Jaarlijkse Resultaten 2008 - Gereglementeerd persbericht

Sterke resultaten als gevolg van een uitstekende prestatie van de Goods ID activiteit

 • Stabiele omzet van de groep van 177,6 miljoen € (+ 0,3%)
 • Courante EBITDA van 15,2 miljoen € (- 1,2%)
 • Netto winst (aandeel van de groep) van 6 miljoen € (- 4,2%)

Groei van de Goods ID

 • Omzet van 148,3 miljoen € (+ 1,9%)
 • Stijging van de bruto marge met 1,8% tot 42,7% van de omzet
 • Courante EBITDA van 14,3 miljoen € (+ 5,3%)

People ID: tijdelijke vertraging

 • Afname van de omzet met 7,1%
 • Handhaving van de inspanningen in business development resulteert in het afsluiten van nieuwe contracten in 2009
 • EBITDA van 3,8 miljoen €, een daling van 22,5%

1. RESULTATEN REKENING

De omzet van de groep is in 2008 stabiel gebleven op 177,6 miljoen € (+ 0,3%), als gevolg van een stijging met 1,9 % in de divisie Goods ID en een daling met 7,1% in de divisie People ID. De groei in Goods ID werd afgeremd door de daling van de Britse pond tegenover de euro. De daling van de omzet in de People ID divisie wordt verklaard doordat bepaalde kortetermijn contracten (van het type Build & Transfer) pas aan het einde van 2008 werden ondertekend. Deze contracten worden uitgevoerd in 2009. Verschillende contracten op een langere termijn zijn effectief van start gegaan in de loop van 2008 (contract van biometrische paspoorten in Ivoorkust en contract van de Portugese electronische identiteitskaart) en lopen verder in 2009.

De Bruto marge van de groep is aanzienlijk gestegen, zowel in absolute waarde (77,4 miljoen €) als in pecentage van de verkopen (43,6% tegenover 41,8% vorig boekjaar). Deze stijging is het resultaat van verdere inspanningen van de Zetes Groep om het aandeel te verhogen van diensten en software in de oplossingen die aan de klanten worden aangeboden.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat de operationele kosten onder controle zijn, op 35% van de omzet.

 • Goods ID

De omzet is toegenomen met 1,9% in 2008 en de courante EBITDA stijgt van 13,6 miljoen € naar 14,3 miljoen € of een stijging van 5,3%. Dit toont nogmaals de doeltreffendheid aan van het business model dat is gebaseerd op het verlenen van diensten met een hoge toegevoegde waarde.

Zonder rekening te houden met de evolutie van de wisselkoers (neutralisatie van de devaluatie van de GBP tegenover de EUR) is de omzet gestegen met 6,4 miljoen € of een stijging van 4,4% tegenover 2007. De courante EBITDA stijgt hierbij met 9,2% tot 14,9 miljoen €.

Op het vlak van externe groei is de voornaamste wijziging de volledige integratie van de activiteiten van de Franse onderneming Interscan in 2008, terwijl deze activiteiten voor slechts 4 maanden werden opgenomen in het resultaat van 2007. Deze overname heeft alle doelstellingen bereikt die werden vooropgesteld, aangezien ze heeft toegelaten een kritische massa op de Franse markt te bereiken en ook een verdere groei heeft mogelijk gemaakt.

Bij een ongewijzigde consolidatiekring werden volgende resultaten bereikt:

De strategie om te focussen op oplossingen met een hoge toegevoegde waarde blijkt duidelijk uit bovenstaande tabel. Deze strategie resulteert in hogere bruto marges en een rentabiliteit die primeert op de evolutie van de omzet.

De overnames die werden uitgevoerd in de afgelopen jaren (Peak, Interscan, …) hebben toegelaten om strategische posities in te nemen in het merendeel van de grote Europese landen. Dit laat toe de strategie van de Groep volledig te ontplooien om alle grote klanten het gewenste niveau van dienstverlening te bieden.

De Zetes Groep heeft vandaag al in zeven Europese landen een organisatie met meer dan 60 werknemers en een omzet van meer dan 15 tot 20 miljoen €. De overige landen worden ondersteund door de grotere organisaties om zo een beroep te kunnen doen op de ervaring en de bestaande referenties. De kleinere organisaties kunnen eveneens een beroep doen op de ondersteuning van het Competence Center, dat enerzijds de ‘best practices’ en de meest vooruitstrevende technologieën aanbiedt aan de landenorganisaties en anderzijds de minst mature filialen ondersteunt.

De strategie om oplossingen met hoge toegevoegde waarde aan te bieden (software en diensten) heeft in 2008 haar doeltreffendheid aangetoond. De wereldwijde economische crisis heeft de investeringsbudgetten van de ondernemingen beïnvloedt. Dit vertaalt zich in een vertraging van de omzet in de tweede helft van het jaar.

Deze daling werd in grote mate gecompenseerd door een versterking van de bruto marge aangezien de klanten in investeringsprojecten hun budgetten eerder aanwenden voor software oplossingen dan voor de roll-out van nieuwe hardware, wat een onmiddelijke stijging van de productiviteit tot gevolg heeft.

De EBITDA wordt gevrijwaard dankzij een efficiënte kostenbeheersing gebaseerd op een flexibele en gedecentraliseerde organisatie. De EBITDA stijgt met 5,6% tegenover vorig boekjaar tot 13,8 miljoen €.

Vanuit sectoriëel oogpunt is de retail de sector die het meest bereid blijft te investeren: de zoektocht naar productiviteitswinsten in de ‘supply chain’ is een succesfactor voor deze sector. Zetes biedt oplossingen aan die in hoge mate geïntegreerd zijn met de verschillende beheerssystemen (ERP of Warehouse management systems) wat leidt tot productiviteitswinsten en eveneens tot een reductie van fouten in orderafhandeling of magazijnbewegingen. De oplossingen gebaseerd op stemherkenning waarin Zetes veel heeft geïnvesteerd, blijven zeer gevraagd door de klanten.

De gemiddelde waarde van de contracten is eveneens in stijgende lijn. In de afgelopen 12 maanden werden door de filialen in Frankrijk, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk meerdere contracten afgesloten met een waarde van meer dan een miljoen euro.

 • People ID

De omzet uit de contracten van het type “Build and Operate” in de divisie People ID blijft stabiel in 2008. De vertraging in de roll-out van de Belgische electronische identiteitskaart wordt gecompenseerd doordat contracten in het buitenland aan belang winnen, voornamelijk in Portugal. Enkele belangrijke contracten op lange termijn werden afgesloten en de onderneming werkt intensief aan het binnenhalen van nieuwe contracten. Zetes heeft ook voor het eerst een installatie in gebruik genomen voor de productie van elektronische en biometrische paspoorten in Ivoorkust. Zetes heeft hiervoor een geïntegreerd systeem gebouwd, gebaseerd op “live enrolment”, waarbij biometrische gegevens van burgers worden afgenomen en gecodeerd in de elektronische chip op het paspoort.

Zetes heeft veel middelen geïnvesteerd in het bekomen van nieuwe contracten in Israël, Congo en Togo. Deze contracten werden begin 2009 afgesloten.

Dit verklaart de daling van de omzet in deze divisie met 7,1% in 2008 tot 29,3 miljoen €.

De bruto marge is stabiel op 48,2% (- 0,1%).

De bedrijfskosten zijn op hetzelfde niveau gebleven doordat de inspanningen in business development werden volgehouden. Deze inspanningen werpen hun vruchten echter pas af in 2009 en voor bepaalde projecten zelfs pas in 2010.

De EBITDA bedraagt 3,8 miljoen euro, wat een daling met 22,5% is ten opzichte van het vorige boekjaar. Deze bedragen weerspiegelen nog niet de waarde van de contracten die in 2009 werden getekend.

De ratio EBITDA/omzet bedraagt 12,9%  (15,4% in 2007). De vertraging in de ondertekening van bepaalde contracten verklaart dat dit onder het vooropgestelde niveau van 15% voor de People ID divisie ligt.

 • Groep

De kosten van de Groep bleven onder controle. Ze daalden met 6,4% ten opzichte van 2007. De dienstverlening naar de klanten steunt op sterke, gedecentraliseerde entiteiten en de werking van Corporate. Deze heeft als voornaamste, maar beperkt, doel het bepalen van de strategie, de controle van de filialen en het aansturen van de politiek van groei door overnames.

De courante EBITDA van de Groep bedraagt 15,2 miljoen €, of 8,6% EBITDA/omzet marge, tegenover 15,4 miljoen € (8,7%) in 2007.

In 2008 bedroegen de kosten voor herstructurering 0,5 miljoen €. Naast de noodzakelijke herdefiniëring van een organisatie bij een overname, hebben de herstructureringen eveneens tot doel de operationele kosten van de organisatie aan te passen aan hun capaciteit om marge te genereren en om hun rentabiliteitsdoelstellingen te behalen. Er wordt op dit niveau alleen rekening gehouden met de kosten die het resultaat zijn van een belangrijke aanpassing in de organisatie in kwestie. In 2008 betrof dit voornamelijk de landen waar de afgelopen twee jaar belangrijke overnames werden gedaan: Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Na de afschrijvingen en waardeverminderingen, in lijn met die van 2007, bedraagt de EBIT 8,5 miljoen € of een marge EBIT/omzet van 4,8%.

De negatieve evolutie van de GBP tegenover de andere valuta, hoofdzakelijk in Q4 2008, veroorzaakte een wisselkoersverlies van 0,4 miljoen € (financiële lasten). De politiek van de Groep bestaat erin de meeste wisselkoers gerelateerde risico’s op te vangen door wisselcontracten op termijn. Een volledige dekking wordt evenwel enkel aangeraden bij het ondertekenen van belangrijke contracten. Daarenboven zouden de geanticipeerde indekkingen de Zetes Groep een concurrentienadeel kunnen bezorgen ten aanzien van concurrenten die geen indekkingspolitiek hebben.

De gemiddelde belastingvoet bedraagt 23%, voor een bedrag van 1,8 miljoen € aan belastingen. Hiervan is een gedeelte van 0,7 miljoen € een niet-kas kost (uitgestelde belastingen / gebruik van recupereerbare verliezen).

Het nettoresultaat bedraagt 6 miljoen euro.

2.   BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT

Met een eigen vermogen van 67,4 miljoen € op een balanstotaal van 127,5 miljoen €, bereikt de solvabiliteitsratio een erg hoog niveau van 52,9% (tegenover 49,3% in 2007). Dit versterkt de Groep in een economisch en financieel erg woelige context.

Het eigen vermogen stijgt met 3,3 miljoen € na verdeling van een voorgesteld dividend van 1,9 miljoen euro.

De activiteit brengt een cash flow teweeg van 12,9 miljoen €. Het genereren van cash flow blijft een belangrijk aandachtspunt voor de hele organisatie, want het is deze cash flow die toelaat om zowel de organische groei (nieuwe projecten, nieuwe investeringen) als de externe groei (overnames) te financieren.

In de loop van 2008 nam de behoefte aan werkkapitaal toe met 5,8 miljoen €. Deze toename corrigeert een uitzonderlijke situatie die werd vastgesteld eind 2007 en die werd afgesloten met een vermindering van het werkkapitaal ondanks een sterke groei: de voorschotten op contracten in uitvoering in 2008 werden door grote, voornamelijk publieke klanten, betaald aan het einde van 2007.

Daarenboven komt de behoefte aan extra werkkapitaal voort uit de betaling (0,9 miljoen €) van een aanvullende prijs (‘earn out’) bij twee overnames in Frankrijk en in Spanje. De IFRS regels vereisen namelijk dat men een overname opneemt op basis van een inschatting van het totale bedrag van de overname. Wanneer een deel van de betaling wordt uitgevoerd na de datum van de overname, wordt dit bedrag ondergebracht onder de overige schulden in de balans.

Ten slotte was er door de aanvang van de concessie voor het biometrisch paspoort in Ivoorkust behoefte aan een voorraad van bijna 0,9 miljoen € en stegen ook de bestellingen in uitvoering met 0,8 miljoen euro, twee posten die het werkkapitaal beïnvloeden aan de activa zijde, en niet de investeringspost.

De activering van de ontwikkelingskosten vertegenwoordigt een investeringsbedrag van 1,1 miljoen €.

De investeringen in Goods ID bereiken 1,8 miljoen euro, wat in lijn is met de politiek in Goods ID (1% van de omzet van de divisie). De investeringen in People ID ter waarde van 1,9 miljoen € zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan de investering in de infrastructuur voor het elektronisch biometrisch paspoort in Ivoorkust. De cash flow die werd geïnvesteerd bedraagt 4,9 miljoen €.

In de loop van het afgelopen jaar heeft de onderneming aan zijn aandeelhouders een bedrag uitgekeerd van 2,24 miljoen € onder de vorm van dividend (1,94 miljoen €) en de inkoop van eigen aandelen (0,3 miljoen €). Deze inkopen gebeurden in de loop van het laatste trimester.

De netto kaspositie van het bedrijf bedraagt aan het einde van 2008 7,4 miljoen €. Ze is het resultaat van een kaspositie aan de activa zijde van 13,0 miljoen € en bank- en leasingschulden ter waarde van 5,6 miljoen €.

De liquide middelen worden enerzijds gebruikt voor het financieren van de courante activiteiten van de onderneming en anderzijds voor de realisatie van (een deel van) nieuwe investeringen (bijvoorbeeld Build & Operate projecten in People ID) en overnames. In afwachting van het gebruik van de liquide middelen, worden deze geïnvesteerd in termijndeposito’s in euro bij verschillende kredietinstellingen.

De Groep beschikt over ongebruikte kredietlijnen voor de financiering van de behoeftes aan werkkapitaal en raamakkoorden met banken voor de financiering van overnames van andere ondernemingen.

3.   OVERNAMES

Verschillende overnamedossiers werden bestudeerd in de loop van het tweede semester van 2008. Geen van deze dossiers heeft geleid tot een transactie, omdat niet alle noodzakelijke voorwaarden aanwezig waren.

Zetes blijft er niettemin van overtuigd dat de consolidatie van de sector zich zal verderzetten in het voordeel van de klant en van de kritieke massa die dient bereikt te worden in elk van zijn locaties.

4.   VOORUITZICHTEN

In Goods ID beperkt de economische recessie de investeringsbudgetten van ondernemingen. Deze hebben de neiging hun budgetten toe te kennen aan projecten met sterke softwarecomponenten, een domein waarin Zetes beschikt over een grote voorsprong op het merendeel van zijn concurrenten. De meeste grote bedrijven, hoofdzakelijk in Retail, zijn op zoek naar besparing en efficiëntie in hun supply chain. Zetes biedt oplossingen aan die resulteren in besparingen en die soms zelfs een return on investment hebben van minder dan een jaar. Deze projecten genieten de voorkeur van de klanten.

Zowel in de historische ondernemingen van de Groep als door de gerealiseerde, gerichte overnames heeft Zetes een belangrijke klantenbasis opgebouwd waaraan zij onderhoudsdiensten, media en supplies levert gedurende de hele levensduur van de installatie. Deze diensten, recurring business genoemd, verzekeren de onderneming jaar na jaar van inkomsten en een aanzienlijke brutomarge. Dit deel van de activiteiten is minder onderhevig aan de economische vertragingen.   

De verslechterde economische context heeft voor Zetes opportuniteit voor overnames gecreëerd. In januari 2009 nam Zetes de Print&Apply (P&A) activiteiten over van Bopack Systems. Het nieuw overgenomen team, bestaande uit 35 personen in België en Nederland, ontwerpt, bouwt, en installeert etiketteersystemen die worden geïntegreerd in productielijnen. Deze systemen halen de informatie betreffende de productie uit de informatie management systemen en printen ze op etiketten die worden aangebracht op producten aan het einde van de productielijn. Deze etiketten vereenvoudigen de traceerbaarheid van de geproduceerde producten. De installaties vinden hun plaats in alle productieomgevingen (dranken - en, voedingsindustrie, industrie, …).  Een bijzonder grote vraag onstaat vanuit de farmaceutische industrie, waar nieuwe regelgeving die momenteel van kracht wordt een traceerbaarheid en identificatie vereisen op productniveau van elk individueel doosje medicijnen.

Met het doel een volledige dienstverlening aan de klanten te bieden, worden nadat de installatie is uitgevoerd ook onderhoudsdiensten en media geleverd. Recurring business is ook in de P&A een belangrijke factor.

De Print&Apply systemen bevinden zich bij de productie, in het begin van de supply chain. Deze positie is erg complementair aan de traditionele activiteiten van Zetes. De overname van Bopack Systems vervolledigt het P&A aanbod in het noorden van Europa, dat al aanwezig was in Zuid-Europa door de overnames van Powersys en de activiteiten van MD in Spanje.

In People ID werd het begin van 2009 gekenmerkt door de aankondiging van het contract voor de Israëlische elektronische identiteitskaart. Voor dit project werkt Zetes samen met een beveiligde Israëlische drukkerij in een joint-venture.

De Israëlische regering heeft aan deze samenwerking de productie en personalisatie van 5 miljoen elektronische identiteitskaarten toevertrouwd, waarvan de eigenschappen erg gelijkaardig zijn aan die van de Belgische kaart. De Joint Venture moet bijgevolg een installatie oprichten voor de productie en personalisatie van de kaarten. De investeringen zullen worden gemaakt in 2009, terwijl de hieraan gerelateerde inkomsten verwacht worden tussen 2010 en 2014.

De lange termijncontracten in Portugal en Ivoorkust lopen verder.

In België zullen alle burgers in de loop van 2009 een nieuwe identiteitskaart hebben, wat waarschijnlijk een vertraging zal teweegbrengen in het tweede en derde trimester. In het vierde trimester wordt er hernomen op basis van de vervanging van de kaarten die in 2005 werden geproduceerd en dan hun geldigheidsduur van 5 jaar zullen hebben bereikt. Daarenboven gaat de roll-out van de elektronische verblijfstitels voor Europese en niet-Europese vreemdelingen verder, wat de vertraging in de Belgische kaarten compenseert. Ten slotte kondigde de minister van Binnenlandse Zaken onlangs de veralgemening aan van de kaart voor kinderen (KIDS ID).

Verschillende belangrijke contracten van het type Build and Transfer werden getekend aan het begin van het jaar. Ze zullen worden uitgevoerd in 2009 en bieden een goede zichtbaarheid op de inkomsten die hieraan verbonden zijn: kiezersregistratie in Togo, update van de kiezersdatabase in Congo.

In deze markt, die nog in ontwikkeling is, is het noodzakelijk om te blijven investeren in business development. Op termijn, met de toename van de lange termijncontracten, zal de impact van deze financiële inspanning steeds minder doorwegen op het rendement van deze divisie.

Op basis van de beschikbare informatie en rekening houdend met de impact van de financiële crisis op de afdeling Goods ID en de contracten die recentelijk werden getekend door de afdeling People ID, verwacht de onderneming een omzet en een rentabiliteit te bereiken van dezelfde grootteorde als die van 2008.

5.   RISICO'S EN ONZEKERHEDEN

Investeren in het aandeel van Zetes brengt risico’s met zich mee. Deze werden beschreven in het jaarverslag 2007 en blijven actueel.