Jaarresultaten 2013

Het tweede semester van 2013 verloopt gunstig, waardoor voor het volledige jaar een courante EBITDA van € 13,5 miljoen geboekt kan worden.

  • Goods ID tekent in het tweede semester een sterke verbetering op. 
  • People ID gaat er licht op achteruit, maar verstevigt zijn positie door de order intake van langetermijncontracten. 

De omzet bedraagt € 211,5 miljoen (€ 214,1 miljoen in 2012) en de courante EBITDA € 13,5 miljoen (€ 14,1 miljoen in 2012). 

Goods ID presteert in 2013 duidelijk beter, vooral in het tweede semester, omdat de divisie haar kosten goed onder controle weet te houden en tegelijkertijd haar strategie voortzet die steunt op de ontwikkeling van sleuteloplossingen.

De divisie People ID tekent een lichte omzetdaling op, wat te wijten is aan een minder grote activiteit in kortetermijnprojecten. Dit heeft zijn weerslag op de resultaten van het tweede semester. Het feit dat er in 2013 meerdere langetermijncontracten gesloten en voorbereid werden, versterkt het vertrouwen van de onderneming in de toekomst van deze activiteit. 

De cashflow uit de resultatenrekening situeert zich met € 10,3 miljoen op een goed niveau. De cashflow uit investeringen (€ 10,7 miljoen) naar aanleiding van de ontwikkelingen in Goods ID en de voorbereiding van langetermijncontracten in People ID leidt tot een bijzonder hoge financieringsbehoefte. Deze investeringen en de onderliggende contracten versterken evenwel het vertrouwen dat de onderneming in de toekomst belangrijke cashflows zal genereren. Daarom zal Zetes aan de Algemene Vergadering een gewoon dividend van € 0,55 per aandeel voorstellen, wat overeenstemt met het bedrag van 2012. 

Groep 
Omzet van de Groep: € 211,5 miljoen (-1,2 % t.o.v. 2012) 
Brutomarge: € 91,4 miljoen (-2,4 %)
Courante EBITDA: € 13,5 miljoen (-4,1%)

Goods ID: sterke vooruitgang in het tweede semester
Omzet: € 171,5 miljoen (-0,2 % t.o.v. 2012, toename van 1,9% bij constante wisselkoersen)
Brutomarge: € 68,3 miljoen (-1,4%)
Courante EBITDA: € 9,1 miljoen (+22,4%)

People ID: tijdelijke omzetdaling maar goede vooruitzichten op basis van de order intake
Omzet: € 40,3 miljoen (-5,5 % t.o.v. 2012)
Brutomarge: € 23,1 miljoen (-5,2%)
Courante EBITDA: € 7,7 miljoen (-22,3%)

De omzet (-1,2 %) en EBITDA (-1,5 %) van de Groep zijn het afgelopen jaar nagenoeg stabiel gebleven. De bijdrage van beide divisies aan deze resultaten verschilt gevoelig. 

De divisie Goods ID is erin geslaagd haar resultaten significant te verbeteren: hoewel de omzet en marge weinig verschillen van die van vorig jaar, stijgt de courante EBITDA met 22,4 % dankzij een goede kostenbeheersing (-4,3 %). In de divisie People ID werd de tweede helft van het jaar gekenmerkt door de daling van de inkomsten van het type “Build and Transfer”, wat zich vertaalde in de inkrimping van de omzet met 13,5 % en van de courante EBITDA met 31,1 %. Deze evolutie is echter van voorbijgaande aard, want voor het overige werd in 2013 een grote order intake van langetermijncontracten opgetekend. Deze contracten zijn in ontwikkeling en zullen vanaf 2014 een goede omzetgroei ondersteunen. 

De courante EBITDA bedraagt in 2013 € 13,5 miljoen. Die van de divisie Goods ID gaat er met 22,4 % op vooruit, terwijl die van de divisie People ID een daling van -22,3 % vertoont. 

De goede vooruitgang van de resultaten in het tweede semester komt volledig op het conto van Goods ID. De divisie boekt een resultaat dat duidelijk hoger ligt dan dat van het eerste semester 2013, en ook dat van het tweede semester van 2012 (+15,8 %). Alleen de tijdelijke terugval van People ID in het tweede semester weegt op de toename van de resultaten. 
Het courante nettoresultaat bedraagt uiteindelijk € 4,0 miljoen en het nettoresultaat € 3,4 miljoen (-3,6 % ten opzichte van 2012). 

1. Goods ID

Het jaar 2013 is heel wat beter geëindigd dan het begonnen was: in het begin van het jaar vertraagde de order intake immers, terwijl de periode vanaf de zomer positiever verliep en er grote projecten binnengehaald werden. De impact van de omzetgroei vertaalt zich duidelijk in de courante EBITDA die bijna verdubbelt tussen het eerste en tweede semester. 

De retailsector blijft een belangrijke opdrachtgever. Deze sector is steeds op zoek naar productiviteitsverhogingen via een betere traceerbaarheid van de toeleveringsketen. De oplossingen van Zetes (met name ZetesMedea en ZetesChronos) bieden een antwoord op het probleem en maken een snelle return on investment mogelijk. 

Door de concurrentie tussen fabrikanten staat de marge op mobiele terminals en andere apparatuur nog steeds onder grote druk. Dankzij de verkoop van diensten (life cycle management) en van software (in de vorm van prestaties en in toenemende mate van licenties) kan Zetes deze druk compenseren en haar marges handhaven. Een goede kostenbeheersing in combinatie met productiviteitswinsten hebben Zetes in staat gesteld haar resultaten te verbeteren, zelfs zonder omzetgroei. 

Zo is de ratio EBITDA / omzet met 1 % gestegen, namelijk van 4,3 % in 2012 naar 5,3 % in 2013. 
Tegelijkertijd heeft de divisie verder geïnvesteerd in haar 6 sleuteloplossingen. De eerste commerciële successen die voor elk van de oplossingen opgetekend worden, bevestigen dat de strategie van Zetes klopt. Het mobiliteitsplatform MCL heeft veel succes omdat de klant er zijn park van mobiele terminals veel efficiënter mee kan beheren. De eerste referenties zijn geïnstalleerd in de retailsector non-food en in de transportsector. 

De positieve impact uit de verkoop van de 6 sleuteloplossingen heeft de permanente druk op de prijzen en de marges van de hardwarecomponent gedeeltelijk teniet gedaan voor de financiële resultaten van 2013.

Toch wijzen de economische voorspellers, zoals de opvolging van de verkoopcycli, duidelijk op een vooruitgang. Zoals eerder aangekondigd zou de vooruitgang van de strategie voor het eerst vrucht moeten afwerpen in de financiële resultaten van 2014. 

Naast de impact op de business in de betrokken landen was de evolutie van de wisselkoersen, vooral tussen de Zuid-Afrikaanse rand en de euro, ongunstig voor de divisie Goods ID. Bij constante wisselkoersen zou de omzet met 1,9 % zijn toegenomen en de brutomarge met 0,6 %. 

Tot slot is de consolidatiekring in 2013 niet veranderd, afgezien van de overname van de activa en het team van L4 Epsilon door de Franse dochteronderneming. Dit kleine team heeft belangrijke knowhow op het vlak van logistieke verwerking van e-commercebestellingen meegebracht. De softwareoplossing wordt geleidelijk geïntegreerd in de ZetesMedea-oplossing. Momenteel gaat alle aandacht van de divisie uit naar de penetratie van de strategie met de 6 sleuteloplossingen. Door de concentratie van de knowhow in deze 6 oplossingen zal Zetes nadien opnieuw de weg van de externe groei kunnen inslaan, waarbij de overgenomen ondernemingen het voordeel krijgen van een unique selling proposition dat gewaardeerd wordt door de klanten. 

2. People ID

2013 werd gekenmerkt door een belangrijke order intake voor langetermijncontracten (Belgisch paspoort, biometrisch visum in Senegal, Gambiaans paspoort …). Met uitzondering van Senegal, waar het systeem geïnstalleerd is en sinds juli 2013 inkomsten genereert, hebben de andere contracten veel middelen op het vlak van ontwikkeling en voorbereiding gevergd, maar beginnen ze pas in de loop van 2014 inkomsten te genereren. 

De omzet van 2013 omvat geen grote “Build and Transfer”-projecten met een sterke hardwarecomponent. Het gaat doorgaans om contracten voor de voorbereiding van verkiezingscycli waarbij verkiezingslijsten voorbereid worden op basis van de biometrische registratie van de bevolking. Het sluiten van het contract en de uitvoering volgen dan snel. In 2013 werden slechts twee “Build and Transfer”-projecten gerealiseerd, namelijk voor Togo en de Republiek Guinee. Beide bestonden vooral uit diensten en leverden dus beperkte inkomsten op, zij het met een hoge marge. 

In 2013 was 80 % van de omzet afkomstig van de “Build and Operate”-contracten, met een brutomarge van 57,4 %, wat de strategie van toegevoegde waarde van de divisie weerspiegelt. 

Deze langetermijncontracten worden vaak gesloten met regeringen die aan Zetes de verantwoordelijkheid voor een bevolkingsdatabank toevertrouwen evenals de bijbehorende uitgifte van de identiteits- of reisdocumenten. Zetes staat meer bepaald in voor het systeem van elektronische identiteitskaarten in België, Israël en Portugal, evenals voor het rijbewijs in België. Sinds enkele jaren beheert Zetes eveneens, voor rekening van Ivoorkust, een volledig systeem van biografische en biometrische registratie van de burgers en de uitgifte (personalisatie) van hun elektronisch paspoort. 

In 2013 heeft de Gambiaanse regering aan Zetes de concessie verleend voor een gelijkaardig paspoortsysteem in Gambia (model “Build and Operate”). En in augustus 2013 heeft de Belgische regering de uitgifte van het paspoort voor Belgische burgers aan Zetes toevertrouwd. De laatste maanden werden gebruikt om deze contracten voor te bereiden. De uitgifte van documenten zal voor beide contracten aanvangen in de loop van het tweede kwartaal van 2014. 

De opsplitsing per semester weerspiegelt duidelijk het gebrek aan inkomsten uit “Build and Transfer”-contracten tijdens het tweede semester. Bovendien heeft de divisie vanaf juli 2013 de beveiligde distributie van de identiteitsdocumenten aan de Belgische gemeenten inbesteed. Tot dan toe werd de distributie verzekerd door een veiligheidstransport waarvan de kosten als aankopen geboekt werden. We zien dan ook een verhoging van de brutomarge tijdens het tweede semester en als gevolg daarvan een toename van de bedrijfskosten.

3. Groep 

De kosten van de Corporate-divisie bedragen € 3,3 miljoen (+1,3 % ten opzichte van 2012). De Corporate-structuur blijft licht. Het bepalen van de strategie, de financiële controle, marketing en de externe groei zijn de voornaamste opdrachten van Corporate. 

De omzet van de Groep bedraagt meer dan € 211 miljoen. De recurrente omzet bestaat uit de omzet van langetermijncontracten (“Build and Operate”) in People ID en de omzet uit onderhoud en verbruiksgoederen in Goods ID. Samen zijn ze goed voor meer dan 40 % van de geconsolideerde omzet. 

Er worden niet-recurrente kosten geboekt voor een nettobedrag van € 0,8 miljoen. Ze hebben vooral betrekking op bedrijfsherstructureringen in Goods ID om de divisie af te stemmen op de meer softwaregerichte strategie. 

De afschrijvingen op vaste activa bedragen € 5,0 miljoen, wat erg vergelijkbaar is met de bedragen van 2011 en 2012. De waardeverminderingen op voorraden (€ 0,6 miljoen) en op handelsvorderingen (€ 0,2 miljoen) liggen in de lijn van de cijfers van vorig jaar. De afschrijvingen op ontwikkelingskosten bedragen € 1,7 miljoen.

De EBIT bedraagt € 5,9 miljoen in 2013, waarvan 71 % gerealiseerd werd in het tweede semester.

Het financieel resultaat bestaat uit bankkosten (€ 0,274 miljoen, grensoverschrijdende betalingen en verschillende garanties zoals de bid bonds of performance bonds, evenals bankkosten voor investeringsfinancieringen), wisselkoerseffecten (€ 0,273 miljoen) en ten slotte interestkosten (€ 0,229 miljoen). 

De belastingvoet bedraagt 21,6 % voor een totaal bedrag van € 0,94 miljoen. Er wordt een nettoresultaat van € 3,4 miljoen opgetekend, wat een daling van 3,6 % betekent ten opzichte van 2012.

(1) "Courant" betekent exclusief herstructureringskosten en eenmalige opbrengsten/kosten 
(2) Gewogen gemiddeld aantal in omloop 
(3) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij

Het courante nettoresultaat bedraagt € 0,78 per aandeel.

II. BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT

De grote investeringen in Goods ID (ontwikkeling van de oplossingen, verhuur van apparatuur aan klanten) en in People ID (infrastructuur eVisa in Senegal en Ivoorkust, productie- en back-up site voor het Belgische rijbewijs, productie-infrastructuur voor het Belgische paspoort …) hebben een aanzienlijke impact op de balans van de Groep. 

Naast de verhoging van de vaste activa (nettotoename van € 7 miljoen in vergelijking met december 2012) heeft de onderneming vele middelen besteed aan de voorbereiding van de uitvoering van de People ID-contracten. Dat verklaart de evolutie van de post over te dragen kosten (vooruitbetalingen) en van de post constructiecontracten, die samen met meer dan € 1,9 miljoen toegenomen zijn ten opzichte van 2012. Deze twee posten maken het mogelijk de kosten die aan een project verbonden zijn te spreiden over de volledige duurtijd ervan, wat garant staat voor een coherente rentabiliteit in de tijd.

Deze inspanningen hebben uiteraard een impact op de schuldenstructuur van de Groep. De nettoschuldpositie is geëvolueerd van een positieve kaspositie van € 7,5 miljoen eind 2012 naar een nettoschuld van €-3,0 miljoen eind 2013. Deze schuld is structureel van aard aangezien de toename van de financiering gekoppeld is aan specifieke investeringen. De beschikbare liquiditeiten dalen licht tot € 10,6 miljoen (tegenover € 12,8 miljoen in 2012). 

Het balanstotaal stijgt met € 4,2 miljoen van € 159,0 miljoen naar € 163,2 miljoen. De nettobehoefte aan werkkapitaal gaat ook in stijgende lijn en bedraagt € 15,9 miljoen tegenover € 12,7 miljoen eind 2012. Dit is vooral toe te schrijven aan de impact van de constructiecontracten. Het niveau van de voorraden daalt licht tot € 14,3 miljoen, wat een goed resultaat is gezien de stabiliteit van de omzet van de Groep.

Met een eigen vermogen van € 77,1 miljoen op een balanstotaal van € 163,2 miljoen blijft de solvabiliteitsratio op het zeer hoge niveau van 47,23 % (48,8 % in 2012 en 47,9 % in 2011). Deze ratio blijft op dit hoge niveau, hoewel de onderneming beslist heeft in 2013 over te gaan tot de uitkering van een dividend van € 2,9 miljoen, rekening houdend met het vertrouwen in de vooruitzichten.

Zetes hecht belang aan een sterke balansstructuur. Dit laat haar toe om – als de kans zich voordoet – heel grote opdrachten aan te nemen. 

De activiteiten hebben een totale kasstroom gegenereerd van € 4,0 miljoen, waarvan € 10,3 miljoen afkomstig is uit de resultatenrekening en € 6,3 miljoen wordt toegewezen aan de grotere behoefte aan werkkapitaal. Deze aanzienlijke stijging houdt met name verband met:

  • de toename van de constructiecontracten en de vooruitbetaalde kosten voor de projecten van People ID (€ 1.9 miljoen)
  • de verhuurde apparatuur (€ 2,1 miljoen vorderingen op lange termijn, opgenomen in de behoefte aan werkkapitaal) 
  • de snellere betaling van de leveranciers (€ 2,3 miljoen).

De investeringen van Goods ID bedragen € 5,8 miljoen, wat een nieuwe stijging betekent ten opzichte van de vorige boekjaren (€ 4,1 miljoen in 2012). Deze investeringen bestaan uit apparatuur voor intern gebruik (€ 2,4 miljoen), activa in verband met contracten voor operationele leasing (€ 0,6 miljoen) en financiële overnames (€ 0,3 miljoen). Er werden tevens ontwikkelingskosten geactiveerd voor een bedrag van € 2,6 miljoen (tegenover € 1,8 miljoen in 2012). Ze houden verband met de 6 sleuteloplossingen van de Groep. In People ID hebben de investeringen uiteraard betrekking op de voorbereiding van de uitvoering van de verschillende langetermijncontracten. Ze vertonen een aanzienlijke toename tot € 4,8 miljoen tegenover € 1,2 miljoen in 2012. 

In totaal vertegenwoordigden de investeringen dus een bedrag van € 10,7 miljoen, vanuit historisch oogpunt een bijzonder hoog niveau. Ze worden gedeeltelijk door de bank gefinancierd en voor het overige door het eigen vermogen. Het management heeft vertrouwen in het vermogen van de Groep om grote cashflows te genereren en stelt daarom aan de Algemene Vergadering voor om het dividendbeleid te handhaven.

In 2013 verwierf de Groep eigen aandelen voor een bedrag van € 0,2 miljoen. Op 31 december 2013 hield ze 234.322 eigen aandelen (4,35 %) aan.

III. OVERNAMES

De prioriteit van het jaar was de voorbereiding van de “Build and Operate”-contracten in People ID en de ontwikkeling van gespecialiseerde oplossingen in Goods ID. De externe groei werd dan ook tijdelijk vertraagd. In het eerste semester heeft Zetes een asset deal gerealiseerd: de overname van een team van 10 medewerkers gespecialiseerd in logistieke processen voor e-commerce, de overname van de intellectuele eigendom, evenals de overname van het klantenbestand van de onderneming L4 Epsilon in Frankrijk (€ 0,2 miljoen). Daarnaast heeft Zetes 15 % van de aandelen van Zetes Industries Israël gekocht voor een bedrag van € 0,2 miljoen. Zetes kocht de aandelen over van de partner die de activiteit Goods ID in Israël lanceerde en die na de transactie nog 15 % van de aandelen in handen heeft.

IV. PERSPECTIEVEN 

De divisie Goods ID heeft 2014 ingezet met meer solide resultaten tijdens het eerste kwartaal dan de twee vorige boekjaren. Het macro-economische klimaat verbetert en de klanten lijken meer geneigd om te investeren. Dat geldt voor alle sectoren, al blijft retail de motor van de investeringen. De strategie wordt in alle landen geïmplementeerd en zoals eerder gemeld, hoopt Zetes er vanaf dit jaar de eerste vruchten van te plukken. De markt blijft veel belangstelling betonen voor de verschillende oplossingen. Zetes zal dan ook blijven investeren in nieuwe functiemogelijkheden om ze zo aantrekkelijk mogelijk te maken. 

Zetes kan steunen op haar recurrente business (tussen 25 % en 30 % van de omzet afhankelijk van de maturiteit van de dochterondernemingen). Deze business was tot nog toe gebaseerd op de levering van onderhouds- en reparatiediensten en op de verkoop van verbruiksgoederen (etiketten, linten …), en wordt in bepaalde landen nu al versterkt met inkomsten uit “Managed Services”.

In People ID blijven de vooruitzichten heel goed voor alle contracten op lange termijn (“Build and Operate”). De start van de productie van het Gambiaanse en het Belgische paspoort is gepland voor het tweede kwartaal van 2014. Alle andere contracten zouden moeten bijdragen tot de goede resultaten van de divisie.

In het begin van dit jaar voert Zetes een contract uit voor de levering van biometrische kits (“Build and Transfer”) voor de Republiek Oeganda. Momenteel worden ook andere kleine projecten uitgevoerd. Samen dragen ze bij tot de verwezenlijking van de budgettaire doelstellingen van 2014.

Samengevat wordt verwacht dat de goede vooruitzichten voor Goods ID, in combinatie met een reeks contracten op korte en lange termijn in People ID, tot aanzienlijk betere resultaten zullen leiden voor 2014 in vergelijking met 2013. 

V. RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

Investeren in het aandeel van Zetes brengt risico’s met zich mee. Deze staan beschreven in het jaarverslag 2012 en blijven actueel.

VI. DIVIDEND

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen om per aandeel een gewoon brutodividend van € 0,55 uit te keren, wat een stabiel bedrag is ten opzichte van het vorige jaar.

VII. OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

De financiële gegevens die hierna worden verstrekt zijn een samenvatting van het jaarverslag dat op 28 april 2014 beschikbaar zal zijn. Ze zijn opgesteld in euro en conform de IFRS-normen zoals aangenomen door de Europese Unie.

VIII. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS

De controle van de jaarrekening wordt momenteel uitgevoerd. De Commissaris heeft bevestigd dat het nazicht van de jaarrekening inhoudelijk afgerond is, en dat er geen significante wijzigingen moeten worden aangebracht aan de boekhoudkundige informatie die in deze mededeling wordt verstrekt.

IX. KALENDER

Publicatie jaarverslag: 28 april 2014
Gewone Algemene Vergadering: 28 mei 2014

- END -