JAARRESULTATEN 2014

Omzetgroei en sterke toename van de operationele rentabiliteit voor beide divisies


Groepsomzet van € 245,3 miljoen, ondersteund door toenemende recurrente inkomsten
Voorgesteld dividend van € 0,63 per aandeel. +15% ten opzichte van 2013

Goods ID: bevestiging van de herneming van de groei en sterke verbetering van de operationele resultaten
Omzet van € 190,6 miljoen, voortgestuwd door de verkoop van de sleuteloplossingen (+11,4% ten opzichte van 2013)
Courante EBITDA: € 12,1 miljoen (+33,4% ten opzichte van 2013)

People ID: uitgesproken omzetgroei en structurele verbetering van de resultaten
Omzet: € 54,6 miljoen (+35,6% ten opzichte van 2013)
Courante EBITDA: € 10,6 miljoen (+37,4% ten opzichte van 2013)

De omzet bedraagt € 245,3 miljoen (€ 211,5 miljoen in 2013) en de courante EBITDA € 19,2 miljoen (€ 13,5 miljoen in 2013).

De divisie Goods ID kende een heel goed jaar, waarbij de herneming van de - organische - omzetgroei aanhield en de resultaten er duidelijk op vooruitgingen. Het management werkt verder aan de uitvoering van de strategie die gebaseerd is op de verkoop van de 6 sleuteloplossingen voor de identificatie van goederen. Dit leidt tot een sterke positionering van het aanbod en biedt toegevoegde waarde voor de klanten.

De divisie People ID tekent eveneens een omzetgroei op. Die groei is te danken aan mooie commerciële successen voor kortetermijnprojecten (levering van kiezersregistratiekits, AFIS) en de uitvoering van langetermijncontracten (Build and Operate). De opstart van twee contracten in 2014 geeft de onderneming meer vertrouwen in de verwachte evolutie van deze activiteitstak.

De cashflow uit de resultatenrekening bedraagt € 14,4 miljoen, een aanzienlijke toename in vergelijking met 2013 (€ 10,3 miljoen). De investeringen bereiken € 8,6 miljoen, nadat er in 2013 voor € 10,7 miljoen geïnvesteerd is, meer bepaald voor de ontwikkelingen in Goods ID en de voorbereiding van de nieuwe langetermijncontracten van People ID. Na de verrekening van de inkoop van eigen aandelen en de dividenduitkering in 2014 (€ 3,8 miljoen in totaal) verbetert de kaspositie met € 5,6 miljoen.

Zetes heeft vertrouwen in de resultaten van 2015 en zal dan ook aan de Algemene Vergadering een gewoon dividend van € 0,63 per aandeel voorstellen, tegenover € 0,55 voor het boekjaar 2013.

I. INKOMSTENOVERZICHT

De Groep tekent een omzetgroei van 16,0% op ten opzichte van 2013 en een courante EBITDA van 41,9%, wat de positieve evolutie van beide divisies weerspiegelt.

De divisie Goods ID is erin geslaagd haar resultaten beduidend te verbeteren: de omzet is met 11,4% toegenomen en bereikt een historisch record van € 190,6 miljoen. Dat resultaat is des te opmerkelijker omdat het om een organische groei gaat.

In de divisie People ID werd het jaar gekenmerkt door een goede mix van korte- en langetermijnprojecten, met een sterke groei en uitstekende resultaten tot gevolg.

In totaal is de courante EBITDA van de Groep er met 41,9% op vooruitgegaan en bedraagt die € 19,2 miljoen (€ 13,5 miljoen in 2013).

De goede resultaten van het eerste semester van 2014 houden aan tijdens het tweede semester. De courante EBITDA van de Groep (€ 11,1 miljoen) neemt opnieuw toe, zowel ten opzichte van het eerste semester van 2014 (€ 8,1 miljoen) als ten opzichte van het tweede semester van 2013 (eveneens € 8,1 miljoen).

Het courante nettoresultaat bedraagt uiteindelijk € 6,9 miljoen en het nettoresultaat € 6,2 miljoen (+82,4% ten opzichte van 2013).

Goods ID

Het jaar 2013 werd met een duidelijke groei afgesloten en die tendens hield het hele jaar 2014 aan. De order intake was goed en de klanten hadden veel belangstelling voor de oplossingen van de Groep. Naast de retailsector, die historisch heel belangrijk is voor Zetes, hadden de postdiensten en de logistieke sector uitgesproken interesse voor de mobility oplossingen. De groei is verspreid over de meeste Europese landen en wordt ondersteund door een aantal grote projecten in België, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Duitsland, vooral voor de retailsector. Het zijn die projecten die de daling van de ratio brutomarge/omzet verklaren, want de grote leveringen van apparatuur gebeuren doorgaans aan een lagere marge. In absolute waarde neemt de brutomarge aanzienlijk toe. Sommige grote contracten werden slechts gedeeltelijk uitgevoerd in 2014 en zullen ook in 2015 een invloed hebben op de resultaten. In absolute waarde tekent de divisie een historisch record op voor H2 2014 (courante EBITDA).

Dankzij zijn specialisatie in de 6 oplossingen en zijn unieke dienstenaanbod (life cycle management) voor multinationals kan Zetes het verschil maken en de impact van de uitholling van de marges op de mobiele terminals opvangen. Die lagere marges zijn het gevolg van de concentratie van fabrikanten van apparatuur en de concurrentie van mobiele terminals voor het grote publiek, die minder degelijk maar wel goedkoper zijn. Door interne productiviteitsverbeteringen bleven de kosten goed onder controle, zodat Zetes zijn resultaten opnieuw kon verbeteren.

In het algemeen blijft de belangstelling voor de 6 sleuteloplossingen, in het bijzonder voor het MCLTM Mobility Platform waarop de verschillende sectorgebonden toepassingen kunnen draaien.

De ratio courante EBITDA/omzet is met 1,1% toegenomen, namelijk van 5,3% in 2013 naar 6,4% in 2014. Ter herinnering: in 2012 bedroeg die ratio nog 4,3%.

De evolutie van de wisselkoersen had globaal genomen weinig impact op de divisie. De ongunstige evolutie van de wisselkoers tussen de Zuid-Afrikaanse rand en de euro werd gecompenseerd door de gunstige evolutie van het Britse pond ten opzichte van de euro. Bij constante wisselkoersen zouden de omzet en de brutomarge allebei met 0,2% zijn toegenomen. De impact op de courante EBITDA bedraagt € 0,1 miljoen.

Zoals in 2013 is de consolidatiekring ook in 2014 niet beduidend veranderd, afgezien van één overname. In de loop van het tweede semester werden namelijk de activa en het team (een twaalftal personen) van de onderneming Rodata (Wenen) overgenomen. De divisie blijft zich focussen op de implementatie van de strategie van 6 hoofdoplossingen, die tot organische groei leidt.

People ID

2013 werd gekenmerkt door de order intake van langetermijncontracten in België (paspoort), in Senegal (biometrisch visum) en in Gambia (paspoort) en de voorbereiding van de uitvoering ervan. Die contracten hebben in 2014 inkomsten gegenereerd. Daarnaast kende Zetes een krachtige activiteit op het vlak van business development, met de levering van een belangrijke partij biometrische registratiekits voor de kiescommissie in Oeganda (eerste semester 2014) en de voorbereiding van de kiezerslijsten in Togo (tweede semester 2014 en eerste semester 2015).

De brutomarge in percentage van de omzet daalt logischerwijze aangezien de electorale projecten, met een sterke hardwarecomponent, een lagere brutomarge vertonen dan de langetermijncontracten. In absolute waarde is de brutomarge echter gevoelig gestegen, namelijk tot € 28,8 miljoen (+24,7%). De bedrijfskosten liggen 18,3% hoger om de uitvoering van de nieuwe langetermijncontracten mogelijk te maken.

De divisie People ID waakt erover alle marktopportuniteiten te volgen, over een goede geografische diversificatie te beschikken evenals over een goede verdeling tussen lange- en kortetermijncontracten.

De opstart van de contracten voor elektronische paspoorten in België (mei 2014) en in Gambia (december 2014) is verlopen zoals verwacht. Ze zullen minstens de komende 5 jaar inkomsten genereren. In het kader van die zogenaamde ‘Build and Operate’-contracten moet Zetes investeren in de ontwikkeling en de informatica- en industriële infrastructuur. Daarna krijgt de onderneming inkomsten telkens als er een document uitgegeven wordt tijdens de looptijd van het contract. Die nieuwe contracten, evenals de contracten voor de biometrische visa in Senegal en Ivoorkust, betekenen een structurele verbetering van de vooruitzichten voor de toekomstige business van de divisie.

De opsplitsing per semester toont de impact van de verschillende types uitgevoerde contracten op de inkomsten van de divisie. Hoewel de omzet tijdens het tweede semester beduidend lager ligt, vertoont de brutomarge in absolute waarde slechts een daling van € 0,3 miljoen. Dat houdt verband met de impact van de verkopen met een beperkte marge (levering van hardware) op het eerste semester, en met het toenemende belang van de langetermijncontracten, met vooral de start van de personalisering van de Belgische paspoorten vanaf mei 2014 (impact van 100% op het tweede semester). De courante EBITDA als percentage van de omzet stijgt opnieuw boven de 20% over het tweede semester (19,3% over het hele jaar), wat overeenstemt met de types gerealiseerde contracten.

Groep 

De kosten van de Corporate-divisie bedragen € 3,7 miljoen (+ 7,5% ten opzichte van 2013). De strategiebepaling, de financiële controle, marketing en de externe groei blijven tot de opdrachten van die divisie horen.

De omzet van de Groep bedraagt meer dan € 245 miljoen. De recurrente omzet blijft stijgen en wordt ondersteund door het aanbod van oplossingen die verhuurd worden, de onderhoudscontracten en de verkoop van verbruiksgoederen in Goods ID. In People ID zijn het de langetermijncontracten die hiertoe bijdragen, en waarvan het belang in 2014 nog is toegenomen. De recurrente omzet van beide divisies vertegenwoordigt 40% van de geconsolideerde omzet.

Er worden niet-recurrente kosten geboekt voor een nettobedrag van € 1 miljoen (€ 0,8 miljoen in 2013). Ze hebben vooral betrekking op de herstructureringen in Goods ID om de divisie af te stemmen op haar softwarestrategie.

De afschrijvingen op vaste activa bedragen € 5,5 miljoen, wat een stijging betekent ten opzichte van 2013 (€ 4,9 miljoen). Die stijging is volledig toe te schrijven aan het toenemende belang van de langetermijncontracten in People ID. De waardeverminderingen op voorraden (€ 0,4 miljoen) en op vorderingen op klanten (€ 0,1 miljoen) liggen in de lijn van de cijfers van vorig jaar. De afschrijvingen op de geactiveerde ontwikkelingen bedragen € 2,3 miljoen en liggen dus aanzienlijk hoger dan in 2013 (€ 1,7 miljoen). Die ontwikkelingen worden op 3 jaar afgeschreven en de toename weerspiegelt de inspanningen die de Groep sinds enkele jaren levert.

De EBIT bedraagt € 9,8 miljoen (€ 5,1 miljoen in 2013), waarvan 65% gerealiseerd werd in het tweede semester.

Het financieel resultaat bestaat uit bankkosten (€ 0,3 miljoen, grensoverschrijdende betalingen en verschillende garanties zoals de bid bonds of performance bonds evenals bankkosten voor investeringsfinancieringen), wisselkoerseffecten (€ 0,1 miljoen) en ten slotte interestkosten (€ 0,2 miljoen).

De belastingvoet bedraagt 33,0% voor een totaal bedrag van € 3,1 miljoen. Er wordt een nettoresultaat van € 6,2 miljoen opgetekend, wat een toename van 82,4% betekent ten opzichte van 2013.

(1) "Courant" betekent exclusief herstructureringskosten en éénmalige opbrengsten/kosten

(2) Gewogen gemiddeld aantal in omloop

(3) Toerekenbaar aan aandeelhouders van demoedermaatschappij

Het courante nettoresultaat bedraagt € 1,34 per aandeel (€ 0,78 in 2013).

II. BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT

In Goods ID houden de investeringen nog steeds hoofdzakelijk verband met de ontwikkeling van de sleuteloplossingen en de apparatuur die verhuurd wordt aan klanten, terwijl ze in People ID betrekking hebben op de productie-infrastructuur. Die investeringen blijven een grote impact hebben op de balans van de Groep.

De voorraden nemen toe in de divisie Goods ID (+ € 2,1 miljoen), wat bijna volledig toe te schrijven is aan enkele grote lopende uitroloperaties; het gaat om apparatuur die toegewezen is aan bestellingen. Ook de handels- en overige vorderingen stijgen in vergelijking met 2013 (+ € 9,6 miljoen), evenals de vooruitbetalingen (+ € 2,5 miljoen). Die toename houdt verband met langetermijnprojecten in People ID (€ 2,2 miljoen) en met de toename en versnelling van de verkopen tijdens het laatste kwartaal in Goods ID. De uitstaande rekeningen worden regelmatig opgevolgd, maar er worden geen noemenswaardige verschillen vastgesteld in de betaalervaring.

Zoals verwacht vertoont de rekening voor de constructiecontracten een daling (€ 0,3 miljoen). Die rekening maakt het mogelijk voor de verschillende langetermijncontracten een coherente rentabiliteit in de tijd te verzekeren.

De goede prestaties van 2014 hebben een impact op de schuldenstructuur van de Groep. De nettoschuld van - € 3,0 miljoen eind 2013 was eind 2014 omgezet in een positieve kaspositie van € 1,7 miljoen. Daarnaast zijn de beschikbare liquiditeiten toegenomen tot € 16,3 miljoen (€ 10,6 miljoen in 2013).

Het balanstotaal stijgt met € 21,3 miljoen van € 163,2 miljoen naar € 184,5 miljoen. De nettobehoefte aan werkkapitaal daalt tot € 13,2 miljoen, tegenover € 15,9 miljoen in 2013. Die daling is conjunctuurgebonden en de behoefte aan werkkapitaal zou tijdens het eerste semester van 2015 opnieuw naar een historisch niveau moeten evolueren.

Met een eigen vermogen van € 79,5 miljoen op een balanstotaal van € 184,5 miljoen blijft de solvabiliteitsratio op een hoog niveau, namelijk 43,14% (47,23% in 2013). De daling in vergelijking met 2013 is te verklaren door de sterke omzetgroei en de grote stijging van de balans die daaruit voortvloeit. De toename van het eigen vermogen is significant, rekening houdend met de dividenduitkering van € 2,9 miljoen in 2014 en de inkoop van eigen aandelen voor een nettobedrag van € 0,9 miljoen. Zetes hecht belang aan een sterke balansstructuur. Die laat de onderneming immers toe om - als de kans zich voordoet - heel grote opdrachten aan te nemen en de opdrachtgevers vertrouwen te geven om meerjarencontracten te ondertekenen.

Over het hele jaar brengen de operationele activiteiten een cashflow van € 17,1 miljoen op. Dat bedrag is samengesteld uit enerzijds de cashflow uit de resultatenrekening van € 14,4 miljoen (tegenover € 10,3 miljoen in 2013), die sterk gestegen is als gevolg van de aanzienlijke toename van het bedrijfsresultaat, en anderzijds de dalende behoefte aan werkkapitaal, namelijk € 2,8 miljoen. Die daling is deels niet-structureel. Zo heeft een specifiek project een tijdelijke impact die op € 2,3 miljoen geraamd wordt. We zien eveneens een grote wijziging in de voorafbetalingen, met een toename van € 2,4 miljoen aan de actiefzijde van de balans (voorafbetalingen van Zetes, overwegend voor bepaalde tweedelijnsonderhoudscontracten met leveranciers) maar vooral een toename van € 5,5 miljoen aan de passiefzijde (onderhoudscontracten die tijdens dit boekjaar verkocht worden maar betrekking hebben op latere periodes, en prefacturaties van klanten).

De investeringen in Goods ID bereiken € 5,1 miljoen, wat minder is dan in 2013 (€ 5,8 miljoen). Het grootste deel hiervan (€ 2,6 miljoen) werd besteed aan de ontwikkeling van de MCL-software en de toepassingsgerichte oplossingen, die aan de basis liggen van de nieuwe strategie.

In People ID bedragen de investeringen € 3,3 miljoen. Het gaat om de resterende investeringen voor de langetermijncontracten die in 2014 van start gingen. Een groot deel van de nodige investeringen voor die contracten werd al in boekjaar 2013 gerealiseerd (€ 4,8 miljoen).

In totaal bedragen de investeringen dus € 8,4 miljoen, waarvan € 2,5 miljoen besteed werd aan de nieuwe contracten voor paspoorten. Het overige deel bestaat uit de investeringen waarvan men kan zeggen dat ze ‘op kruissnelheid’ zijn voor de Groep, bij afwezigheid van overnames.

In 2014 kocht de Groep eigen aandelen in voor een nettobedrag van € 0,9 miljoen. Op 31 december 2014 hield Zetes 266.936 eigen aandelen aan, wat overeenstemt met 4,95% van het kapitaal.

III. OVERNAMES

In de zomer van 2014 nam Zetes de activa en het team van Rodata over, een bedrijf in moeilijkheden (Oostenrijk, Wenen). Dankzij de invoering van een nieuwe organisatie en de opleiding van het team in de oplossingen van de Groep kon de activiteit snel opnieuw opstarten, met de klemtoon op de dienstverlening aan de klanten.

De organische groei eist bijna alle aandacht van het management op. Toch blijft Zetes alert voor externe groeimogelijkheden, zowel geografisch als technologisch.

IV. PERSPECTIEVEN

De divisie Goods ID tekende in 2014 een stevige groei van de order intake op en zet haar strategie van oplossingen met toegevoegde waarde voort. De divisie blijft uiteraard gevoelig voor de investeringsbeslissingen van haar klanten, die zelf beïnvloed worden door het economische klimaat en de geopolitieke toestand. Dit neemt niet weg dat het recurrente deel van de business de voorbije twee jaar voortdurend in stijgende lijn gaat. De recurrente business omvat de onderhoudscontracten, de verkoop van verbruiksgoederen evenals – en dat is nieuw sinds 2014 – inkomsten uit de verhuur van oplossingen (‘managed services’). Ze wegen nog niet zwaar door in de totale omzet van de divisie, maar gaan gepaard met een hoge brutomarge omdat ze ontwikkelde software combineren met een dienstverlening door Zetes.

In People ID zijn de vooruitzichten voor de langetermijncontracten verbeterd dankzij de lancering van de nieuwe projecten voor het elektronisch paspoort en biometrisch visum.

Kortom, de strategie van Goods ID in combinatie met de structurele versterking van the omzet in People ID zou in 2015 tot betere resultaten moeten leiden dan in 2014, terwijl dat laatste jaar al het tweede groei-jaar op rij was.

V. RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

Investeren in het aandeel van Zetes brengt risico’s met zich mee. Deze staan beschreven in het jaarverslag en blijven actueel.

VI. DIVIDEND

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen om per aandeel een gewoon brutodividend van € 0,63 uit te keren, wat 15% meer is dan vorig jaar.

VII. OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

De financiële gegevens die hierna worden verstrekt zijn een samenvatting van het jaarverslag dat op 27 april 2015 beschikbaar zal zijn. Ze zijn opgesteld in euro en conform de IFRS-normen zoals aangenomen door de Europese Unie.

VIII. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS

De controle van de jaarrekening wordt momenteel uitgevoerd. De Commissaris heeft bevestigd dat het nazicht van de jaarrekening inhoudelijk afgerond is, en dat er geen significante wijzigingen moeten worden aangebracht aan de boekhoudkundige informatie die in deze mededeling wordt verstrekt.

IX. KALENDER

Publicatie jaarverslag: 27 april 2015
Gewone Algemene Vergadering: 27 mei 2015

- END -