Afschaffing van de effecten aan toonder - NL

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

11 SEPTEMBER 2015

Bericht houdende de afschaffing van de effecten aan toonder (artikel 11, §1 en §2 van de wet van 14 december 2005 en zoals gewijzigd door de wet van 21 december 20131)

Ten gevolge van de afschaffing van de effecten aan toonder overeenkomstig de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, vraagt N.V. Zetes Industries de rechthebbenden van dergelijke aandelen van N.V. Zetes Industries zich bekend te maken en hun rechten op te eisen vóór de verkoop van deze effecten op de gereglementeerde markt.

Huidig bericht wordt gepubliceerd overeenkomstig artikel 11, §1 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en het koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop en van de onverkochte effecten aan de Deposito- en Consignatiekas en voor de teruggave van die effecten.

"Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, door de emittent verkocht op een gereglementeerde markt.

Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van de marktonderneming die de gereglementeerde markt exploiteert van waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op de effecten op te eisen. De verkoop kan pas geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de drie daaropvolgende maanden.

De emittent kan op de opbrengst van de verkoop de kosten in mindering brengen die hij heeft moeten maken voor het houden en voor het beheer van de effecten die op zijn naam zijn ingeschreven op een effectenrekening met toepassing van artikel 9 en voor de omzetting van rechtswege van de door hem uitgegeven effecten.

De emittent kan de te koop aangeboden effecten kopen. Wat betreft de aandelen, winstbewijzen of certificaten die er betrekking op hebben, voldoet hij aan de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, met uitzondering van de in artikel 620, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van vennootschappen bedoelde voorwaarde, waarvan kan worden afgeweken voor de toepassing van dit lid. Indien de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen niet vervuld zijn, kan de terugkoop enkel worden uitgevoerd door de emittent met het oog op de onmiddellijke vernieling van de teruggekochte effecten. In dit laatste geval voldoet de emittent aan de voorwaarden van artikel 621 van het Wetboek van vennootschappen.

De bedragen afkomstig van de verkoop, na aftrek van de in het derde lid bedoelde kosten, worden gestort bij de Deposito- en Consignatiekas, tot een persoon die op geldige wijze zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, de teruggave ervan vraagt. De Deposito- en Consignatiekas is slechts verantwoordelijk voor de teruggave van deze bedragen voor zover ze die in uitvoering van dit lid vanwege de emittent heeft ontvangen. De interesten op deze bedragen komen toe aan de Deposito- en Consignatiekas zodra zij bij haar zijn gestort.

De Koning kan de nadere regels vastleggen voor de in deze paragraaf bedoelde verkoop, storting en teruggave."

Praktische modaliteiten:

1. Identiteit van de emittent:

  • Naam maatschappij: Zetes Industries N.V
  • Maatschappelijke zetel: Da Vinci Science Park - Straatsburgstraat 3, B-1130 Brussel
  • Ondernemingsnummer: BE 0425.609.373.

2. Gegevens vereist voor de identificatie van de effecten die te koop worden aangeboden:

  • Aard van de effecten: aandelen
  • ISIN-code: BE0003827442
  • Uitgiftedatum: 4 november 2005
  • De voorkooprechten, de eventuele restricties of beperking op de overdraagbaarheid van de effecten, van welke aard ook, alsook alle andere specifieke rechten die aan de effecten zijn verbonden: nihil  

3. Maximumaantal effecten dat te koop kan worden aangeboden (bepaald op basis van de, onder de verantwoordelijkheid van de emittent, verrichte reconciliatie): 273

4. Markt op dewelke de verkopen zullen plaatsvinden: de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

5. De uiterste datum waarop de houders of hun rechthebbenden de effecten dienen te deponeren bij één of meer door de emittent in dit bericht aangewezen erkende rekeninghouders:

30 september 2015.

6. De gegevens betreffende de identiteit van de rekeninghouder(s) bij dewelke de effecten dienen te worden gedeponeerd vóór de verkopen: Petercam SA/NV, Sint-Goedeleplein 19 B-1000 Brussel.

7. Start verkoop: De verkopen kunnen slechts aanvangen na het verstrijken van minimum één maand (en maximum drie maanden) na de bekendmaking van dit bericht2 op de website van de marktonderneming Euronext Brussels en in functie van de door Euronext Brussels gepubliceerde kalender van de Beursdagen.

Contactpersonen

Benoît Heins +32 2 728 37 11


Artikel 11 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013

§ 1.  Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die tot de verhandeling  op een gereglementeerde  markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, door de emittent verkocht op een gereglementeerde markt. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van de marktonderneming die de gereglementeerde markt exploiteert van waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op de effecten op te eisen. De verkoop kan pas geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de drie daaropvolgende maanden.

1 B.S. 31/12/2013

2 De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad kan echter later vallen, meer bepaald omwille van de termijnen van bekendmaking. Dit is de reden waarom de datum van publicatie niet in acht zal worden genomen om de termijn van één maand te berekenen.

- EINDE -

Voor meer informatie

Over Zetes

Zetes is een internationale onderneming gespecialiseerd in identificatie- en mobiele oplossingen. Met behulp van de nieuwste technologieën helpt Zetes zijn klanten om de snelheid en kwaliteit van de processen en de betrouwbaarheid van de gegevens te verbeteren, zodat ze een voorsprong hebben binnen hun sector. Zetes is dus zowel pionier als marktleider.

De Zetes Groep is gevestigd in Brussel en heeft meer dan 1100 werknemers in 19 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In 2014 bedroeg de omzet 245,3 miljoen euro. Meer informatie: www.zetes.com

Over Zetes' supply chain oplossingen

Zetes verandert de wisselwerking tussen de moderne toeleveringsketens. De oplossingen voor het optimaliseren van de processen voor verpakken, opslag, afleveren, verkoop, directe diensten aan winkels en winkelbeheer zijn allemaal gekoppeld aan de ZetesOlympus ‘repository’ of data opslagplaats. Dit laat grote bedrijven toe om aan end-to-end tracking en tracing van goederen te doen, van productie tot eindgebruiker. Zetes faciliteert bedrijven in wereldwijde tracering en helpt bedrijven bij de daarbij horende uitdagingen (serialisatie, namaak, beveiliging, wettelijke verplichtingen en vervalsing). Zetes integreert de nieuwste cloudplatformen met geavanceerde technologieën zoals imaging technologie, spraakherkenning, RFID, codering en mobiele terminals. Als betrouwbare partner garandeert Zetes een optimaal levenscyclusbeheer van al zijn oplossingen via de Zetes TotalCare- en Zetes TotalFinance-diensten.

Over Zetes’ overheidsoplossingen

De People ID afdeling van Zetes levert beveiligde oplossingen, waarmee een overheid zijn  bevolking op een accurate manier kan registreren. Dankzij deze beveiligde oplossingen kunnen overheden tegemoet komen aan de strengste internationale eisen voor het uitgeven van documenten en het organiseren van democratische verkiezingen. Zetes heeft meer dan 10 jaar ervaring in het implementeren van gevoelige projecten voor overheden en supranationale organisaties. Zetes’ overheidsoplossingen worden gekenmerkt door hun betrouwbaarheid in combinatie met flexibiliteit en praktische uitvoerbaarheid. Hierdoor kunnen burgers op een veilige manier hun identiteit bewijzen en gebruik maken van hun democratische rechten.