Zetes Halfjaarresultaten - H1 2016

FR - EN - NL

Na recordjaar 2015 blijft het eerste semester van 2016 goed op peil in beide divisies

 

Omzet van de Groep: € 121,5 miljoen

- 5,4% ten opzichte van H1 2015

Toename van het brutowinstpercentage tot 47.0%

Tegenover 45.2% in H1 2015

Courante EBITDA: € 12,5 miljoen

- 5,9% ten opzichte van H1 2015

People ID: groei van de operationele resultaten, ondersteund door de contracten voor de productie van beveiligde documenten

Omzet bedraagt € 25,4 miljoen (-7,6% ten opzichte van H1 2015)
Courante EBITDA bedraagt ​​€ 7,7 miljoen (+6,6% ten opzichte van H1 2015)

Goods ID: operationele resultaten ondersteund door de groei van activiteiten met hoge toegevoegde waarde

Omzet bedraagt € 96,1 miljoen (-4,7% ten opzichte van H1 2015)
Toename van de brutowinstpercentage (41,6% vs. 40,5%)

Courante EBITDA bedraagt ​​€ 6,8 miljoen (-14,2% ten opzichte van H1 2015)

Download PDF

I. RESULTATENREKENING

In vergelijking met de recordomzet van het eerste semester van 2015 zien we dat de omzet op een goed niveau is gebleven in het eerste semester van 2016: -5,4%, het tweede beste resultaat ooit. Die evolutie kwam niet als een verrassing, want de omzet van H1 2015 werd in ruime mate ondersteund door enkele grote projecten zoals de uitrol van mobiele terminals bij de Zwitserse post. Beide divisies hebben projecten met heel hoge toegevoegde waarde uitgevoerd, wat de brutomarge van het semester versterkt met een stijging tot 47,0% van de omzet tegenover 45,2% het jaar ervoor. Als gevolg daarvan leidt de lagere omzet (-5,4%) slechts tot een heel beperkte daling van de brutomarge (-1,7%) ten opzichte van vorig jaar. De Groep consolideert zodus de sterke vooruitgang van de laatste jaren.

De operationele kosten zijn stabiel vergeleken met het eerste semester van 2015 en de courante EBITDA van de Groep bedraagt € 12,5 miljoen (-5,9%). Via zijn twee divisies is de Groep erin geslaagd de recordprestaties van het eerste semester 2015 te stabiliseren zonder soortgelijke grote contracten. De eenmalige elementen zijn te verwaarlozen en de EBITDA van de Groep ligt met € 12,4 miljoen iets lager dan vorig jaar (-4,9%).

1.Goods ID

Na meerdere jaren van aanzienlijke groei boet de omzet in aan vaart tijdens het eerste semester 2016. Die evolutie kwam niet onverwacht voor Zetes, na een uitschieter van 15% in eerste semester van 2015, vooral dankzij de uitrol voor de Zwitserse post (€ +10 miljoen over H1 2015). Afgezien van dit laatste contract blijft de organische groei wel degelijk aanwezig.

De strategie van Zetes bestaat er nog steeds in zijn aanbod aan oplossingen voor de traceerbaarheid van goederen uit te breiden, met inbegrip van zijn mobiliteitsplatform dat de ontwikkeling en implementatie van sectorgebonden toepassingen mogelijk maakt voor alle types mobiele terminals en communicatieprotocollen.

Het gaat om de volgende oplossingen:

Voor klanten ligt het voordeel van  van het mobility platform in de compatibiliteit van de technologieën en de terminaltypes. Troeven van de sleuteloplossingen zijn de verbetering van de processen plus de vermindering van de implementatietijd en van de industriële risico’s die verband houden met de evolutie van de informaticasystemen. De vraag blijft hoog, vooral voor ZetesMedea (oplossingen voor voorraadbeheer), ZetesAtlas (serialisatie en identificatie van de producten per eenheid) en ZetesChronos (levering).

Die oplossingen maken een gerichter en beter gestructureerd aanbod voor de klanten mogelijk. Bovendien verbeteren ze de vooruitzichten van de divisie Goods ID. De software wordt immers steeds meer gekoppeld aan het mobility plafform en wordt dus aangeboden als Software as a Service (SaaS). Dit model beperkt de initiële investering voor de klant, geeft hem permanent toegang tot de beste versie van het product en genereert bovendien regelmatige inkomsten voor Zetes.

De bijdrage aan de resultaten - en vooral aan de brutomarge van de divisie - is groot: terwijl de omzet over het semester met € 4,8 miljoen daalde (-4,7%), is de brutomarge die de divisie tijdens het eerste semester genereerde nagenoeg stabiel gebleven op € 40,0 miljoen, wat een daling van slechts € 0,8 miljoen betekent. De bedrijfskosten kennen een beperkte stijging van 0,8% doordat de OPEX of operationele kosten goed onder controle bleven en we permanent de productiviteit proberen te verbeteren. Als gevolg daarvan bedraagt de courante EBITDA € 6,8 miljoen. Deze ligt weliswaar lager dan in H1 2015 (€ -1,1 miljoen), maar is toch nog het tweede beste resultaat van de divisie Goods ID voor een eerste semester. Bovendien ligt het cijfer in de lijn van het resultaat van het tweede semester van 2015 (eveneens € 6,8 miljoen). De omzetevolutie is organisch van aard; Zetes is tijdens het eerste semester van 2016 niet overgegaan tot een overname (of verkoop).

Naast de piek in H1 2015 zien we dat de omzet, de brutomarge en het operationele resultaat over meerdere jaren een stijgende tendens vertonen, en dit hoofdzakelijk op organische basis:

Sommige munteenheden zoals het Engelse pond en de Zuid-Afrikaanse rand zijn in waarde gedaald ten opzichte van de euro. Bij constante wisselkoersen bedraagt de omzetdaling nog slechts -2,4% en ligt de brutomarge hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. Aangezien de meeste inkomsten en kosten in dezelfde valuta gebeuren, is de impact op het operationele resultaat negatief maar blijft deze beperkt.

2.People ID

De omzetdaling van de divisie (-7,6% in vergelijking met H1 2015) houdt verband met de productmix van de uitgevoerde projecten. In vergelijking met het eerste semester van 2015 waren de uitgevoerde projecten voor de overgrote meerderheid projecten met hoge toegevoegde waarde (concessie-overeenkomsten op lange termijn, zoals de sociale-zekerheidskaart in Ivoorkust). In totaal genereerde de divisie een brutomarge die nagenoeg gelijk was aan die van het eerste semester 2015, namelijk € 17,1 miljoen (-0,8%). Zetes neemt deel aan projecten voor de productie van beveiligde documenten in de volgende landen: België, Portugal, Israël, Ivoorkust en Gambia. Het gaat om reisdocumenten (paspoort, elektronisch visum), identiteitsdocumenten (nationale of sociale identiteitskaart) of vergunningen (rijbewijs).

De eigenheid en toegevoegde waarde van Zetes liggen in zijn vermogen om volledige kant-en-klare computersystemen te ontwikkelen en exploiteren. Die systemen omvatten alle aspecten van de personenauthenticatie: invoeren van biografische en biometrische gegevens, samenstelling van bevolkingsbestanden, uitgifte van tegen namaak beveiligde identiteitsdocumenten en controlesystemen. De waterdichte en beveiligde systemen staan garant voor de bescherming van de persoonsgegevens en het gebruik van instrumenten voor gegevensregistratie of identiteitscontrole op het terrein. Zetes biedt zijn oplossingen aan in de vorm van langetermijncontracten (Build and Operate genoemd): ze beperken het risico en de investeringen voor de overheden die klant zijn, en zijn bevorderlijk voor de vooruitzichten en voorspelbaarheid van de divisie-inkomsten.

De bedrijfskosten (€ 9,4 miljoen) zijn licht gedaald (-6,1%). Die evolutie is te verklaren door de extra kosten die Zetes tijdens H1 2015 moest dragen als gevolg van de vervroegde beëindiging van het visumcontract in Senegal.

De courante EBITDA van de divisie is met 6,6% toegenomen in vergelijking met H1 2015 en bedraagt € 7,7 miljoen.

3.Groep

Na aftrek van de Corporate-kosten (€ 1,9 miljoen) bedraagt de courante EBITDA van de Groep € 12,5 miljoen, wat een daling van € 0,8 miljoen betekent ten opzichte van vorig jaar. Dit stemt overeen met een EBITDA/omzet-marge van 10,3% (tegenover 10,4% in het eerste semester van 2015). Zoals hierboven toegelicht, wordt de evolutie van de divisie Goods ID gecompenseerd door een nieuwe groei in People ID, dat in het eerste semester recordcijfers boekt.

De niet-recurrente kosten zijn met € 0,1 miljoen vrij verwaarloosbaar.

De afschrijvingen op vaste activa (€ 2,7 miljoen) zijn met € 0,8 miljoen gedaald (€ 0,4 miljoen in elke divisie). In Goods ID vertegenwoordigen de afschrijvingen van de geactiveerde activa voor de ontwikkeling van de sleuteloplossingen € 1,3 miljoen, wat in de lijn ligt van H1 2015. De waardeverminderingen op voorraden (€ 0,3 miljoen) en op handelsvorderingen (€ 0,3 miljoen) liggen iets hoger dan in H1 2015 (€ +0,4 miljoen in totaal). In People ID leidde de beslissing van Senegal in het eerste semester van 2015 om het elektronisch visum stop te zetten tot een versnelde waardevermindering van de investeringen. Uiteindelijk bedraagt de EBIT € 7,7 miljoen, het tweede beste eerste semester van Zetes na de € 8,2 miljoen die in het eerste semester van 2015 werd opgetekend.

De financiële kosten bestaan enerzijds uit een wisselkoersverlies van € 0,7 miljoen, voornamelijk als gevolg van de volatiliteit van de valuta, en anderzijds uit een combinatie van bank- en interestkosten voor een bedrag van € 0,3 miljoen. De financiële opbrengsten liggen lager, namelijk op € 0,3 miljoen.

De belastingvoet bedraagt 32,4% voor een totaal belastingbedrag van € 2,3 miljoen, een daling in vergelijking met H1 2015 (34.0%).

Het nettoresultaat van de periode (aandeel Groep) bedraagt € 4,9 miljoen, wat een daling van 11,8% betekent ten opzichte van het eerste semester van 2015.

II. BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT

Met een eigen vermogen van € 89,8 miljoen op een balanstotaal van € 186,5 miljoen bedraagt de solvabiliteitsratio (eigen vermogen / balanstotaal) 48,2% tegenover 47,5% eind december 2015, rekening houdend met de uitkering van een dividend tijdens het eerste semester (€ 4,2 miljoen).

We zien een significante stijging van de componenten van de behoefte aan werkkapitaal, zowel bij de activa als bij de passiva. De behoefte aan werkkapitaal bedraagt € 24,1 miljoen (€ 14,1 miljoen eind december 2015) en weerspiegelt de lopende operaties op het einde van het semester. De onderneming heeft een positieve nettokaspositie van € 0,7 miljoen tegenover € 9,6 miljoen eind december 2015. Die - tijdelijke - daling houdt vooral verband met de uitkering van het dividend in juni.

Dankzij het goede resultaat van het eerste semester kon een cashflow uit de resultatenrekening van € 9,8 miljoen worden gegenereerd, wat iets meer is dan die van het eerste semester 2015 (€ 9,4 miljoen).

Tegelijkertijd en zoals tijdens het eerste semester van vorig jaar, betekende de ontwikkeling van de activiteiten vervolgens ook een verhoging van het werkkapitaal. Bij het afsluiten van de rekeningen lag het werkkapitaal € 9,7 miljoen hoger (in H1 2015 bedroeg de toename € 4,1 miljoen), waarvan een groot deel tijdelijk is en niet-structureel, betrekking hebbend op een aantal belangrijke recente leveringen of leveringen in voorbereiding. Voor de periode die we hier behandelen, bedraagt de operationele cashflow dus € 0,1 miljoen.

De investeringen van de Groep bedragen tijdens het eerste semester € 4,1 miljoen (tegenover € 3,3 miljoen in H1 2015). In Goods ID houden ze hoofdzakelijk verband met de ontwikkeling van de 6 Zetes-oplossingen en het MCLTM Mobility Platform voor € 1,4 miljoen (€ 1,3 miljoen in H1 2015). Het totale investeringsbedrag is gelijk aan € 3,0 miljoen (€ 2,4 miljoen in H1 2015).

In de divisie People ID werd geen enkel nieuw groot project van het type Build and Operate geïmplementeerd. De € 1,1 miljoen aan investeringen (€ 0,9 miljoen in H1 2015) zijn dus voornamelijk investeringen met het oog op vervanging en optimalisering. De technologieën evolueren en de divisie moet investeren om aan de top te blijven op het vlak van kwaliteit.

Wat de cashflow uit financieringsactiviteiten betreft, leverde Zetes tijdens het eerste semester 71.398 eigen aandelen in ruil voor de uitoefening van opties die aan het personeel werden toegekend op het moment van de beursgang. Daarnaast kocht Zetes 53.016 eigen aandelen in. Deze operaties vertegenwoordigen een cash-out van € 0,4 miljoen. Op 30 juni 2016 hield de Groep 155.860 aandelen van Zetes Industries aan.

De onderneming keerde eveneens een brutodividend van € 0,80 per aandeel uit voor een totaal bedrag van € 4,2 miljoen, een toename van 27% ten opzichte van vorig jaar.

Een overzicht van de voornaamste kasstroombewegingen:

III. OVERNAMES

Zetes heeft geen overnames verricht tijdens het eerste semester 2016.

Toch volgt de onderneming de overnamemogelijkheden nauwlettend op en onderzoekt ze regelmatig nieuwe dossiers. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de toegevoegde waarde die deze overnames zouden kunnen aanbrengen voor de Groep, onder meer interessante opkomende en groeiende technologieën.

 IV. PERSPECTIEVEN

In Goods ID is 2016 een jaar van ‘consolidatie’ op een erg goed historisch peil. Na twee jaar (2014 en 2015) van grote omzetgroei, verwacht Zetes een jaar waarin de projecten die met de Zetes-oplossingen werken de brutomarge zullen ondersteunen, vooral bij de postdiensten, in de transportsector en bij de serialisatie. Mogelijk ligt de omzet in 2016 iets lager dan in 2015, maar de gecreëerde toegevoegde waarde en het EBITDA-resultaat zouden in de lijn moeten liggen van die van 2015. We herinneren eraan dat de prestaties van het eerste semester 2015 ondersteund werden door de uitvoering van een groot contract, en dat de divisie zich tot doel gesteld had om in 2016 een vergelijkbare omzet te realiseren aan die van 2015, zonder een uitrol zoals die in het eerste semester van 2015.

In People ID leveren de lopende Build and Operate-contracten een heel belangrijke bijdrage tot de omzet en de rentabiliteit, zodat de divisie in staat was haar beste historische resultaat voor een eerste semester neer te zetten. People ID levert continu inspanningen op het vlak van business development. Zo wil de divisie het waardevoorstel van Zetes op het vlak van elektronische en biometrische identiteitsdocumenten kenbaar maken, en streeft ze naar een goede geografische diversificatie en een evenwicht van lange- en kortetermijncontracten. Afrika blijft een prioriteit omdat de noden aan identificatie van de bevolking er heel groot zijn en vaak een noodzakelijke voorwaarde vormen voor het succes van de ontwikkelingsprogramma’s. De inspanningen hebben ook betrekking op Centraal- en Zuid-Amerika waar bijzonder interessante opportuniteiten vastgesteld werden.

Afrondend kunnen we zeggen dat de strategieën in beide divisies hun vruchten blijven afwerpen. Zetes bevestigt dat het voor 2016 voor beide divisies resultaten verwacht die wat betreft operationele rentabiliteit aansluiten bij die van 2015.

V. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS

De commissaris heeft de tussentijdse financiële informatie van Zetes Industries voor het semester dat afgesloten werd op 30 juni 2016 in beperkte mate gecontroleerd. De tekst van het rapport van de commissaris is hierna opgenomen.

VI. KALENDER

Resultaten 2016:                                 16 maart 2017

Jaarverslag 2016:                               28 april 2017

Gewone Algemene Vergadering:        31 mei 2017