaat van de voortdurende strategische inspanningen die worden geleverd om het niveau van diensten met toegevoegde waarde te verhogen en te streven naar een groter belang van People ID (van oudsher gepaard met een hogere marge) in de totale omzet van de Groep.
De Courante EBITDA bedraagt € 7,1 miljoen, een daling met 10,9% ten opzichte van het eerste semester van 2008 en met 2,7% ten opzichte van het tweede semester.
Terwijl de EBIT (€ 4,2 miljoen) daalt met 15,9% ten opzichte van H1 2008, is hij in stijgende lijn met 15,7% ten opzicht van H2 2008.

1. Goods ID

De huidige economische crisis weegt op de budgetten die door ondernemingen worden toegekend aan investeringen. Veel projecten worden vertraagd of uitgesteld, wat de terugval verklaart van de omzet in deze divisie. Niettemin stellen we vast dat de klanten, onder druk van een beperkt budget, hun keuze richten op projecten met een groter aandeel aan software.
Vanuit sectorieel oogpunt worden het transport en de industriële productie het sterkst getroffen door de economische vertraging. In laatstgenoemde worden de investeringen hoofdzakelijk afgestemd op de gereglementeerde verplichtingen op het gebied van traceerbaarheid (farmacie, voedingssector).
Aan de andere kant blijft de retail sector, die goed wordt ondersteund door de private consumptie, investeren in de optimalisatie van de supply chain. De productiviteitswinst laat de spelers toe om zich te differentiëren en hun competitiviteit te versterken. Deze klanten zijn momenteel op zoek naar projecten met een snelle Return on Investment die integreren met de middelen die al aanwezig zijn en die de productiviteit ervan verhogen. Veel projecten worden uitgevoerd in bestaande infrastructuren en in mindere mate in nieuwe uitbreidingsprojecten. Dit verklaart het feit dat het aandeel Software & Service aanzienlijker is dan de verkoop van hardware. De vermindering van grote hardware implementaties laat zich vooral voelen in grote landen zoals Duitsland en Frankrijk. De rentabiliteit van deze landen wordt hierdoor geraakt, zelfs hoewel de brutomarge die verbonden is aan zulke roll out van hardware traditioneel gezien lager is dan het gemiddelde van de divisie.
Aan de andere kant kent Zetes een zeer goede resistentie van haar omzet uit onderhoud en verbruiksgoederen (recurring business).
De combinatie van deze 2 elementen verklaart een nieuwe verbetering van de relatieve brutomarge. 
Deze marge gaat er sinds 2006 voortdurend op vooruit en vangt de impact van de vertraging van de omzet op. 

De situatie is echter verre van identiek in de verschillende landen van Europa. Het Verenigd Koninkrijk, dat sneller in crisis was dan continentaal Europa, kent momenteel een aanzienlijke groei. De impact van deze herneming wordt echter gedeeltelijk gemaskeerd door de evolutie van de wisselkoers van het pond tegen de euro. De wisselkoersimpact op de omzet van de divisie is van een orde van 2,5%.
Omgekeerd kende Duitsland in de loop van het eerste semester van 2009 een aanzienlijke vertraging, wat noopte tot een herstructurering die werd uitgevoerd in het eerste semester maar waarvan de effecten pas in de loop van het tweede semester zichtbaar zullen worden. Zetes blijft aandachtig voor het evenwicht tussen het marktpotentieel en het niveau van de bedrijfskosten. In andere landen is de lagere omzet het resultaat van een verminderd aantal leveringen van hardware terwijl de service en ontwikkeling van software, die ressources vereisen, behouden blijven.
Eind januari 2009 heeft Zetes de Print & Apply activiteiten van Bopack overgenomen in België en Nederland. Zetes nam deze beslissing in weerwil van een weinig gevuld orderboek en het risico dat deze overname in een economisch moeilijke context met zich meebracht. De integratie van een competent team en een gereputeerd productgamma lagen aan de basis van de strategische beslissing. 
Daarenboven bieden de activiteiten een bron aan diversificatie en dus van groei aan de ondernemingen van de Groep, hoofdzakelijk in de Benelux. De bijdrage van Bopack aan de EBITDA is vrijwel onbestaande in het eerste semester van 2009. Na twee maanden van licht verlies heeft de trend zich omgedraaid en toont Q2 een licht positieve rentabiliteit. Zetes heeft een flexibele structuur ingesteld onder de vorm van een Competence Centre dat samenwerkt met de Print & Apply divisie in Spanje. Het doel is om het gamma oplossingen te harmoniseren en synergie te creëren tussen de entiteiten. Dankzij de ondersteuning door het commerciële netwerk van de filialen in België, Nederland en Frankrijk is de omzet hernomen en laat het orderboek toe om het tweede semester met vertrouwen tegemoet te zien. Op termijn zullen alle Europese filialen oplossingen voor het aanbrengen van etiketten voorstellen aan hun klanten.
Aan de andere kant laat deze overname zich in het bijzonder voelen op het gebied van de OPEX van de Groep: 35 personen werden overgenomen in België en Nederland, wat ongeveer 5% betekent van de personeelslasten van Goods ID. Zonder deze overname zouden de operating expenses van de Goods ID divisie gedaald zijn met ongeveer 5%.
Bij een ongewijzigde consolidatiekring en met uitsluiting van wisselkoerseffect zien we de volgende evoluties :

2. People ID

De People ID afdeling is het jaar 2009 uitzonderlijk begonnen op meerdere vlakken. Ze heeft in de eerste plaats de uitvoering van de langetermijncontracten van het type ‘Build & Operate’ verder gezet. In België loopt de verdeling van de elektronische identiteitskaart aan de Belgische burgers ten einde. Alle burgers zullen aan het einde van dit jaar over een elektronische kaart beschikken. In 2010 zullen de burgers die hun kaart ontvingen in 2005 worden uitgenodigd om deze te vervangen, ze is namelijk 5 jaar geldig.
Tegelijkertijd zet de verdeling van verblijfstitels voor buitenlanders zich verder en werd er beslist om de identiteitskaart voor kinderen (Kids ID), die gedurende 2 jaar in pilootfase was, te veralgemenen. Er werden al meer dan 100.000 exemplaren geleverd.
In Portugal verloopt de verdeling van de elektronische identiteitskaart volgens de verwachtingen.
De registratie van Ivoriaanse burgers en de personalisatie van hun paspoorten zet zich verder en de volumes komen stilaan op kruissnelheid. Begin juli leverde Zetes samen met haar lokale partner, SNEDAI, oplossingen voor de uitgifte van diplomatieke paspoorten en biometrische visa in de Ivoriaanse ambassades.
Aan de andere kant heeft de People ID divisie meerdere contracten van het type ‘Build & Transfer’ uitgevoerd: een registratieoplossing voor de verkiezingen in Togo, de registratie van ambtenaren in Burundi, het opstarten van een infrastructuur voor de gezondheidskaart in Gabon en de start van de update van de kiezerslijsten in Congo (DRC). Al deze contracten zijn het resultaat van intensieve business development cycli. Deze inspanningen, die werden geleverd in 2008, hebben toen sterk gewogen op de resultaten van deze afdeling en de rentabiliteit naar beneden gehaald tot op een niveau van 12,9% EBITDA/Sales.
De uitvoering van de projecten in 2009 heeft op haar beurt de omzet tot € 18,8 miljoen gebracht, een stijging van 23,5% in vergelijking met het eerste semester van 2008. De EBITDA bedraagt € 4,1 miljoen, een stijging van 80,7%.
De activiteit People ID is bijna ongevoelig voor de economische crisis, wat bijdraagt tot een stabilisatie van de resultaten van de Groep. Daarenboven werpt de strategie van Zetes , die aan de ene kant bestaat uit het vergaren van contracten van het type ‘Build & Operate’ om een goede zichtbaarheid en een hoge voorspelbaarheid van inkomsten te voorzien, en aan de andere kant uit het afsluiten van contracten van het type ‘Build & Transfer’ die de groei van de groep ondersteunt, haar vruchten af. Ze sterkt het management in haar overtuiging om verder inspanningen te leveren op het gebied van business development.

3. Groep

De kosten van Corporate liggen lager in vergelijking met de overeenkomstige periode in 2008 en ze zijn stabiel in vergelijking met het tweede semester van 2008. De corporate functie heeft als belangrijke maar gelimiteerde objectieven het vastleggen van de strategie, het controleren van de afdelingen en filialen en het sturen van de politiek van groei door acquisitie. Wat dit laatste betreft is de activiteit in het eerste semester aanzienlijk geweest. Een operatie is afgerond met de overname van de Print&Apply activiteit van Bopack. Andere operaties die werden overwogen werden niet afgerond, omdat de toekomst van de ondernemingen te onzeker was, omdat hun activiteit risico’s met zich meebracht voor de integratie met de activiteit van Zetes, of omdat de financiële voorwaarden en de prijs niet gunstig waren.
De courante EBITDA van de groep bedraagt € 7,1 miljoen, wat overeenkomt met 8,4% marge EBITDA/Sales en gelijk is aan de marge van het eerste semester van 2008.
Er werd voor een nettobedrag van € 0,2 miljoen aan niet-recurrente bestanddelen geboekt. Deze post bestaat uit 2 essentiële elementen: de kosten voor herstructurering en badwill. Als gevolg van de vertraging van de activiteit in Duitsland heeft Zetes beslist om de activiteit te herorganiseren op 2 sites in plaats van 3 en de organisatie van het Duitse filiaal te wijzigen om beter aan de behoeften van de lokale markt te kunnen voldoen. Hiervoor werden herstructureringskosten geboekt voor € 0,4 miljoen. Daarenboven heeft de overname van Bopack BV (NL) geleid tot de boeking van badwill ter waarde van € 0,36 miljoen.
De afschrijvingen op vaste activa blijven in lijn met diegene die geboekt werden in de loop van het voorgaande semester (€ 1,7 miljoen). De waardevermindering op de stock nemen evenwel af dankzij een actiever stockbeheer, dat reeds gedurende een aantal jaren wordt gevoerd en zijn vruchten afwerpt.
De EBIT bedraagt € 4,2 miljoen in het eerste semester 2009, wat een afname van 15,9% betekent in vergelijking met het eerste semester van 2008 maar een toename met 15,7% in vergelijking met het tweede.
Het netto financieel resultaat bedraagt minder dan € 0,2 miljoen en de gemiddelde belastingvoet bedraagt 25,6% voor een totaal bedrag van € 1 miljoen. Het nettoresultaat bedraagt € 3 miljoen, wat de helft van de nettowinst van het boekjaar 2008 vertegenwoordigt.

II. BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT

Met een eigen vermogen van € 68 miljoen op een balanstotaal van € 133,7 miljoen bereikt de solvabiliteitsratio een erg hoog niveau van 50,8%. Gecombineerd met een economisch model dat een goede weerstand vertoont, laat deze sterke balansstructuur de Zetes Groep toe om de crisis door te komen en ondertussen haar strategische inspanningen verder te zetten, zowel op het gebied van organische ontwikkeling als externe groei. De netto kaspositie (€ 11,6 miljoen) behoedt Zetes voor de beperkingen van financiële middelen en laat het management toe om haar politiek van ontwikkeling en uitbreiding verder te zetten en alert te blijven voor opportuniteiten op gebied van nieuwe markten, nieuwe technologieën en nieuwe geografische gebieden.
De operationele activiteiten brengen een cash flow voort van € 9 miljoen. Deze cash flow is de belangrijkste bron voor de groei en de ontwikkeling van Zetes, aangezien hij het mogelijk maakt om ‘Build & Operate’ projecten te financieren in People ID, overnames te doen en nieuwe oplossingen te ontwikkelen in Goods ID. Het is dus een aandachtspunt op alle niveaus van de onderneming. De resultatenrekening genereerde een cash flow van € 5,4 miljoen en de behoefte aan werkkapitaal nam af met € 3,7 miljoen.
Deze afname is hoofdzakelijk te wijten aan een afname van handelsvorderingen. De investeringen van Goods ID bereiken € 0,7 miljoen, wat in lijn ligt met de politiek van de Groep (1% van de omzet van de afdeling). De investeringen in People ID ter waarde van € 1,4 miljoen zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan de investering in een nieuwe infrastructuur voor de productie en personalisatie van de elektronische identiteitskaart in Israël en aan investeringen in de Belgische productiemachines om de capaciteit van de productie te verhogen met het oog op de komende jaren.
In de loop van het afgelopen semester heeft de onderneming aan zijn aandeelhouders een bedrag uitgekeerd van € 2,34 miljoen onder de vorm van dividend (€ 1,9 miljoen) en de inkoop van eigen aandelen (28899 aandelen verkregen voor € 0,4 miljoen). De Groep toont haar capaciteit om belangrijke kasstromen te genereren, waarvan een aanzienlijk deel wordt besteed aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de onderneming, en het saldo aan dividenden en opportunistische inkopen van eigen aandelen.
De netto kaspositie van de Groep bedraagt aan het einde van juni 2009 € 11,6 miljoen. Ze is voornamelijk het resultaat van een kaspositie aan de activa zijde van € 16,5 miljoen en bank- en leasingschulden ter waarde van € 5,2 miljoen. In weerwil van de kosten die hiermee gepaard gaan, verkiest Zetes schulden op middellange termijn aan te gaan voor de financiering van investeringen en ontwikkeling op lange termijn, om zo de liquiditeit beschikbaar te houden om te kunnen inspelen op opportuniteiten die zich kunnen aandienen, zoals acquisities.
In afwachting van gebruik, wordt de cash geïnvesteerd in termijndeposito’s in euro zonder risico.
De Groep beschikt daarenboven over ongebruikte kredietlijnen voor de financiering van de behoeftes aan werkkapitaal en raamakkoorden met banken voor de financiering van overnames van andere ondernemingen.

III. OVERNAMES

De Groep onderzocht verschillende dossiers van uiteenlopende grootte in de loop van het eerste semester van 2009.
Alleen de overname van de Print & Apply activiteit van Bopack kon worden uitgevoerd aan voorwaarden die financieel interessant waren voor de Groep en haar aandeelhouders.
Er werden belangrijke inspanningen geleverd op het vlak van integratie om de verkoop herop te starten en om een omzetniveau te bereiken dat voldoende is om de rentabiliteit de herstellen. Elke overname vereist een speciale aandacht van het management zowel in de fase van de aankoop (due diligence, onderhandeling, financiering) als in de fase van integratie opdat de nieuwkomer zich zo snel mogelijk afstemt op de strategische koers van de Groep en bijdraagt tot haar resultaat. De toenemende ervaring laat toe om de tijd te reduceren en een maximum aan middelen toe te kennen aan deze oefening.
Bepaalde dossiers werden stopgezet omdat de condities niet verenigd waren om een goede integratie binnen Zetes te verzekeren. Andere dossiers worden nog onderzocht. Zetes blijft alert om doelen te vinden die, aan de ene kant, hun plaats kunnen vinden binnen de strategie en de organisatie van de Groep en die, aan de andere kant, een prijs hebben die aan de Group toelaat om een waarde te creëren na aankoop.

IV. VOORUITZICHTEN

In Goods ID hangt de herneming van de groei af van het verloop van de huidige economische crisis. De situatie kan regio per regio verschillen. Zetes heeft eerder aangehaald dat haar filiaal in het Verenigd Koninkrijk het eerste was om de crisis te doorstaan en opnieuw is beginnen groeien vanaf het einde van vorig jaar en vooral aan het begin van 2009. Het uit de crisis komen in continentaal Europa, waarvan het tijdstip per land kan variëren, zou voor Zetes een nieuwe groei moeten betekenen en een versteviging van haar concurrentiële positie.
Hoe het ook zij, de Goods ID divisie heeft de toepasbaarheid van haar economisch model aangetoond - een model dat gebaseerd is op een aanzienlijk deel services en op een stabiele basis van recurrente business. In alle filialen laat de sterkste daling zich namelijk voelen in de verkoop van hardware, die gepaard gaat met een kleinere marge, terwijl de verkoop van software en services stand houdt en er in sommige landen zelfs op vooruit gaat. Deze strategie, die in de eerste plaats werd ingevoerd omwille van een behoefte aan differentiatie, werpt haar vruchten af in een periode van economische vertraging en een beperking van de investeringen.
Hoewel het aantal geplaatste orders zijn niveau van voor de crisis niet bereikt, beschikken enkele filialen vandaag over back logs die aanzienlijker zijn dan aan het einde van vorig jaar en de divisie heeft bewezen in staat te zijn winstgevend te blijven bij een lagere omzet.
In People ID is de impact van de crisis haast onbestaande. Het merendeel van de contracten zijn lange termijnprojecten die worden gefinancierd door de Staten (of haar burgers) of door supranationale organisaties. De verkoops- en beslissingscycli zijn uiterst lang maar eens een akkoord wordt bereikt, wordt de uitvoering niet meer in vraag gesteld.