Zetes Halfjaarresultaten H1 2013

Toepassing van het nieuwe businessmodel in Goods ID en uitstekende vooruitzichten

Gereglementeerde informatie

Een verklaring met betrekking tot de informatie in dit tussentijds financieel verslag is opgenomen p.21 in de verkorte geconsolideerde financiële staten.

Omzet van de Groep: € 103,0 miljoen
stabiel t.o.v. H1 2012
Courante EBITDA: € 5,5 miljoen
+ 3,1 % t.o.v. H1 2012

Goods ID: toepassing van het nieuwe businessmodel in een moeilijke omgeving 
Omzet: € 81,8 miljoen (- 1,0 % ten opzichte van H1 2012) 
Courante EBITDA: € 3,1 miljoen (+ 37,9 % ten opzichte van H1 2012) 

People ID: eerste semester gekenmerkt door nieuwe langetermijncontracten  
Omzet: € 21,2 miljoen (+ 3,1 % t.o.v. H1 2012) 
Courante EBITDA: € 4,0 miljoen (- 11,9 % t.o.v. H1 2012)

I. RESULTATENREKENING

(1) "Courant" betekent exlusief herstructureringskosten en eenmalige opbrengsten/kosten
(3) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij

In de eerste helft van 2013 heeft Zetes zijn inspanningen gericht op de omschakeling van de Goods ID-divisie, met als doel te evolueren van een generalist in automatische identificatie naar een specialist met 6 kritieke oplossingen voor identificatie en mobility. Tegelijkertijd kennen de inspanningen inzake businessdevelopment in People ID, die soms reeds geruime tijd aan de gang zijn, een positieve ontwikkeling met het afsluiten van verschillende Build & Operate-contracten die de divisie voor verschillende jaren versterken.

De omzet van de Groep blijft met - 0,2 % stabiel ten opzichte van het eerste semester van 2012. De Goods ID-divisie ziet zijn verkoop teruglopen met 1,0 % in een economisch klimaat dat nog steeds niet erg gunstig is voor investeringen. In People ID stijgt de omzet licht (+ 3,1 %). De brutomarge bedraagt 42,9 % van de omzet. In absolute waarde is deze gelijk aan € 44,2 miljoen ten opzichte van € 45,3 miljoen het jaar voordien.

De courante EBITDA van de Groep bedraagt € 5,5 miljoen, een stijging van 3,1 % ten opzichte van de eerste helft van 2012: + 37,9 % in Goods ID en - 11,9 % in People ID. De EBITDA van de Groep is met 10,7 % toegenomen tot € 5,1 miljoen.

1. Goods ID

Tijdens het eerste halfjaar kon de divisie – in een klimaat dat weinig gunstig is voor investeringen in Europa – een stabiele omzet noteren en, dankzij een goede controle, de courante EBITDA verbeteren met bijna 40 % ten opzichte van dezelfde periode in 2012.

Tegelijkertijd wordt de specialisatie-oefening voortgezet. Om beter gewapend te zijn tegen een grotere volatiliteit van de “order intake”, die de planning van de uitvoering van de projecten aanzienlijk bemoeilijkt, heeft Zetes beslist om zijn belangrijkste oplossingen te industrialiseren. De divisie heeft een grondige analyse gemaakt van de economische sectoren en activiteitsdomeinen waarin haar identificatie- en mobiliteitsoplossingen het meest kritiek zijn en dus mogelijk ook de hoogste toegevoegde waarde kunnen creëren voor haar klanten. Door deze gegevens te kruisen met de expertisedomeinen van Zetes, werden 6 hoofdoplossingen geïdentificeerd.

De industrialisering van de 6 oplossingen* op groepsniveau laat toe om de ervaring te benutten die werd opgedaan met de applicatiesoftware welke aan de noden van klanten van eenzelfde industrie beantwoordt. Men evolueert van een oplossing die op maat wordt ontwikkeld naar een complexer product dat voldoet aan de meeste noden van een bepaalde business. De verwachte productiviteitswinsten voor Zetes zijn aanzienlijk omdat alle ontwikkelingen geconcentreerd worden op één product dat permanent verbeterd wordt voor elke hoofdoplossing. Het model is dus voordelig, zowel voor de klant als voor de divisie Goods ID.

* Voor meer bijzonderheden over de oplossingen verwijzen we naar het jaarverslag 2012.

Dankzij deze strategie kan Zetes welbepaalde economische sectoren beter bedienen met gesofisticeerde producten. Bovendien wordt daarbij de flexibiliteit bewaard om specifieke projecten te ontwikkelen op vraag van de klanten.

Door het gebruik van een gemeenschappelijk ontwikkelingsplatform, dat werd gecreëerd door de Groep, kunnen de mobiele terminals van verschillende fabrikanten en de meeste communicatieprotocollen ondersteund worden.

Onze klanten hebben duidelijk hun interesse voor deze sleutelproducten getoond. Via deze producten hebben ze immers sneller en efficiënter toegang tot de expertise van Zetes dan via mensen. Het aantal verkoopcycli voor deze 6 oplossingen is aanzienlijk toegenomen in het eerste semester, en verschillende bestellingen werden reeds afgeleverd of worden momenteel uitgevoerd.

Bepaalde oplossingen, bijvoorbeeld deze die verbonden zijn aan de ‘cloud’, lenen zich heel goed tot een verhuurmodel in plaats van een verkoopmodel. Zetes levert dan een geïntegreerde oplossing (hardware, software, services) tegen betaling per maand en per terminal voor een bepaalde periode gaande van 3 tot 4 jaar. In bepaalde gevallen worden de verhuurde activa in de balans opgenomen (zie infra). Maar op termijn zal het in de meeste gevallen zo zijn dat financiële instellingen de materiële vaste activa op basis van overeenkomsten verhuren aan de klanten. Afhankelijk van de modaliteiten van het huurcontract en de aard van de financiering wordt de omzet onmiddellijk of achtereenvolgens opgenomen. Op termijn zal het aandeel recurrente omzet van de divisie toenemen.

De R&D-uitgaven (€ 1,2 miljoen, € 0,3 miljoen meer dan in H1 2012) hebben betrekking op de ontwikkeling van het MCL-softwareplatform en de generieke softwareoplossingen gebaseerd op de expertise van de Groep.


 

2. People ID

De omzet van de divisie People ID stijgt met 3,1 % tot € 21,2 miljoen. De Build and Operate-contracten en het project ter voorbereiding van de verkiezingen in Togo dragen bij tot de omzet. Bijna 80 % van de omzet is afkomstig van langetermijncontracten.

De verschillende Build and Operate-projecten dragen bij tot de prestaties van de divisie. Alleen het Israëlisch eID-project, waarvan de personalisatiefase van start ging in juli 2013, kende een vertraging van enkele maanden ten opzichte van de verwachtingen. Een groter vermogen wordt verwacht in het tweede semester.

Daarnaast hebben de Belgische gemeenten in de loop van het semester het nodige materiaal ontvangen om het nieuwe rijbewijs te kunnen bestellen: het investeringsprogramma loopt ten einde. De eerste rijbewijzen werden aan Belgische burgers geleverd en de volumes gaan in stijgende lijn.

De People ID divisie levert continu inspanningen op het vlak van businessdevelopment met het oog op een goede geografische diversificatie en een spreiding van lange- en kortetermijncontracten. Het eerste semester van 2013 werd hoofdzakelijk gekenmerkt door de order intake voor projecten op lange termijn (Build & Operate): contract voor biometrisch visum in Senegal en contract voor biometrisch elektronisch paspoort in Gambia.

Bovendien heeft Zetes in de loop van de zomer het contract voor het elektronisch Belgisch paspoort in de wacht gesleept. Dit contract, met een duur van 5 jaar en een waarde van € 33 miljoen (exclusief BTW), zal worden uitgevoerd in samenwerking (50/50) met de onderneming Gemalto.

Deze drie contracten zullen vanaf de tweede helft van 2013 en zelfs de tweede helft van 2014 (Belgisch paspoort) bijdragen tot de winstgevendheid van de divisie. De verkoopcycli kunnen, vooral voor de Build and Operate-contracten, erg lang zijn (verschillende jaren) en aanzienlijke kosten genereren, maar wanneer ze ten uitvoer worden gebracht kunnen ze de divisie jarenlang in de kijker zetten.

3. Groep

Na aftrek van de Corporate-kosten (€ 1,6 miljoen) bedraagt de courante EBITDA van de Groep € 5,5 miljoen, wat een stijging van € 0,2 miljoen betekent ten opzichte van vorig jaar. Dit stemt overeen met een EBITDA/omzet-marge van 5,3 % (tegenover 5,1 % in het eerste semester van 2012).

Er worden niet-recurrente kosten geboekt voor een bedrag van € 0,3 miljoen. Ze hebben voornamelijk betrekking op een herstructureringspost in de Engelse dochteronderneming.

De afschrijvingen op vaste activa (€ 2,5 miljoen) zijn vergelijkbaar met die van het eerste semester van 2012 (toename van 0,1 miljoen). Het is bij Goods ID dat de afschrijvingen stijgen, wat te verklaren is door de investeringen die de voorbije jaren gerealiseerd werden (ERP/Infrastructuur). De afschrijvingen in People ID, die overwegend evenredig zijn met de productievolumes van de Build and Operate-contracten, dalen licht ten opzichte van H1 2012. De waardevermindering op voorraden bedraagt € 0,2 miljoen. De EBIT bereikt € 1,4 miljoen, een lichte toename van € 0,1 miljoen ten opzichte van het eerste semester van 2012.

De netto financiële kosten bestaan enerzijds uit een wisselkoersverlies van € 0,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van de volatiliteit van de dollar, en anderzijds uit een combinatie van bank- en interestkosten voor een bedrag van € 0,2 miljoen.

De belastingvoet bedraagt 14 % voor een totaal belastingbedrag van € 0,1 miljoen. De belastingvoet ligt ongewoon laag als gevolg van een vorming van een uitgestelde belastingvordering, en is te vergelijken met de normale belastingvoet van de Groep die rond de 30 % schommelt.

Het nettoresultaat van de periode (aandeel Groep) is ten opzichte van het eerste semester van 2012 licht gestegen tot € 0,9 miljoen.

(1) "Courant" betekent exlusief herstructureringskosten en eenmalige opbrengsten/kosten
(2) Gewogen gemiddeld aantal in omloop
(3) Toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij

Op 30 juni 2013 waren er 184.669 opties in omloop. Voor zover de gemiddelde gewogen koers van het aandeel de uitoefenprijs niet overschrijdt, worden de uitstaande opties niet in beschouwing genomen om het effect van de verwatering te berekenen.

II. BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT

Met een eigen vermogen van € 74,7 miljoen op een balanstotaal van € 154,7 miljoen bedraagt de solvabiliteitsratio (eigen vermogen/balanstotaal) 48,3 % tegenover 48,8 % eind december 2012. De componenten van de behoefte aan werkkapitaal evolueren zoals verwacht, waardoor deze behoefte aan werkkapitaal op 30 juni 2013 € 12,7 miljoen bedroeg.

De nettokaspositie (+ € 1,7 miljoen) is zoals verwacht sterk gedaald ten opzichte van december 2012 (+ € 7,5 miljoen). Er werd tijdens het eerste semester immers een bijzonder ambitieus investeringsprogramma doorgevoerd, waarvoor aanzienlijke middelen ingezet moesten worden. De nettokaspositie houdt ook rekening met het bedrag van bijna € 3,1 miljoen dat terugvloeide naar de aandeelhouders in de vorm van dividenden (€ 2,9 miljoen) en de inkoop van eigen aandelen (€ 0,2 miljoen).

In People ID heeft het afsluiten van Build and Operate-contracten eind vorig jaar (Belgisch rijbewijs) en begin 2013 (Senegalees visum) aanzienlijke investeringen met zich meegebracht. Zetes neemt in dit model immers alle ontwikkelings- en infrastructuurinvesteringen die nodig zijn voor de uitvoering van het contract voor zijn rekening. Al deze investeringen worden in de beginfase van het project gerealiseerd. Daar staat tegenover dat de klant zich engageert voor de duur van het contract (doorgaans 5 tot 10 jaar), de documentvolumes en de prijzen. In de investerings- en opstartfase is de cash-out groter dan de cash-in. Deze tendens wordt omgekeerd wanneer de productievolumes zich normaliseren.

Van de investeringen voor een bedrag van € 5,4 miljoen, exclusief overnames, ging 42 % naar de divisie People ID.

Het overgrote deel van de investeringen in Goods ID wordt aan R&D besteed. Een bedrag van € 1,2 miljoen wordt daartoe gekapitaliseerd. Het gaat om het MCL-platform en de industrialisering van de 6 oplossingen.

Tijdens het eerste semester 2013 heeft Zetes een cashflow uit de winst- en verliesrekening gegenereerd van € 3,8 miljoen tegenover € 3,3 miljoen in H1 2012. De cashflow uit operationele activiteiten bedraagt van zijn kant € 3,1 miljoen (tegenover € 4,9 miljoen in H1 2012), doordat de behoefte aan werkkapitaal met € 0,7 miljoen is toegenomen.

De cashflow uit investeringsactiviteiten bedraagt - € 5,4 miljoen, als gevolg van een investeringsprogramma voor de nieuwe Build and Operate-contracten in People ID en investeringen in ontwikkelingen bij Goods ID.

De cashflow uit financieringsactiviteiten duidt enerzijds op een cash-out van - € 3,1 miljoen, die uitgekeerd werd aan de aandeelhouders in de vorm van een dividend (€ 2,9 miljoen) en de inkoop van eigen aandelen (€ 0,2 miljoen), en anderzijds een nettofinancieringsbron van 2 miljoen bij banken en leasingmaatschappijen om de bovenvermelde investeringen te financieren.

III. OVERNAMES

In de loop van het semester heeft Zetes voor een bedrag van € 0,2 miljoen de activa overgenomen van de onderneming L4 Epsilon (Frankrijk) die in een gerechtelijke reorganisatie was. Zetes heeft een team van 10 medewerkers overgenomen die gespecialiseerd zijn in logistieke processen met betrekking tot e-commerce, evenals alle intellectuele eigendommen en het cliënteel. De softwarepakketten zullen opgenomen worden in het aanbod van de ZetesMedea-oplossing (opslagactiviteiten).

Daarnaast heeft Zetes 15 % van de aandelen van Zetes Industries Israël gekocht voor een bedrag van € 0,2 miljoen. De aandelen werden overgekocht van de partner die de activiteit Goods ID in Israël gelanceerd heeft en die na de operatie nog 15 % van de aandelen in handen heeft.

IV. PERSPECTIEVEN

In Goods ID is de economische omgeving nog verre van gunstig voor investeringen. De beslissingscycli blijven traag en de marges op hardware staan nog steeds onder druk. In de pionierslanden kunnen de marges dankzij de specialisatie in de 6 sleuteloplossingen echter verbeterd worden. Verwacht wordt dat het effect van deze strategie in 2014 merkbaar zal zijn in de feiten en de cijfers.

Er lopen momenteel enkele verkoopcycli die betrekking hebben op grote projecten in de sectoren retail en parcel delivery. De ondertekening – en de uitvoering van een aantal ervan – in de loop van het tweede semester zou de omzetcijfers en de resultaten van de divisie ten opzichte van het eerste semester moeten verbeteren.

In People ID zullen de recurrente inkomsten en dus ook de rentabiliteit van de divisie de komende jaren toenemen dankzij de recente ondertekening van vier Build and Operate-contracten (rijbewijs en paspoort in België, visum in Senegal en paspoort in Gambia). Tijdens het eerste semester werden de inspanningen toegespitst op deze langetermijncontracten, wat enigszins ten koste ging van de “order intake” voor kortetermijnprojecten. Daardoor kunnen we momenteel voor het tweede semester nog geen even goede resultaten in het vooruitzicht stellen als die van het eerste semester.

Samengevat kunnen we stellen dat in Goods ID de transformatie aan de gang is, maar zich afspeelt in een economische omgeving die weinig gunstig blijft om in te investeren. In 2014 valt een positieve kentering te verwachten.

In People ID zijn de vooruitzichten op middellange termijn nog verbeterd dankzij de “order intake” van contracten op lange termijn. Bovendien legt de divisie zich erop toe enkele projecten op kortere termijn af te sluiten. Dit zou ertoe moeten leiden dat de resultaten van het tweede semester in lijn liggen met die van het eerste.

De Groep blijft een regelmatige operationele cashflow genereren. Het investeringsprogramma van het tweede semester zal minder zwaar zijn dan dat van het eerste.

V. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS

De commissaris heeft de tussentijdse financiële informatie van Zetes Industries voor het semester dat afgesloten werd op 30 juni 2013 in beperkte mate gecontroleerd. De tekst van het rapport van de commissaris naar aanleiding van deze beperkte controle is hierna opgenomen.

VI. KALENDER

Resultaten 2013: 21 maart 2014

Jaarverslag 2013: 28 april 2014

Gewone Algemene Vergadering: 28 mei 2014

- END -