JAARRESULTATEN 2015

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – JAARRESULTATEN 2015

Sterke toename van de rentabiliteit in beide divisies

Courante EBITDA van de Groep: € 26,7 miljoen, ondersteund door de recordprestaties van beide divisies

Voorgesteld dividend van € 0,80 per aandeel (+27 % ten opzichte van 2014)


Goods ID: derde opeenvolgende jaar van organische groei en verbeterde rentabiliteit

Omzet: € 204,3 miljoen, vooral dankzij een bijzonder sterk eerste semester (+7,2 % over het jaar ten opzichte van 2014)

Courante EBITDA: € 14,6 miljoen (+20,5 % ten opzichte van 2014)


People ID: sterke vooruitgang van de operationele resultaten, ondersteund door projecten met hoge toegevoegde waarde

Omzet: € 53,9 miljoen (-1,3 % ten opzichte van 2014)

Courante EBITDA: € 15,5 miljoen (+47,1 % ten opzichte van 2014)


Persbericht in PDF & bijlagen

De omzet bedraagt € 258,2 miljoen tegenover € 245,3 miljoen in 2014, en de courante EBITDA stijgt tot een recordniveau van € 26,7 miljoen (€ 19,2 miljoen in 2014).

De omzet van de Groep wordt ondersteund door de omzetgroei in Goods ID (+7,2 % ten opzichte van 2014), die bijzonder hoog was tijdens het eerste semester. De divisie People ID heeft projecten met een bijzonder grote toegevoegde waarde uitgevoerd zonder levering van grote hoeveelheden hardware, wat zich vertaalt in een stabiele omzet (-1,3 % ten opzichte van 2014).

De totale brutomarge bereikt een recordniveau van € 115,6 miljoen, een toename van 11,6 % ten opzichte van 2014. Ze stemt overeen met 44,8 % van de omzet (42,2 % in 2014), vooral onder invloed van de productmix in de divisie People ID.

De courante EBITDA van de Groep is in vergelijking met 2014 met 39,0 % toegenomen tot € 26,7 miljoen, onder meer dankzij recordprestaties in beide divisies: € 14,6 miljoen in Goods ID (+ 20,5 %) en € 15,5 miljoen in People ID (+47,1 %). De eenmalige elementen zijn te verwaarlozen en de EBITDA van de Groep is ook gevoelig gestegen, namelijk met 44,3  % tot € 26,3 miljoen.

De divisie Goods ID boekt opnieuw vooruitgang, met een organische omzetgroei en resultaten die er duidelijk op vooruitgaan. De verkoop vertoonde een minder uitgesproken seizoensgebonden karakter dan de vorige jaren, vooral omdat tijdens het eerste semester grote contracten (in volume) werden uitgevoerd. De divisie profiteert van de verkoopstrategie die in 2012 doorgevoerd werd en op de  sleuteloplossingen gericht is, voornamelijk in de sectoren retail, postdiensten en transport. De serialisatie-oplossing (ZetesAtlas), die in productie-eenheden wordt toegepast, kent ook een sterke groei, al is de impact ervan op de inkomsten van de divisie eerder beperkt.

People ID kent een stabiele omzet: -1,3 % ten opzichte van 2014. Die evolutie houdt verband met het grotere aandeel van de diensten in de uitgevoerde projecten. Terwijl er in 2014 een grote partij biometrische registratiekits geleverd werd in Oeganda, was er in 2015 geen grote vergelijkbare levering. Ten opzichte van 2013, dat een betere vergelijkingsbasis vormt qua productmix, bedraagt de groei 33,8 %. Dankzij de uitvoering van de verschillende lange- en kortetermijncontracten kon de divisie haar winstgevendheid beduidend verhogen, met een courante EBITDA die een recordniveau van € 15,5 miljoen bereikt (+47,1 % ten opzichte van 2014).

I. INKOMSTENOVERZICHT

  1. "Courant" betekent exclusief herstructureringskosten en eenmalige opbrengsten/kosten (badwill/andere)
  2. Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij

De voorzieningen, afschrijvingen, waardeverminderingen en minderwaarden stijgen tot € 9,6 miljoen. Die evolutie is bijzonder uitgesproken in de divisie People ID (zie hierna).

De financiële kosten en opbrengsten stijgen allebei gevoelig, vooral door grotere wisselkoersresultaten. In 2015 bedragen de wisselkoersverliezen € 1,4 miljoen en de winsten € 1,1 miljoen. Het financieel resultaat van het boekjaar (financiële opbrengsten min financiële kosten) ligt evenwel nog in de lijn van het resultaat van 2014: € 0,8 miljoen tegenover € 0,6 miljoen. Dat vrij lage niveau houdt zowel verband met de macro-economische omgeving, die lage rentevoeten kent, als met de goede solvabiliteit van de Groep (positieve nettokaspositie). De belastingen ten slotte blijven hoog en bedragen € 5,2 miljoen of 32,5 % van de winst vóór belastingen. Dat percentage ligt in de lijn van het gebruikelijke percentage in België, het centrum van de operaties van de Groep.

De omzetgroei van 5,3 % ten opzichte van 2014 vertaalt zich via een hefboomeffect in een toename van het nettoresultaat met 73,2 % tot € 10,7 miljoen. 

Halfjaarlijkse analyse

De goede prestaties van het eerste halfjaar houden tijdens het tweede halfjaar aan met een omzet en EBITDA die licht toenemen; in vergelijking met dezelfde periode van 2014 ligt de EBITDA overigens 20,3 % hoger.

Hierna bespreken we de evolutie per divisie.

  1. Goods ID

Voor het derde jaar op rij tekent de divisie Goods ID betere prestaties op: de omzet is met 7,2 % gestegen tot een historisch maximum van € 204,3 miljoen. Die evolutie is des te opmerkelijker omdat het om een organische groei gaat. Ze is het resultaat van de strategie rond de sleuteloplossingen die in 2012 doorgevoerd werd en jaar na jaar vruchten afwerpt.

De tendens bleef het hele jaar gunstig, met een hoge order intake en uitgesproken interesse voor de oplossingen van de Groep.

De sleuteloplossingen leveren een grote bijdrage tot de resultaten en in het bijzonder tot de brutomarge van de divisie. In percentage van de omzet blijft de brutomarge stabiel (39,4 % tegenover 39,2 % en 2014), maar die evolutie is het gecombineerde resultaat van een dalende marge op de hardwareproducten en een stijgende marge op de verkochte oplossingen.

De impact is vooral duidelijk in periodes van omzetgroei: door de brutomarge op de omzet te handhaven kan de divisie € 5,8 miljoen extra brutomarge genereren ten opzichte van 2014. Met bedrijfskosten die onder controle blijven, realiseert de divisie een toename van de courante EBITDA van 20,5 %.

Zetes blijft zijn sleuteloplossingen vervolmaken, evenals zijn mobiliteitsplatform dat het mogelijk maakt sectorgebonden toepassingen te ontwikkelen en uit te voeren voor alle types mobiele terminals en communicatieprotocollen. Die ontwikkelingsinspanningen vertalen zich in stabiele investeringen in R&D en iets hogere afschrijvingen van € 2,3 miljoen in 2015, die dicht aanleunen bij de jaarlijkse kapitalisatieniveaus voor R&D (tegenover € 2,1 miljoen in 2014). De afschrijvingen op de andere vaste activa bedragen € 3,2 miljoen, terwijl het niveau van de andere voorzieningen, waardverminderingen en minderwaarden gelijk is aan € 0,9 miljoen. Het zijn voor de helft waardeverminderingen op voorraden en voor de helft waardeverminderingen op handelsvorderingen. In totaal bedragen de niet-kaskosten € 6,4 miljoen, een toename met 8,1 % ten opzichte van 2014.

Als gevolg daarvan heeft de divisie een courante EBIT van € 8,2 miljoen gegenereerd, wat 32,4 % meer is dan in 2014.

Halfjaarlijkse analyse

2015 was een atypisch jaar op het vlak van seizoensgebonden verkoop: traditioneel ligt de omzet veel hoger tijdens het tweede halfjaar, maar in 2015 bedroeg de toename 'slechts' 2,6 % ten opzichte van het eerste halfjaar. Die evolutie lag in de lijn van de verwachtingen aangezien er in het eerste halfjaar verschillende grote contracten uitgevoerd werden. De brutomarge in percentage van de omzet evolueert in de goede richting en bedraagt 40,5 % (H1 2015) en 38,4 % (H2 2015) tegenover 40,4 % (H1 2014) en 38,2 % (H2 2014).

De omzetgroei van 2015 ligt een flink stuk hoger dan de economische groei en de procentuele toename van de bedrijfsinvesteringen. Zetes heeft dat te danken aan zijn strategie, die het mogelijk maakt om enerzijds zijn recurrente inkomsten constant te verhogen en anderzijds grote contracten in de wacht te slepen in veelbelovende sectoren zoals de postdiensten.

De wisselkoersen hebben een impact op de omzet, maar minder op de EBITDA. De evolutie houdt verband met de positie van de Zwitserse frank en het pond sterling (ten opzichte van de euro), die gecompenseerd wordt door de daling van de Zuid-Afrikaanse rand. Bij constante wisselkoersen zouden de omzet en de brutomarge respectievelijk met 4,4 % en 5,3 % zijn toegenomen. De positieve impact van de evolutie van de wisselkoersen op de courante EBITDA bedraagt € 0,5 miljoen.

De groei is volledig organisch, en de divisie Goods ID blijft zich focussen op de implementatie van de strategie met  sleuteloplossingen die tot endogene groei leidt.

  1. People ID

In People ID is de omzet stabiel gebleven in 2015 (-1,3 %) maar de marges zijn sterk gestegen onder invloed van de productmix. De component hardware op de projecten die in 2015 geleverd werden, was kleiner dan in 2014 ten voordele van de componenten software en diensten. De toegevoegde waarde van de software-oplossingen maakt niet alleen commercieel het verschil, maar draagt ook in grote mate bij tot de structurele verbetering van de resultaten van de divisie.

De goede kostenbeheersing leidde tot een sterke rentabiliteitsverbetering in de divisie.

In 2015 hebben de concessie-overeenkomsten op lange termijn ruim bijgedragen tot de omzet en de resultaten. De kortetermijncontracten zoals de electorale projecten, werden gekenmerkt door een bijzonder grote softwarecomponent.

Ivoorkust heeft beslist een nieuw stelsel van sociale zekerheid in te voeren, en doet voor de implementatie ervan een beroep op Zetes. Zetes zal meer bepaald de infrastructuur voor de registratie en die voor de productie van de biometrische sociale-zekerheidskaart ontwikkelen. Dat is dus opnieuw een veelbelovend project dat in 2015 van start is gegaan. Momenteel zetten de Verenigde Naties alle landen zonder sociaal zekerheidssysteem ertoe aan een dergelijk systeem in te voeren dat toegankelijk is voor alle burgers. Op 1 mei 2015 schafte de Senegalese regering overigens de verplichting van een biometrisch visum af om het toerisme aan te moedigen, wat een einde maakte aan de technische concessie van Zetes. Door die beslissing moesten de geactiveerde opstartkosten van dit project versneld afgeschreven worden (IAS11, niet-contante uitgaven), wat gecompenseerd werd door een eerste vergoedingsschijf.

De divisie People ID levert continu inspanningen op het vlak van business development. Het doel bestaat erin de ‘value proposition’ van Zetes op het vlak van biografische en biometrische registratie, beveiligd beheer van bevolkingsdatabanken en elektronische en biometrische identiteitsdocumenten kenbaar te maken. Business development is de sleutel om over een goede geografische diversificatie en een spreiding van lange- en kortetermijncontracten te beschikken.

In totaal is de courante EBITDA van de divisie er flink op vooruitgegaan met 47,1 % en bedraagt ze € 15,5 miljoen (€ 10,6 miljoen in 2014).

De toename van de voorzieningen, afschrijvingen en waardeverminderingen houdt vooral verband met de - versnelde - afschrijving van de investeringen en voorraden met betrekking tot het visumcontract in Senegal (impact van € 0,5 miljoen).

Halfjaarlijkse analyse

De opsplitsing per halfjaar bewijst dat de divisie een stabiele omzet kent. De courante EBITDA in percentage van de omzet bereikt meer dan 30 % over het tweede halfjaar (28,8 % over het jaar), wat meer is dan de verwachte 25 %. De marges worden uiteraard beïnvloed door het vereiste hoge investeringsniveau voor de langetermijnprojecten, omdat het absoluut nodig is over veeleisende certificeringen en relevante referenties te beschikken. Die toename over het tweede halfjaar illustreert de mogelijke verschillen volgens het type contract, onder meer wat de verhouding software/diensten ten opzichte van de hardware betreft.

  1. Groep

De kosten van de divisie Corporate bedragen € 3,5 miljoen en liggen dus in de lijn van de cijfers van 2014 (-0,7 %). Strategiebepaling, financiële controle, marketing en externe groei blijven tot de opdrachten van Corporate horen. 

Over alle divisies (Goods ID, People ID en Corporate) heeft de onderneming een courante EBITDA van € 26,7 miljoen gegenereerd, de beste prestatie in de geschiedenis van de onderneming.

Wat de nettowinst per aandeel betreft, overschrijdt Zetes voor het eerst de kaap van € 2 per aandeel.

(1) Berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen in omloop

(2) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij

(3) "Courant" betekent exclusief herstructureringskosten en eenmalige opbrengsten/kosten

II. BALANS EN KASSTROOMOVERZICHT

De vaste activa evolueren aanzienlijk, vooral als gevolg van de opname (via de overname van ondernemingen) van een gebouw van € 5,0 miljoen, dat gebruikt wordt voor de productie en personalisering van beveiligde documenten in België. De toename van de goodwill (€ 0,6 miljoen) houdt eveneens verband met die transactie.

Op het vlak van R&D (immateriële vaste activa) zijn de investeringen (€ 2,6 miljoen) ongeveer even groot als de waardeverminderingen (€ 2,4 miljoen), wat de zwakke evolutie van de immateriële vaste activa verklaart.

De waarde van de voorraden is stabiel, terwijl de vorderingen (handels- en overige vorderingen) met € 5,3 miljoen dalen. De kaspositie evolueert heel gunstig, met een saldo van € 22,3 miljoen op 31/12/2015.

De prestaties van 2015 hebben uiteraard een positieve impact op de schuldenstructuur van de Groep. De nettokaspositie is er goed op vooruitgegaan en bereikt een niveau van € 9,6 miljoen (€ 1,7 miljoen eind 2014).

Het balanstotaal neemt licht toe: € 188,7 miljoen tegenover € 184,5 miljoen in 2014 (+€ 4,2 miljoen). De nettobehoefte aan werkkapitaal volgt dezelfde tendens tot € 14,1 miljoen (€ 13,2 miljoen in 2014). Die laatste evolutie is beperkt wegens de gelijktijdige daling van de activa en de vlottende passiva.

Met een heel stevig eigen vermogen van € 89,7 miljoen, dat € 10,1 miljoen hoger ligt dan in 2014, op een balanstotaal van € 188,7 miljoen, bedraagt de solvabiliteitsratio 47,5 % (43,14 % in 2014). Het eigen vermogen is sterk toegenomen rekening houdend met de dividenduitkering van € 3,3 miljoen in 2015. Het heeft echter geprofiteerd van de verkoop door Zetes van eigen aandelen voor een bedrag van € 2,3 miljoen, voornamelijk om te voldoen aan de uitoefening van opties door kaderleden van Zetes.

De langetermijnschulden stijgen beduidend (+€ 3,4 miljoen). Het gaat om de schulden voor de financiering van het gebouw die opgenomen zijn in de balans van de vennootschappen die in juli 2015 werden overgenomen (zie hierna).

Zetes streeft ernaar een sterke balansstructuur te handhaven. Die laat de onderneming immers toe om - als de kans zich voordoet - heel grote opdrachten aan te nemen, waarbij de inkomstenstroom losgekoppeld kan worden van de investeringsuitgaven (concessie People ID). Daarnaast is het een goede basis om potentiële klanten (bijvoorbeeld regeringen) vertrouwen in te boezemen in het kader van meerjarencontracten.

KASSTROOMOVERZICHT

Over het hele jaar brengen de operationele activiteiten een cashflow van € 20,0 miljoen op. Dat bedrag bestaat enerzijds uit de aanzienlijke cashflow uit de resultatenrekening (€ 20,2 miljoen), die sterk gestegen is door de aanzienlijke toename van het bedrijfsresultaat, en anderzijds uit de behoefte aan werkkapitaal die stabiel gebleven is (-€ 0,2 miljoen).

De investeringen in vaste activa bedragen € 4,6 miljoen, een daling ten opzichte van 2014. Ze hebben hoofdzakelijk betrekking op de divisie Goods ID (€ 2,9 miljoen). In de divisie People ID werd € 1,7 miljoen geïnvesteerd.

De kapitalisatie van de R&D-kosten blijft stabiel op € 2,6 miljoen. Die geactiveerde kosten hebben uitsluitend betrekking op de divisie Goods ID en zijn nog steeds verdeeld over de ontwikkeling van de MCL-software en de toepassingsgerichte oplossingen, die aan de basis liggen van de nieuwe strategie. Ook in People ID werden er aanzienlijke R&D-inspanningen geleverd, maar daar maken ze deel uit van de investeringen in de nieuwe concessieprojecten (constructiecontracten) of werden ze rechtstreeks ten laste genomen.

Op het vlak van financiering kon in de loop van het jaar een nettoterugbetaling aan de banken (financiering / leasing / debetsaldi op bankrekeningen) gebeuren voor een bedrag van € 5,4 miljoen. Zetes heeft eveneens een dividend uitgekeerd (€ 3,3 miljoen).

Al die bewegingen vertalen zich in een toename van de kaspositie met € 5,5 miljoen.

III. OVERNAMES

In de zomer van 2015 heeft Zetes twee ondernemingen overgenomen die samen een gebouw in handen hebben dat Zetes huurde voor de productie van beveiligde documenten in België. Die overname voor een bedrag van € 1,1 miljoen (cf. cashflow uit investeringsactiviteiten) omvat een actief gewaardeerd tegen € 5 miljoen en een bankschuld van € 3,4 miljoen. De opname van de dochterondernemingen heeft een goodwill van € 0,6 miljoen gegenereerd.

Zetes blijft alert voor externe groeimogelijkheden, zowel geografisch als technologisch. In 2015 heeft zich geen dossier aangediend dat aan de kwaliteits- en andere criteria van Zetes beantwoordde.

IV. PERSPECTIEVEN

In Goods ID werd de aanhoudende omzetgroei sinds 2012, tijdens het eerste halfjaar 2015 ondersteund door een groot project in Zwitserland. De divisie stelt zich tot doel om in 2016 een gelijkaardige omzet te realiseren zonder een uitrol zoals die in het eerste halfjaar van 2015. De verdeling H1/H2 zou zich in 2016 moeten normaliseren. De onderneming verwacht met andere woorden een beter tweede semester dan het eerste. De inspanningen om de recurrente component van de omzet te ontwikkelen, leidt geleidelijk tot betere margevooruitzichten. De divisie blijft de vruchten plukken van de verkoopstrategie rond de sleuteloplossingen die bijzonder succesvol zijn, vooral bij postdiensten en in transport.

De serialisatie-oplossing (ZetesAtlas) die toegepast wordt in productie-eenheden, kent eveneens een sterke groei en levert beperkte inkomsten maar een mooie toegevoegde waarde op.

De ontwikkeling  van het recurrente business model blijft één van de hoekstenen van de strategie. Op die manier spelen we adequaat in op de vraag naar permanente ondersteuning vanwege de klanten, en ontstaat er een duurzame relatie met de klanten. Bovendien is het bevorderlijk voor de financiële vooruitzichten van de divisie.

In People ID leveren de lopende Build and Operate-contracten een heel belangrijke bijdrage tot de omzet en de rentabiliteit. In 2016 zullen alle lopende concessies bijdragen tot de goede prestaties van de divisie. De inspanningen op het vlak van business development moeten de inkomsten uit kortetemijncontracten bevorderen en occasioneel nieuwe langetermijncontracten aanbrengen. Dit team blijft groeien en zich uitbreiden om zowel geografisch als technisch steeds dichter bij zijn potentiële klanten te staan.

Tot slot kunnen we zeggen dat de strategieën van beide divisies hun vruchten hebben afgeworpen en een rendabele organische groei mogelijk maakten, zoals blijkt uit de cijfers van 2015. De Groep heeft er vertrouwen in dat 2016 op hetzelfde elan zal doorgaan, waarbij de seizoensgebondenheid van de prestaties in de lijn zal liggen van de historische seizoensgebondenheid (het tweede halfjaar zal naar verwachting beter zijn dan het eerste).

V. RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

Investeren in het aandeel van Zetes brengt risico’s met zich mee. Deze staan beschreven in het jaarverslag en blijven actueel.

VI. EIGEN AANDELEN

In 2015 verkocht de vennootschap Zetes Industries 92.694 eigen aandelen, waarvan 57.694 aandelen in het kader van de uitoefening van opties (plan ten voordele van het personeel). In totaal hebben die transacties € 2,3 miljoen aan liquiditeiten opgebracht. Op 31 december 2015 hield Zetes 174.242 eigen aandelen aan (266.936 eind 2014), wat overeenstemt met 3,23 % van de uitgegeven aandelen. Ze zijn vooral bestemd om te voldoen aan de uitoefening van opties door kaderleden van de vennootschap.

VII. DIVIDEND

De Raad van Bestuur ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Rekening houdend met de cashflow die de Groep in 2015 genereerde, zal de Raad dan ook aan de Gewone Algemene Vergadering voorstellen om een gewoon brutodividend per aandeel van € 0,80 uit te keren. Dit bedrag ligt 27 % hoger dan vorig jaar.

VIII. OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

De financiële gegevens, waarvan de publicatie werd goedgekeurd door het Raad van Bestuur op 16 maart 2016 en die hierna worden verstrekt, zijn een samenvatting van het jaarverslag dat op 25 april 2016 beschikbaar zal zijn. Ze zijn opgesteld in euro en conform de IFRS-normen zoals aangenomen door de Europese Unie.

IX. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS

De controle van de jaarrekening wordt momenteel uitgevoerd. De Commissaris heeft bevestigd dat het nazicht van de jaarrekening inhoudelijk afgerond is, en dat er geen significante wijzigingen moeten worden aangebracht aan de boekhoudkundige informatie die in deze mededeling wordt verstrekt.

X. KALENDER

Publicatie jaarverslag: 25 april 2016

Gewone Algemene Vergadering: 25 mei 2016