Zetes Halfjaarresultaten - H1 2015

FR - EN - NL

Record eerste semester, zowel in Goods ID als in People ID

Omzet van de Groep: € 128,3 miljoen
+ 8,1 % ten opzichte van H1 2014
Courante EBITDA: € 13,3 miljoen
+ 64,8 % ten opzichte van H1 2014

Goods ID: heel goed eerste semester, met bovendien een goed gevuld orderboek
Omzet bedraagt € 100,9 miljoen (+14,8% ten opzichte van H1 2014)
Courante EBITDA bedraagt ​€ 7,9 miljoen (+89,8% ten opzichte van H1 2014)

People ID: groei van de operationele resultaten, ondersteund door projecten met hoge toegevoegde waarde
Omzet bedraagt € 27,5 miljoen (-11,0% ten opzichte van H1 2014)
Courante EBITDA bedraagt ​€ 7,2 miljoen (+31,4% ten opzichte van H1 2014)

Download PDF

I. RESULTATENREKENING

Tijdens het eerste semester van 2015 kent de omzet opnieuw een (organische) groei: +8,1 % ten opzichte van het eerste semester 2014. Aan de basis hiervan ligt de omzetgroei in de divisie Goods ID (+14,8 % in vergelijking met H1 2014), terwijl de divisie People ID projecten met een erg hoge toegevoegde waarde uitgevoerd heeft, zonder grote hardware leveringen (omzet 11,0 % lager dan in H1 2014).

De totale halfjaarlijkse brutomarge bereikt het recordniveau van € 58 miljoen, een toename van 16,0 % ten opzichte van vorig jaar. Ze vertegenwoordigt 45,2 % van de omzet (vorig jaar 42,2 %), vooral ingevolge de productmix van de divisie People ID.

De courante EBITDA van de Groep is in vergelijking met het eerste semester van 2014 met 64,8 % toegenomen tot € 13,3 miljoen, onder meer dankzij een recordsemester in beide divisies: € 7,9 miljoen in Goods ID (+ 89,8 %) en € 7,2 miljoen in People ID (+ 31,4 %). De eenmalige elementen zijn te verwaarlozen en de EBITDA van de Groep is met 69,7 % gestegen tot € 13,1 miljoen, het hoogste niveau ooit opgetekend tijdens een eerste semester.

1.Goods ID

Zoals de twee voorbije jaren vertoont de omzet een groei in het eerste semester en is het orderboek goed gevuld. De groei is verspreid over de meeste Europese landen en wordt ondersteund door enkele grote projecten, waaronder de uitrol van mobiele terminals voor de Zwitserse sector van de postdiensten.

Zetes werkt verder aan de verbetering van zijn 6 oplossingen voor de traceerbaarheid van goederen en aan zijn mobiliteitsplatform dat de ontwikkeling en implementatie van sectorgebonden toepassingen mogelijk maakt voor alle types mobiele terminals en communicatieprotocollen.

Het gaat om de volgende oplossingen:

De industrialisering van de 6 oplossingen op groepsniveau laat toe om de ervaring te benutten die we opdeden met applicatiesoftware die aan de noden van klanten van eenzelfde industrie beantwoordt. We evolueren van een oplossing die op maat wordt ontwikkeld naar een complexer product dat voldoet aan de meeste noden van een bepaalde activiteit. De verwachte productiviteitswinsten voor Zetes zijn aanzienlijk omdat voor iedere sleuteloplossing de ontwikkelingen geconcentreerd worden op één platform dat permanent verbeterd wordt. Het model is dus voordelig, zowel voor de klant als voor de divisie Goods ID.

Er is nog steeds veel belangstelling voor de sleuteloplossingen. Bovendien geven ze de verschillende operationele entiteiten van de Groep een betere visibiliteit en maken ze een meer gericht en structureel aanbod aan de klanten mogelijk.

Ze leveren een grote bijdrage tot de resultaten en in het bijzonder tot de brutomarge van de divisie. In percentage van de omzet blijft de brutomarge stabiel, maar die evolutie is het gecombineerde resultaat van een dalende marge op de hardware producten en een stijgende marge op de verkochte oplossingen. De impact is vooral duidelijk in periodes van omzetgroei: door de brutomarge op de omzet op 40,5 % te handhaven, kon de divisie € 5,3 miljoen extra brutomarge genereren ten opzichte van het eerste semester van 2014. In totaal genereerde de divisie € 40,8 miljoen toegevoegde waarde over de eerste zes maanden van het jaar. De bedrijfskosten liggen 5,0 % hoger om het hoofd te bieden aan de toegenomen activiteit die weerspiegeld wordt in de omzetgroei.

De courante EBITDA is ten opzichte van vorig jaar met 89,8 % gestegen tot € 7,9 miljoen, en de EBITDA met 99,6 % tot € 7,7 miljoen.

De R&D-uitgaven (€ 1,3 miljoen) hebben betrekking op de ontwikkeling van het MCL-mobiliteitsplatform en de generieke softwareoplossingen gebaseerd op de expertise van de Groep.

Zetes haalde voordeel uit de zwakke positie van de euro ten opzichte van verschillende andere valuta: de Zwitserse frank, het Britse pond, de Zuid-Afrikaanse rand en de shekel. Bij constante wisselkoersen zou de courante EBITDA € 7,1 miljoen bedragen.

De omzetgroei is van organische aard; Zetes heeft het eerste halfjaar geen enkele onderneming overgenomen en de overnames van 2014 hadden een geringe impact.

2. People ID

De inkomstendaling van de divisie (-11,0 % in vergelijking met H1 2014) houdt verband met de productmix van de uitgevoerde projecten. Terwijl er tijdens het eerste semester van 2014 een grote partij biometrische registratiekits geleverd werd in Oeganda, is er in 2015 tot nu toe nog geen grote levering van hardware geweest. Ten opzichte van het eerste semester van 2013, dat een betere vergelijkingsbasis vormt qua productmix, bedraagt de groei 29,3 %.

Tijdens het eerste semester heeft Zetes verschillende projecten met hoge toegevoegde waarde uitgevoerd (voorbereiding van de kiezerslijsten in Togo, installatie van de apparatuur voor biometrische registratie voor wie recht heeft op een sociale zekerheidskaart in Ivoorkust, …). Er was ook veel activiteit voor de verschillende concessieovereenkomsten op lange termijn. In totaal genereerde de divisie een brutomarge van € 17,2 miljoen, een aanzienlijke stijging (+18,5 %) in vergelijking met H1 2014. 

De bedrijfskosten (€ 10,1 miljoen) zijn met 10,7 % toegenomen. Die evolutie is te verklaren door de extra kosten voor de uitvoering van de nieuwe contracten en de vervroegde beëindiging van het visumcontract in Senegal. Op 1 mei 2015 heeft de Senegalese regering de verplichting van een biometrisch visum afgeschaft om het toerisme te stimuleren, wat dus een einde maakte aan de technische concessie van Zetes. Door die beslissing moesten de ontwikkelingskosten van dit project versneld afgeschreven worden (IAS11, niet-contante uitgaven). Momenteel zijn we in onderhandeling over de vergoeding hiervoor.

People ID levert continu inspanningen op het vlak van business development. Zo wil de divisie de toegevoegde waarde van Zetes op het vlak van elektronische en biometrische identiteitsdocumenten kenbaar maken en streeft ze naar een goede geografische diversificatie en een spreiding van lange- en kortetermijncontracten.

De courante EBITDA is met 31,4 % toegenomen in vergelijking met H1 2014 en bedraagt € 7,2 miljoen.

3.Groep 

Na aftrek van de Corporate kosten (€ 1,8 miljoen, 14,1 % meer dan in 2014) bedraagt de courante EBITDA van de Groep € 13,3 miljoen, wat een aanzienlijke stijging van € 5,2 miljoen ten opzichte van vorig jaar betekent. Dit resultaat stemt overeen met een EBITDA/omzet-marge van 10,4 % (tegenover 6,8 % in het eerste halfjaar van 2014). Zoals hierboven toegelicht is de groei te danken aan beide divisies, die allebei recordprestaties neerzetten tijdens het eerste semester.

De niet-recurrente kosten zijn met € 0,2 miljoen vrij verwaarloosbaar.

De afschrijvingen op vaste activa (€ 3,5 miljoen) zijn met € 0,7 miljoen toegenomen. Ze zijn stabiel in Goods ID (de afschrijvingen van de geactiveerde activa voor de ontwikkeling van de sleuteloplossingen vertegenwoordigen € 1,3 miljoen), terwijl de toename in People ID vooral toe te schrijven is aan de vroegtijdige beëindiging van het contract in Senegal. De EBIT bereikt € 8,2 miljoen en ligt 136,7 % hoger dan in het eerste semester van 2014

De netto financiële kosten bestaan enerzijds uit een wisselkoerswinst van € 0,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van de volatiliteit van de valuta, en anderzijds uit een combinatie van bank- en interestkosten voor een bedrag van € 0,2 miljoen.

De belastingvoet bedraagt 34,0 % voor een totaal belastingbedrag van € 2,7 miljoen.

Het nettoresultaat van de periode (aandeel Groep) bedraagt € 5,5 miljoen, wat een stijging van 162,0 % betekent ten opzichte van het eerste semester van 2014.

II.BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT

Met een eigen vermogen van € 83,9 miljoen op een balanstotaal van € 190,9 miljoen bedraagt de solvabiliteitsratio (eigen vermogen / balanstotaal) 44,0 % tegenover 43,1 % eind december 2014, ondanks de uitkering van een dividend tijdens het eerste semester.

We zien een significante stijging van de componenten van de behoefte aan werkkapitaal, zowel bij de activa als bij de passiva. De behoefte aan werkkapitaal bedraagt op 30 juni 2015 € 17,8 miljoen tegenover € 13,2 miljoen eind december 2014. Het cijfer weerspiegelt de groei die tijdens het eerste semester werd opgetekend en een aanpassing aan het erg lage niveau van eind december 2014. De onderneming heeft een positieve nettokaspositie van € 2,9 miljoen tegenover € 1,7 miljoen eind december 2014, hoewel ze de dividenduitkering in juni omvat. Dat goede resultaat houdt verband met de uitstekende resultaten van het eerste semester, en met de verrichtingen op de eigen aandelen (verkoop van 35.000 eigen aandelen en uitoefening van 26.535 opties met de levering van evenveel eigen aandelen tot gevolg).

Dankzij het goede resultaat van het eerste semester kon een cashflow uit de resultatenrekening van € 9,4 miljoen gegenereerd worden.

Tegelijkertijd vereiste de ontwikkeling van de activiteiten een verhoging van het werkkapitaal met € 4,1 miljoen. Bij de aanhoudende groei van de voorbije jaren werd er voortdurend aandacht besteed aan de aanvulling van het werkkapitaal. Bepaalde grote operaties op het einde van het semester (grote leveringen, …) kunnen een gevoelig conjunctuureffect hebben, zoals eind 2014 het geval was.

De operationele cashflow bedraagt dus € 5,1 miljoen.

De investeringen van de Groep blijven tijdens het eerste semester beperkt tot een bescheiden € 3,2 miljoen (tegenover € 5,5 miljoen in juni 2014). In Goods ID houden ze hoofdzakelijk verband met de ontwikkeling van de 6 Zetes-oplossingen en het MCL Mobility Platform voor € 1.3 miljoen op een totaal investeringsbedrag van € 2,4 miljoen.

In de divisie People ID werd er tijdens het eerste semester geen enkel nieuw groot project van het type Build and Operate geïmplementeerd. De € 0,9 miljoen aan investeringen zijn dus voornamelijk investeringen met het oog op vervanging en optimalisering.

Tijdens het eerste semester 2015 leverde Zetes 26.535 eigen aandelen na de uitoefening van de opties die toegekend werden bij de IPO van de onderneming (optieplan voor de werknemers, met als uitoefenprijs € 23). Daarnaast verkocht Zetes 35.000 eigen aandelen voor een waarde van € 1 miljoen aan een institutioneel investeerder. Op 30 juni 2015 hield de Groep 205.401 aandelen van Zetes Industries aan.

Zetes keerde eveneens een brutodividend van € 0,63 per aandeel uit voor een totaal bedrag van € 3,3 miljoen, wat 14,5% meer is dan vorig jaar.

Een overzicht van de voornaamste kasstroombewegingen:

III. OVERNAME

Hoewel de onderneming de overnamemogelijkheden nauwlettend opvolgt, beantwoordde geen enkel dossier aan de vereiste kenmerken om voldoende toegevoegde waarde aan te brengen voor de Groep.

De uitgesproken strategieën van beide divisies staan momenteel garant voor een significante organische groei. Zo ontstaat er een competentiekloof tussen Zetes en potentieel over te nemen ondernemingen, waardoor de meeste overnamemogelijkheden minder aantrekkelijk worden.

Toch blijft de Groep alert voor alle opportuniteiten die zich aandienen om zijn groei te versnellen als de toegevoegde waarde van de onderneming in kwestie voldoende groot is.

IV. PERSPECTIEVEN

Goods ID zal in 2015 een aanzienlijke groei optekenen in vergelijking met 2014 dankzij de grote contracten die vooral tijdens het eerste semester uitgevoerd werden. Het tweede semester zou de vruchten moeten plukken van de verkoopstrategie rond de 6 oplossingen die bijzonder succesvol zijn in de retailsector, de postdiensten en het transport. De serialiseringsoplossing (ZetesAtlas), die in productie-eenheden wordt toegepast, kent ook een sterke groei, al blijft de impact ervan op de inkomsten van de divisie eerder beperkt. Die kleinere projecten genereren echter een grote toegevoegde waarde, vooral op het vlak van recurrente business.

De recurrente business ontwikkelen blijft een van de hoekstenen van de strategie. Op die manier spelen we adequaat in op de vraag van klanten naar permanente ondersteuning en ontstaat er een duurzame relatie met ze. Bovendien is het bevorderlijk voor de financiële vooruitzichten van de divisie.

In People ID zullen de lopende Build and Operate-contracten een heel belangrijke bijdrage leveren tot de inkomsten en de rentabiliteit van het tweede semester. Andere eerder kortlopende contracten zouden tijdens het tweede semester ondertekend moeten worden en al inkomsten moeten opleveren, wat zo een goede productmix (korte termijn / lange termijn) verzekert voor de divisie. Regelmatig kortetermijncontracten binnenhalen en te gepasten tijde nieuwe langetermijncontracten sluiten: dat is de dagelijkse doelstelling van het 'business development’ team. Dit team blijft uitbreiden om zowel geografisch als technisch steeds dichter bij de potentiële klanten te staan.

Afrondend kunnen we stellen dat de strategieën in beide divisies hun vruchten afwerpen en een aanhoudende en rendabele groei mogelijk maken, zoals blijkt uit de cijfers van het eerste semester. De Groep heeft er vertrouwen in dat het tweede semester in de lijn zal liggen van het tweede semester van 2014. In combinatie met het eerste semester van 2015 zal Zetes dit jaar resultaten neerzetten die veel beter zijn dan de beste resultaten die onze onderneming tot nog toe optekende.

V. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS

De commissaris heeft de tussentijdse financiële informatie van Zetes Industries voor het semester dat afgesloten werd op 30 juni 2015 in beperkte mate gecontroleerd. De tekst van het rapport van de commissaris is hierna opgenomen.

VI. KALENDER

Resultaten 2015:                                 17 maart 2016

Jaarverslag 2015:                               25 april 2016

Gewone Algemene Vergadering:       25 mei 2016