Jaarresultaten 2012

Gereglementeerde informatie 

Zetes boekt een goed tweede semester 2012. De EBITDA stijgt van het eerste semester op het tweede semester van € 5,3 miljoen naar € 8,8 miljoen.

In het tweede semester gaat Goods ID er sterk op vooruit. In People ID is de rendabiliteit van de contracten uitstekend.

Omzet : € 214,1miljoen (ten opzichte van € 220,6 miljoen in 2011)

Courante EBITDA : € 14,1 miljoen (ten opzichte van € 18,6 miljoen in 2011).

De People ID divisie blijft een zeer sterkte rendabiliteit genereren en heeft een nieuw langetermijncontract afgesloten voor de productie en levering van het Belgisch rijbewijs. Na een moeilijk eerste semester op het vlak van orders en uitvoering, herstelt de Goods ID divisie in het tweede semester en het resultaat bereikt opnieuw het niveau (courante EBITDA) van 2011. Tegelijkertijd werden de ontwikkelingsinspanningen op 6 sleuteloplossingen geconcentreerd.

De operationele cash flow houdt stand op een zeer goed niveau van € 12,4 miljoen. Om die reden, en met vertrouwen in de toekomst en in haar mogelijkheid om een aanzienlijke cash flow te blijven genereren, zal Zetes aan de Algemene Vergadering voorstellen om een gewoon dividend uit te keren van € 0,36, aangevuld met een kapitaalsvermindering van € 0,17 per aandeel, wat in totaal een stabiel bedrag is ten opzichte van het vorige jaar.

Groep 
Omzet van de Groep: € 214,1 miljoen (-2,9% t.o.v. 2011) 
Brutomarge: € 93,7 miljoen (-1,9%)
Courante EBITDA : € 14,1 miljoen (-24,3%)
Operationele cash flow: € 12,4 miljoen

Goods ID : herstel in het tweede semester 
Omzet: € 171,5 miljoen (+0,5% t.o.v. 2011)
Brutomarge: € 69,3 miljoen (+1,2%)
Courante EBITDA: € 7,4 miljoen (-24,7%)

People ID : Goede rendabiliteit, nieuwe contracten getekend
Omzet: € 42,6 miljoen (-14,5% t.o.v. 2011)
Brutomarge: € 24,4 miljoen (-9,6%)
Courante EBITDA : € 9,9 miljoen (-18,0%)

I. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 2012

De omzet van de Groep daalt licht (-2,9%).

Goods ID is erin geslaagd lichtjes te groeien, ondanks een jaar dat werd ingezet in een moeilijke context. In People ID is, door de afwezigheid van belangrijke “Build and Transfer” projecten met een aanzienlijk aandeel aan hardware, de omzet teruggelopen met 14,5%.

De relatieve brutomarge van de Groep stijgt in de 2 divisies, wat de strategie van toegevoegde waarde onderlijnt. Ze bedraagt € 93,7 miljoen, of 43,8% van de omzet (tegenover 43,3% in 2011)

De operationele kosten stijgen met 3,6%. Niettemin daalt deze post van het ene semester op het andere met 1%, wat de maatregelen die in de loop van het jaar werden genomen om de kosten onder controle te houden, illustreert.

De courante EBITDA bedraagt in 2012 € 14,1 miljoen. Bijna twee derde van dit bedrag werd gegenereerd in het tweede semester, een sterke vooruitgang ten opzichte van het eerste semester.

De invoering van een politiek om kosten te beheersen, die al in het tweede semester zijn vruchten afwierp, leidt ertoe dat Zetes niet-courante kosten boekt ter waarde van € 1,2 miljoen. Het courante nettoresultaat bedraagt uiteindelijk € 4,5 miljoen en het nettoresultaat bedraagt € 3,5 miljoen.

1. Goods ID

Het jaar 2012 werd gekenmerkt door een eerste semester dat zeer volatiel was op het vlak van order intake en, hiermee samengaand, uitvoering. Van de ene maand op de andere, voornamelijk in functie van het onzeker klimaat in de Eurozone, kon de order intake meer dan 50% verschillen. Veel bestellingen bevatten ook een onderdeel dienstverlening. Door de volatiliteit van de bestellingen is het ook moeilijk deze te plannen, en bijgevolg valt ook de omzet die hieruit voortvloeit moeilijk in te schatten. Dat heeft een aanzienlijke impact gehad op de resultaten van het eerste semester. Het tweede semester was daarentegen stabieler en heeft toegelaten om opnieuw een niveau van toegevoegde waarde (brutomarge) te bereiken dat gelijk is aan dat van het tweede semester van 2011 en een groeiende EBITDA te realiseren. Van het ene semester op het andere, is de EBITDA toegenomen met factor 2,3 (€ 2,2 miljoen in H1 tegenover € 5,2 miljoen in H2).

Op jaarbasis worden de resultaten, zoals men hierna kan zien, sterk beïnvloed door het eerste semester. De divisie bereikt in het tweede semester van 2012 terug rendabiliteitsratio’s die vergelijkbaar zijn met die van 2011 (courante EBITDA / omzet: 5,8%).

Overigens, om beter beschermd te zijn tegen de grotere volatiliteit van de order intake, hetgeen de planning van de uitvoering van de projecten aanzienlijk beïnvloedt, heeft Zetes haar business model aangepast door zich te concentreren op bepaalde technologische oplossingen. De divisie heeft een grondige analyse gemaakt van de economische sectoren en de activiteitsdomeinen waarin haar identificatie- en mobility-oplossingen het meest kritiek zijn en dus mogelijk ook de meeste toegevoegde waarde kunnen creëren voor haar klanten. Door deze gegevens te kruisen met de expertisedomeinen van Zetes, werden 6 hoofdoplossingen geïdentificeerd.

Deze oplossingen worden in producten omgezet voor de Groep, dit om de ervaring te verzilveren die werd opgedaan met de applicatiesoftware die aan de behoeften van klanten van eenzelfde industrie beantwoorden. Volgens deze strategie wordt een softwareoplossing ontwikkeld (eventueel gecombineerd met specifieke hardware) die beantwoordt aan de specifieke uitdagingen van een bepaalde markt en die op efficiënte wijze, zowel voor de klant als voor Zetes, de ontwikkeling op maat vervangt. Dergelijke initiatieven werden reeds genomen op regioniveau, maar vandaag gaat deze ontwikkeling verder. Resources op groepsniveau worden gekanaliseerd in slechts 6 oplossingen. De verwachte productiviteitswinsten voor Zetes zijn aanzienlijk omdat alle ontwikkelingen geconcentreerd worden op één product dat voortdurend verrijkt wordt voor elke hoofdoplossing.

Het model is dus voordelig, zowel voor de klant als voor de Goods ID divisie. Verder bepaalt Zetes duidelijk haar domein van expertise met de 6 oplossingen die de noden van de supply chain omvatten, van de productie, over transport en logistiek, tot in de winkel.

6 sleuteloplossingen in de supply chain

Deze strategie laat Zetes toe om welbepaalde economische sectoren beter te bedienen met gesofisticeerde producten, waarbij de flexibiliteit wordt bewaard om op vraag van klanten specifieke projecten te ontwikkelen.

Door een gemeenschappelijk ontwikkelingsplatform te gebruiken, dat werd gecreëerd door de Groep, kunnen mobiele terminals van verschillende fabrikanten en de meeste communicatieprotocollen ondersteund worden.

De klanten hebben duidelijk hun interesse voor deze sleutelproducten getoond, omdat ze via deze producten sneller en efficiënter toegang hebben tot de expertise van Zetes, dan via mensen. Enkele belangrijke klanten uit de industriële sector, de logistiek en de retail hebben al een van deze Groepsoplossingen besteld; deze zullen worden uitgewerkt in 2013.

Bepaalde oplossingen, bijvoorbeeld deze die verbonden zijn aan de ‘cloud’, schrijven zich in in een recurrent inkomstenmodel. Zetes levert ook een geïntegreerde oplossing (hardware, software, services) tegen betaling per maand en per terminal voor een bepaalde periode gaande van 3 tot 4 jaar. Dit model is nauw verwant aan het model dat wordt toegepast in de “Build & Operate” contracten in People ID; het verhoogt de voorspelbaarheid van de omzet. In bepaalde gevallen worden de activa die worden verhuurd in de balans opgenomen (zie infra). Maar op termijn zal in de meeste gevallen, op basis van de overeenkomsten met financiële instellingen, de materiële vaste activa door hen verhuurd worden aan de klanten.

Organische groei en effect van de wisselkoersen

In Goods ID is de impact van de koersschommelingen van valuta erg beperkt.

Bij een constante consolidatiekring stellen we een verbetering vast van de organische resultaten van de divisie, wat wordt verkaard door een contraperformantie in Zuid-Afrika in 2012.

2. People ID

De People ID divisie kan nog steeds rekenen op de contracten « Build and Operate » om drie vierde van haar inkomsten te genereren.

Grote projecten van het type « Build and Transfer » met een belangrijke hardware component zijn niet terug te vinden in de omzet van 2012. Om die reden daalde de omzet met 14,5% en de brutomarge met 9,6%. De relatieve brutomarge ten overstaan van de omzet daarentegen steeg naar 57,2% (tegen 54,1% in 2011), wat zowel de toegevoegde waarden van de projecten als het belang van de dienstverlening in de omzet van de People ID divisie aantoont.

Alle « Build and Operate » contracten  hebben bijgedragen tot het resultaat: eID en SIS-kaart in België, eID in Portugal en Israël, en het paspoort en biometrisch visum in Ivoorkust.

« Build and Transfer » projecten werden gerealiseerd in het kader van verkiezingen in Sierra Leone (voor de Verenigde Naties) en in Togo. Andere, meer bescheiden, projecten werden gerealiseerd in de bank- en verzekeringssector en voor de identificatie van overheidspersoneel in Tsjaad.

Op het vlak van business development, heeft de Belgische overheid op het einde van het jaar aan Zetes het contract toegewezen voor de nieuwe rijbewijzen in bankkaartformaat. Zetes zal ongeveer 0,8 miljoen rijbewijzen per jaar produceren voor een duur van minimum vijf jaar (model « Build and Operate »).

De operationele kosten dalen met 2,8%. De niet-kritische uitvoerende taken voor de realisatie van grote projecten worden namelijk steeds uitbesteed. Doordat er minder grote “Build en Transfer” projecten waren, bleven de operationele kosten onder controle.

De divisie blijft excellente rendabiliteitsratio’s weergeven dankzij haar strategie van toegevoegde waarde (brutomarge) en de controle op de vaste kosten.

De courante EBITDA op de omzet blijft hoog, op 23,2%, en dit omdat de omzet een aanzienlijk deel ‘diensten’ bevat en de contracten “Build en Operate” kapitaalsintensief zijn.

3. Groep

De kosten van de Corporate divisie bedragen € 3,2 miljoen. Het Zetes-model blijft gestoeld op sterke operationele divisies en bijgevolg en lichte Corporate structuur. De belangrijkste doelen van Corporate blijven het bepalen van de strategie, de financiële controle, marketing en de externe groei.

De omzet van de Groep bedraagt meer dan € 214 miljoen. De recurrente omzet bestaat uit de omzet van contracten op de lange termijn (« Build and Operate ») in People ID en omzet uit onderhoud en verbruiksgoederen in Goods ID. Tesamen bereikt de recurrente omzet zo € 87 miljoen en staat de recurrente omzet in voor meer dan 40% van de geconsolideerde omzet.  

Niet-recurrente kosten worden opgenomen voor een nettobedrag van € 1,2 miljoen. Deze zijn te wijten aan de bedrijfsherstructurering in Goods ID om de kosten van bepaalde entiteiten in lijn te brengen met hun potentiële omzet en brutomarge, en strategie om de oplossingen om te zetten in producten (het opzetten van de nieuwe organisatie).

De afschrijvingen op vaste activa bedragen € 5,0 miljoen, wat erg vergelijkbaar is met het bedrag van 2011. De waardevermindering op voorraden (€ 0,4 miljoen) en op vorderingen op klanten (€ 0,2 miljoen) dalen lichtjes ten opzichte van het vorige jaar.

De courante EBIT bedraagt € 6,6 miljoen in 2012, waarvan 71% wordt gerealiseerd in het tweede semester.

Het financieel resultaat bestaat uit bankkosten (€ 0,215 miljoen, grensoverschrijdende betalingen en verschillende garanties zoals de ‘bid of performance garanties’), wisselkoerseffecten (€ 0,175 miljoen) en tot slot interestkosten (€ 0,15 miljoen).

De belastingvoet bedraagt 28,9% voor een totaal bedrag van € 1,4 miljoen. Deze belastingvoet is in lijn met de verwachtingen van de onderneming. Het nettoresultaat bedraagt € 3,5 miljoen terwijl het courante nettoresultaat € 4,5 miljoen bedraagt.

Het courante nettoresultaat bedraagt € 0,86 per aandeel.

II. BALANS, INVESTERINGEN EN KASSTROOMOVERZICHT

2012 kende een gunstige invloed op de balans. Het balanstotaal daalde van € 163,5 miljoen tot € 159,0 miljoen of een daling van € 4,5 miljoen. De behoefte aan werkkapitaal daalde van € 13,7 miljoen naar € 12,7 miljoen. Het niveau van de voorraden bleef stabiel op € 15,6 miljoen in lijn met de omzetcijfers.

Met een eigen vermogen van € 77,5 miljoen op een balanstotaal van € 159,0 miljoen blijft de

solvabiliteitsratio op zeer hoog niveau, nl. 48,8% (47,9% eind 2011). Deze ratio is des te meer opmerkelijk aangezien de vennootschap in 2012 een dividend uitkeerde van € 2,9 miljoen alsook eigen aandelen inkocht (die in mindering worden gebracht van het geconsolideerd eigen vermogen) voor € 1,7 miljoen. Zetes hecht er belang aan een sterke balansstructuur te hebben wat haar toelaat om indien de kans zich voordoet zeer grote opdrachten aan te nemen.

Dit goede financiële beheer laat toe een netto kaspositie na investeringen van meer dan € 7,8 miljoen voor te stellen van meer dan € 7,5 miljoen, wat bijna ongewijzigd is ten opzichte van 2011.

De activiteiten hebben een kasstroom gegenereerd van € 12,4 miljoen, waarvan € 10,5 miljoen rechtstreeks afkomstig is uit de resultatenrekening en voor € 1,8 miljoen een verbetering van de behoefte aan werkkapitaal. De betaalde belastingen (€ 1,7 miljoen) verklaren het grootste deel van het verschil tussen de EBITDA en de operationele cash flow. De afname aan behoefte van werkkapitaal is toe te wijzen aan de stabiliteit in de omzet.

De investeringen in Goods ID bereiken € 4,1 miljoen, een stijging tegenover het vorige boekjaar. Deze investeringen bestaan uit vaste activa voor intern gebruik (€ 2,3 miljoen) en activa in ondersteuning voor de ‘managed services’ (contracten voor operationele leasing aan klanten: € 1,8 miljoen). Er werden tevens ontwikkelingskosten geactiveerd ten belope van € 1,8 miljoen (tegen € 2,1 miljoen in 2011).  De investeringen in People ID betroffen € 1,2 miljoen en waren in hoofdzaak terug te brengen tot een verbetering van de productie- en personalisatie-uitrusting in België.

Deze investeringen werden gerealiseerd met eigen middelen. De Groep blijft een aanzienlijke cash flow genereren die wordt aangewend voor de ontwikkeling en de expansie van de onderneming en ook dient voor het uitkeren van dividenden en inkoop van eigen aandelen.

In 2012 verwierf de Groep eigen aandelen voor een bedrag van € 1,7 miljoen. Op 31 december 2012 hield ze 215.769 eigen aandelen aan.

III. OVERNAMES

Op het einde van het eerste semester heeft Zetes de vennootschap InCaptio overgenomen in Praag, Tsjechië. De jaaromzet van het voormalige InCaptio bedraagt ongeveer € 2 miljoen en de onderneming is gespecialiseerd in de Goods ID. De economie van Tsjechië, net zoals die van buurland Slovakije, heeft een sterke industriële poot en is in expansie. De oplossingen die Zetes heeft ontwikkeld in de rest van de Groep zullen bijdragen tot de groei van de Tsjechische dochter op de binnenlandse markten.

IV. PERSPECTIEVEN

De Goods ID divisie is 2013 gestart met goede vooruitzichten aangezien de order intake beter is en vooral regelmatiger dan het jaar voordien. De eerste successen in de zes sleuteloplossingen zijn reeds een realiteit met de eerste getekende contracten in de sector van de retail, alsook bij productiebedrijven en koerierdiensten.

De crisis en de onzekerheid blijven aanwezig en kunnen een impact hebben op het beslissingsritme van de klanten. Ondertussen worden sommige investeringen echter prioritair wanneer ze beantwoorden aan de nieuwe reglementaire voorschriften (serialisatie en traceerbaarheid), als ze de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren (“proof of delivery”) of indien ze een significante productiviteitswinst opleveren (optimalisatie in de winkel of het magazijn). De zes toegepaste sleuteloplossingen beantwoorden allen aan minstens één van deze argumenten.

Zetes blijft daarnaast steunen op haar recurrente business (tussen de 25% en 30% van de omzet al naar gelang de maturiteit van de dochteronderneming). Deze is tot op heden gebouwd op het leveren van onderhoudsdiensten en reparatie en op de verkoop van verbruiksgoederen (etiketten, linten, …). In de toekomst zal de recurrente business geleidelijk aan versterkt worden met recurrente inkomsten uit de ‘managed services’. Dat zal de inkomsten van de divisie nog meer solide maken.

In People ID behoudt Zetes dankzij de contracten op lange termijn (“Build and Operate”) een goede zichtbaarheid op de omzet. Het uitrollen van het contract voor de Belgische rijbewijzen zal progressief bijdragen aan de omzet, vooral vanaf het tweede semester wanneer alle gemeenten zullen overgeschakeld zijn op het nieuwe rijbewijs.

Begin dit jaar zette Zetes haar opdracht voort in Togo met de registratie van de kiezers. Andere kleine projecten worden eveneens momenteel uitgevoerd.

Wat de business development betreft, blijft de prioriteit bij contracten van het type “Build and Operate”. Deze laatste brengen zelden een belangrijke omzet mee in het eerste jaar maar zij verzekeren wel de winstgevendheid op middellange en lange termijn. Zetes is momenteel betrokken in meerdere openbare aanbestedingen, zowel in Europa als in Afrika, en zet de ontwikkeling van nieuwe activiteiten op beide continenten verder. 

Daarnaast legt het team zich ook toe op contractopportuniteiten van het type “Build and Operate”. Voor meerdere projecten werd reeds een offerte ingediend, zowel in Europa als in Afrika. In sommige gevallen gaat het over zeer aanzienlijke bedragen, doch gezien de spreiding in de tijd van zulke projecten zal hun bijdrage aan de resultaten van 2012 zeer beperkt blijven. De vooruitzichten in deze divisie blijven echter zeer gunstig en organische groei wordt verkozen boven groei door overnames.

De People ID divisie kent een zeer actief semester met de start van nieuwe contracten zoals het Belgische rijbewijs. Doch hun bijdrage aan het resultaat wordt vooral in het tweede semester van 2013 verwacht.

Samengevat: het goede herstel in Goods ID gecombineerd met een gelijkwaardig resultaat in People ID moet leiden tot resultaten die merkelijk beter zijn in het eerste semester van 2013 dan die van dezelfde periode in 2012.

V. RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

Investeren in het aandeel van Zetes brengt risico’s met zich mee. Deze staan beschreven in het jaarverslag 2011 en blijven actueel.

VI. DIVIDEND

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om per aandeel een gewoon bruto dividend uit te keren van € 0,38. Het dividend zal worden aangevuld door een terugbetaling aan de aandeelhouders na vermindering van het kapitaal van € 0,17 per aandeel, wat een stabiel totaal bedrag is ten opzichte van het vorige jaar.

VII. OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

De financiële gegevens die hierna worden verstrekt zijn een samenvatting van het jaarverslag dat beschikbaar zal zijn op 29 april 2013. Ze zijn opgesteld in euro en conform de IFRS-normen zoals aangenomen door de Europese Unie.

VIII. WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSARIS

De controle van de jaarrekening wordt momenteel uitgevoerd. De Commissaris heeft bevestigd dat het nazicht van de jaarrekening grondig werd uitgevoerd en dat er geen significante wijzigingen moeten worden aangebracht aan de boekhoudkundige informatie die in deze mededeling wordt verstrekt.

IX. KALENDER

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 22 april 2013

Publicatie jaarverslag: 29 april 2013

Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 29 mei 2013

- END -